Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok
HAYALLER GERÇEK OLDU

Yazd???m ilk yaz?m?n ba?l??? hayallerinize dikkat edin gerçekle?ebilir demi?tim. Ve Japonya ya gitme hayalimin üç ay içinde gerçekle?ti?inden bahsetmi?tim. Köyümüze dair kurulan hayallerimiz vard? o günden bu güne fazla zaman geçmedi ama o günkü hayaller bu gün gerçek oldu .

Ne demi?tik o gün köyümüzü kültür merkezi haline getirme aray???m?z vard? . Bu gün 400 metre karelik kapal? alan? bulunan içi d??? çat?s? tamir görmü? bir kültür evimiz var .

Kültür evi kompleksi desek san?r?m daha do?ru olur. Zira bayramlarda art?k köylümüz kültür evinde bulu?uyor ve toplu halde bayramla??yorlar. Bayram günleri ak?amlar? kültür evimizde etkinlikler düzenleniyor. Davullar?n çal?nmas? gelene?ini elbirli?iyle ve heyecanla tekrar gerçekle?tirdik. Dü?ünümüz ve cenazemizde art?k insanlar? a??rlayabilece?imiz yer sorunumuz kalmad? . Hep birlikte kültür evimizde ve bahçesinde toz toprak so?uk s?cak endi?esi ta??madan e?lenebiliyoruz. Üstelik birden fazla ses sistemiyle teknolojik imkanlar? da kullanabiliyoruz. S?k?? tepi? gidilen bo?a para ak?t?lan para tuza?? dü?ün salonlar?na mahkum de?iliz art?k. Çoluk çocuk babas?n?n yak?nlar?nda kaybolma endi?esi ta??madan büyükleriyle birlikte e?lenip gülebiliyor. Dü?ün için ?ehire gitme tela?esi bitti art?k. Köy dü?ünü yapma gelene?imiz kaybolmaya yüz tutmaktayken bu sayede sentez yaparak o gelenekselli?in güzelliklerini ya?ama imkan?na tekrar kavu?mu? olduk . Kültürümüz damla damla süzülerek yeniden büyüyecek ve bize ait motiflerimiz ya?amaya devam edecek bunu dü?ünmek bile çok heyecan vericidir. Bize ait folklorik de?erlerimizi yeniden aç??a ç?kar?p bunlar? ya?arken zenginle?tirmenin ve muhafaza etmenin vaktidir çiçi mayay?, k?? yar?y? , köy hikayecili?ini(heyket anlatmay? ) , hatta gelini ata bindirmeyi , bayrak çalmay? , sünnet dü?ünü geleneklerini , saz?, sözü semah? a?ureyi , köyümüzde oynanan çe?itli oyunlar? ......

Köylümüzün bir ço?u köy d???nda ya?am?n? sürdürse de yürekleri topra??na ba?l?d?r. Köyüne gömülmek ,hayattayken doyamad??? topraklarda ,hani bir de mezar ta?? olursa ,atas?n?n dedesinin yan?nda huzur içinde uyumak son arzulardan vasiyetlerden biridir. Köyümüzde evi ve akrabas? kalmasa da art?k d??ardaki köylümüz kültür evimizde cenazesini kald?r?p köylüsüyle birlikte ac?s?n? payla?arak küçültebilmektedir. Yedisini k?rk?n? yapabilmekte bayram?n? kurban?n? da kesebilmektedir.

Kültür evimizde bu y?l Arguvan Türkü Festivali kapsam?ndaki panel etkinli?i gerçekle?ecektir. Televizyonlardan seyretti?imiz bir çok ünlü isim panele kat?lacak ve hayal etti?imiz üzere televizyonlar da bunu çekim yaparak dünyaya duyuracakt?r.

Kültür evimizin arsas? içinde çok say?da a?aç dikimi gerçekle?mi? ve gelecek y?llarda da daha büyük çapl? olarak gerçekle?ecektir.

Bütün bunlar bir yana en önemli kazanç nedir dostlar bilir misiniz. Köyümüzde imece ruhu tekrar canlanm??t?r. ?nsan eme?inin, karde?li?in,elbirli?i içinde sorunlara çare araman?n,birbirine dan??man?n , güvenmenin sayg?n?n ve bütün bunlar? birle?tiren sevginin birlikteli?idir en büyük kazan?m. Dünyada bencilli?in, biriyselli?in ön plana getirilip sömürünün en ac?mas?z? ya?an?rken bu güzelim rengi tutturmak ancak sevgi ve yürek i?çili?iyle olabilirdi Bu y?l köyümüzde kurakl?k oldu olsun , bu y?l köyümüzün suyu olmad? vars?n olmas?n, köylümüzün borcu ço?ald? ço?als?n, hükümet köylüyü kar??s?na ald? als?n ve isterse ate? yans?n sel götürsün bizde bu yürek ,bu sevgi bu dayan??ma varken a?amayaca??m?z engel yoktur.

Hayal kurmadan ya?anmaz dostlar ne dü?ünürsek o gerçekle?ir. Hadi hep birlikte daha güzel hayaller kurup gerçekle?tirmeye ne dersiniz.

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright