Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Etkinklikler

Etkinlik yok

?AH SULTAN

Arguvan yöresinin bilenen en eski halk ?airlerinden biri de ?ah Sultan‘d?r. ?ah Sultan ve A??ki’nin a?klar? yörede halk hikayesi biçiminde anlat?l?r. ?ah Sultan da Dervi? Mehmet ve A??ki gibi Arguvan’?n Isaköyü’nde dünyaya gelmi?tir. 1755‘te do?an ?ah Sultan ‚?n ustas? yörenin en eski a??klarinden olan Dervi? Mehmett’ir. Ustaç?rak gelene?ine uyup ustas?n?n yolunda gidip;
 
„Dinlen size bir nasihat edeyim
Ahiretin tedarikin etmeli
Da??na yollara çöker karanl?k
Buradayken bir menzile ermeli“
 
biçimindeki söyleyi?leri ile Dervi? Mehmet gibi hikmet ve nasihat a??rl?kl? ?iirleriyle tan?nm??t?r.
Dervi? Mehmet’in;
 
„Hak bizi a?ktan uyard?
Hak nuru ile boyadI“
 
biçimindeki söyleyi?lerinin etkisi alt?nda yeti?en ayn? köyden iki halk ?airi A??ki ve ?ah Sultan dü?ünü?te, inan??ta, ya?am tarz?nda ve sürekli bir arada olu?lar? nedeniyle birbirine gönül ba?lam??, duygular?n? gizlemeden sazlaran?n teline dökmü?lerdir.
A??ki;
„Kirpiklerin oktur ay ka??n keman
Ben seni severim yok bunda güman“
„Asl? gibi güzelli?in ad ettin
Kerem gibi ci?erimi od ettin“
 
deyi?i ile;
„Melek midir nedir asl?n bilinmez
Güzeller içinde birsin sevdi?im
Nazirin yok sana k?ymet bulunmaz
Cevahir içinde dursun sevdi?im“
 
gibi söyleyi?leri sazl? sözlü toplant?larda dile getirmi?;
 
?ah Sultan da;
„Hüma ku?u gibi ar?a süzüldü
Hayali gönlümde mihman oluptur“ ve
„A??ki‘ den Haber ver Sultan?ma
Hasretli?i kar eyledi can?ma“
 
biçiminde duygular?n? aç?kça dile ve tele dökünce Kerem ile Asl? misali ya?anan bu a?k?n hikayesi cevrede ho? kar??lanmam??t?r.
 
„Yalanc?n?n menzilinden usand?m
Inanmay?n çürüklerin sözüne
Sofuyum der gelir Cem’e oturur
Ra?beti daima kendi özüne“
 
gibi iki yüzlü ve yalanc? insanlarla ilgili „ta?lama“ türündeki deyi?leri nedeniyle köylüsü ile aras? A??ki ilen olan gönül ili?kisi yüzünden zaten aç?kken daha da aç?lm?? ve ustas? Dervi? Mehmet gibi o da önce Divri?i’nin Anzahar Köyüne, oradan da Arguvan’?n Bozan Köyüne yerle?mi?tir. Sanat?n?n en olgun döneminde Bozan Köyü’nde geçiren ?ah Sultan’?n;
 
„Güzel turnam pervaz edip gel gitme
Gidip gurbet ilde bir mekan tutma
Garip kald?m beni böyle terk etme
Gel benim eller gez kerem eyle“
 
gibi ustaca söyleyi?leri usta mal? satan a??klar?n dilinde ve telinde ya?amakta olan ?ah Sultan 1845‘te sonradan yerle?ti?i Bozan Köyü’nde vefat etmi?tir.
 

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright