Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok
K?sa bir aradan sonra tekrar biz sözde seçmenler sand?k ba??na gidece?iz. Hiç kimsenin neye evet neye hay?r diyece?inden haberi yok. Asl?na bakarsan?z bu referandumun da anlam? yok.
Bildi?iniz üzere referandum karar? meclisten 20 Temmuz 2007 tarihi öncesinde ç?km??t?. AKP nin Abdullah Gül ü Cumhurba?kan? seçtirecek bir ba?ka formülünden ba?ka hiçbir ?ey de?ildir bu referandum . Ne zamand?r ki Abdullah Gül Cumhurba?kan? seçildi ondan sonra bu referandum anlam?n? yitirdi. Zaten 5678 say?l? yasan?n hilkat garibesi gibi olan geçici 19. Madddesinde 11. Cumhurba?kan?n?n seçimini de belirterek halkoyuna sunma giri?imi maksada eri?tikten sonra kald?r?lm??t?r. Halbuki halkoylamas? 2 A?ustos 2007 tarihinden itibaren gümrük kap?lar?nda ba?lam??t?. Halka soru soruyorsunuz sonra halk cevap vermeye ba?lad?ktan sonra soruyu de?i?tiriyorsunuz cevap ayn? kal?yor ilginç de?il mi ? Ancak sorunuzu geri alabilme imkan? olabilirdi yani referandumdan vaz geçme seçene?i de?erlendirilebilirdi. Peki bize hangi sorular soruluyor bunu da bilmek gerekmiyor mu ?

Cumhurba?kan?n? halk seçsin mi ?
Diyelim ki evet dediniz gerçekten halk m? cumhurba?kan?n? seçmi? olacak san?yorsunuz. Maalesef hay?r. Bu bir yan?ltmacad?r . Halk kimi seçecek as?l sorulmas? gereken soru budur. ?öyle ki aday? vatanda??n belirleme ?ans? yok . Gene mecliste belli ço?unluklar?n belirledi?i ?ah?slar cumhurba?kan? aday? olabiliyor ve vatanda? bunlardan birini seçebiliyor. Bir ba?kas?n?n belirledi?i seçeneklerden birini tercih etmek seçim demek de?ildir.
Cumhurba?kan?n? mevcut sistemde halka seçtirmek diktatör yaratabilir. Yasalar sadece bu güne de?il ülkenin gelece?ine de cevap verebilmelidir. Ülkemizdeki parlementer rejim ve erkler ayr?l??? üzerine kurgulu yap?y? de?i?tiren bir yakla??md?r Cumhurba?kan?n? halka seçtirme giri?imi. Zira seçimlerde görülmü?tür ki halk?m?z kolayca manüple edilebilmektedir.
Yasama TBMM taraf?ndan yürütme Ba?bakan ve Bakanlar Kurulu taraf?ndan Yarg? ise ba??ms?z mahkemeler taraf?ndan yerine getirilirken bir tek ?ah?s yani Cumhurba?kan? tek ba??na Yasama yürütme ve yarg?ya ili?kin yetkileri bünyesinde bar?nd?rmaktad?r. Halka seçtirme giri?imi de Cumhurba?kan?n?n var olan yetkilerini daha da art?racak adeta yürütmenin önüne geçecektir. K?saca ba?kanl?k veya yar? ba?kanl?k rejimi ülkemize transfer edilmek istenmektedir. Ülkemiz demokrasi gelene?i henüz tam olarak yerle?memi? bir ülke olup s?k s?k darbeler ya?amaktad?r. Geçmi?te Kenan Evren gibi bir diktatörü nas?l halkoyuyla seçip ba??m?za getirdiysek geni? yetkilerle donat?lm?? dayatmac? bir ba?ka generali ya da Humeyni gibi bir dinci lideri ba??m?za getirmemiz olas? ihtimaldir. Ba?kanl?k rejimi ABD yi sava?lara ve sonu belirsiz maceralara insan haklar? ihlallerine götürmü?tür. Bir olmak ad?na farkl? olma hakk?n? görmezden gelen hatta silah çekip farkl?l??? yüzünden öldüren bir zihniyetin ba??na da bu gidi?le bir diktatörün gelmesi kaç?n?lmazd?r.
Bütün gücümle sizlere sesleniyorum Cumhurba?kan?n? halk seçmesin
HAYIRDA HAYIR VARDIR

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hüseyin Dinçer

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright