Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Etkinklikler

Etkinlik yok

DERVI? MUHAMMED

Halk ?iirli gelene?inin en canl? ya?ada?? yörelerden biri de Malatya ili Arguvan yöresidir. Arguvan yöresinde yeti?en halk ?airlerinin ortak yönlerinden biri saz ve eda birli?idir. Yörenin bütün halk ?airleri deyi?lerinde Arguvan A?z? dedi?imiz bir söyleyi? özelli?ine sahiptir. Bu yörede saz ön planda gelir. Sazs?z a?ik a??ktan say?lmaz.
Saz? ve sözü hala dilden dile ya?ayan yörenin en eski halk ?airi Dervi? Mehmet’tir.
 
Dervi? Mehmet (Muhammed) Arguvan’?n Isaköyü’nde 1755‘te dünyaya gelmi?tir. Babas?n?n ad? Hüseyin olup Kerkük Türklerindendir. Kerkük’ten ayr?l?p Kerbela ve Mekke’yi ziyaret edip Anadolu’ya gelmi?, bir süre K?r?ehir ve Hac?bekta?’ta kalm??, daha sonra Arguvan’a gelip Isaköyü’nde evlendikten sonra yerle?ip kalm??t?r.
Dervi? Mehmet küçük ya?ta saz çalmaya ba?lam??, saz? ve sözü ile genç ya?ta büyük üne ula?m??t?r. ?iirleri Malatya çevresinde a??zdan a??za geçerek okunmaktad?r.
 
?u fani dünyaya geldim geleli
çok a??r bahalar biçildi bize“
 
gibi söyleyi?lerinde kendi de?erini ortaya koyan Dervi? Mehmet:
 
Dibi delik kaba a?k?n suyunu
Ta??y?p yorulma dolduramazs?n“
ve
De?irmene gitse çuval? bo?tur
Hakk’? diler isen yare gel yare“
ile
„Nefes harc eyleyip salma araya
Bir özün bilmeze bildiremezsin
Al?c? olmadan gelip geçene
Gel al demek ile ald?ramazs?n“
 
gibi deyi?lerinin yar? s?ra çevresine yapt??? uyarlamalarla bir din ulusu, yol büyü?ü say?lm??t?r. Dervi? Mehmet’in ?iirleri ya?ada?? ça??n damgas?n? da??makta olup bir dönemin aynas? gibidir. Ona göre dünya mal? gelip geçici olup Tanr? sevgisi her ?eyin üstündedir. Saz? ve sözü ile A??ki ve ?ah Sultan gibi çok ünlü iki a???? etkilemi?, onlara ustal?k etmi?ler.
 

Haks?zl??a ve kötülüklere kar?? olu?u nedeniyle Isaköyü’nün ileri gelenleri ile aras? aç?ld??? için köyünü terk edip Sivas ili Divri?i Ilçesi Anzahar (Kevendüzü) Köyüne göç etmi?, daha sonra Arguvan’?n Karahöyük Köyüne giderek yerle?mi?tir. 1825‘te bu köyde vefat etmi?tir.


Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright