Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Etkinklikler

Etkinlik yok
A??ki (1763-1824)

Gönül a?lar isen ba??na a?la
Kimse kimse iin a?lar bulunmaz
Ba?lar?san kendi yaran? ba?la
Belki yaran? da ba?lar bulunmaz
 
A??ki gedan?n mürveti ?ah?
Dü?mü?lerin desti giri benah?
Sensin her derdimin derman ilahi
Senden gayr? yara ba?lar bulunmaz

19. yüzy?lda ya?am?s bir Alevi-Bekta?i ozan?d?r. A??ki’nin as?l ad? Ahmet’tir. Malatya’n?n Arguvan ilsine ba?l? Isa Köyünde do?du. Do?um tarihi kesin olarak belli de?il. 18. Yüzy?l?n sonlar?nda do?du?u san?l?yor. Hicri 1240‘da yani 1824 y?l?nda Hac? Bekta?’tan dönerken uzun süre kald??? be bir çok ?iirlerini söyledi?i Kayseri’ye ba?l? Felahiye ilçesinin Ecirli köyünde öldü. Babas?n?n ad? Musa’d?r. Ça?da?? ?ah Sultan’?n gerçek manevi a????d?r. ?ah Sultan ile A??ki tarikat bilgilerinizi saz ve söz ustalar? olan Dervi? Muhammed’den ö?rendiler. A??ki, Isa köyünden ayr?ld?ktan sonra Hünkar Haci Bekta? Veli’yi ziyaret etti.
 
?iirlerinde Dervi? Muhammed’in etkinleri görülür. Ö?retmen Mustafa Bal „Dervi? Muhammed’im nur-u vakit, eseri dillerde ?ahit“ adl? eserinde Dervi? Muhammed’in A??ki ve ?ah Sultan’?n ?iirlerini toplay?p yay?nlam??t?r. Elde 73 ?iiri vard?r. Bir k?s?m ?iirleri yeni yay?nlan?yor. Bu ?iirleri Hekimhan ilçesi Hasancelebi beledisenden Ali Baba adl? ?ah?sla gönderilmi?tir. A??ki mahlas?n? kullan?r. Dili sade, söyleyi?i içten ve yumu?akt?r, sevgi dolu bir dünyas? vard?r. Pir Sultan’?n talibi Kulhimmet’in hayran’? Kul Himmet Üstad?m’?n yak?n Arkada??d?r. As?m Bezirci A??ki’n?n ölüm tarihini 1821 olarak belirtir.

Eserlerinden baz?lar?:

1.)
Gönül a?lar isen ba??na a?la
Kimse kimse için a?lar bulunmaz
Ba?larasan kendi yaran? ba?la
Belki yaran? da ba?lar bulunmaz
 
S?rr?n Halka açma çek bu cevay?
Zemane halk?ndan umma vefay?
Unut gitsin sal ezelki sefay?
Geçti ol ezelki ça?lar bulunmaz
 
Güllü gülüstanl? ba?lar bulunmaz
Andepliler bir kenara çekildi
Mahabbetin dolular? döküldü
?er tohumu yer yüzüne ekildi
 
Bin doksan dokuz sene ba??d?r
Bizi böyle eden hakk?n i?idir
Bu dünyan?n boran?d?r k???d?r
Bahar? eri?mi? ba?lar bulunmaz
 
A??ki gedan?n mürveti ?ahi
Dü?mü?lerin desti giri penah?
Sensin her derdimin derman ilahi
Senden gayr? yara ba?lar bulunmaz.

2.)
Gel ey gönül sana ö?üt vereyim
Her cahile ö?üt verici olma
Dünyada bir a?na göreyim dersen
Hayvan gibi alaf yeyici olma
 
A?na ile ahd aman? bir eyle
Muhabbeti a?k evinde yer eyle
Gözün ile gördü?ünü s?r eyle
Var?p yad ellere deyici olma
 
Hazer gez boyunu geçmeye tuzak
Efsane sözünden ola gör uzak
Yükünü baldan tut olmaya tezek
Virana hanlarda konucu olma
 
Üssüz handa u?ru yükünü talar
Da??t?r mal?n? yüzüne güler
 
O e?ridir do?ru say?c? olma
 
A??ki elinde var iken f?rsat
Gayret ku?a??n? beline ku?at
Sende bu sözlerden olas?n ir?at
Haramiler gibi soyucu olm

3.)

Nefesini öldüren gerçek gazidir

Ya onu tan?y?p bilen eyvallah

Yalan yanl?? de?il gerçek sözüdür

Hakk’?n divan?na duran eyvallah

 

Hak divana duran iner mi dardan

Cehdeyle cesedin kurtaran nardan

Ona k?lavuzdur ol ?ah? Merdan

?ah?n didar?nda nurlar saç?l?r

Yetmi? ikide ayr?l?r seçilir

Bahçesinde taze güller aç?l?r

Ba??nda dikeni k?ran eyvallah

 

Dikeni k?ran yolun düzleye

Ci?erini a?k oduna közleye

Cümlesini ana-bac? gözleye

Odu kav? yere saran eyvallah

 

Yolu do?ru sürmez bunda mürayi

Nefsine uyanlar ?eytana tabi

Darda verilince sual hesab?

Hesab?ni burda veren eyvallah

 

Hesab?n? burda veren er olur

Hesab?n? vermeyen hun u zar olur

Yüzü kara Hak kat?nda kör olur

Evliya gönlüne giren eyvallah

 

Evliyan?n gönlü cennet alad?r

Sen ona bel ba?la hisar kaledir

A??ki gam yeme meylinde budur

Daim Hak dergah? bilen eyvallah


www.turkuler.com‘a ve Ali Onur beye te?ekkür ederiz....

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright