Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Bu sözü ilk olarak sekreterim bana söylemi?ti ona bak?p dalga geçen bir edayla "tamam ya dedim bir y?l içinde Japonya da olmay? hayal ediyorum". O da gülerek" benden söylemesi siz dikkat edin bak uyarmad? demeyin" demi?ti . Bu gün hayallerimin neler oldu?u sorulmu? olsayd? çok daha uzun ?eyler anlatabilirdim. Sizlerle bunlar? payla??rken birlikte gerçekle?tirmeyi umut etti?im bir sürü hayallerimden bahsedece?im. Gelin birlikte bir büyük resme bakal?m köyümüzün bu günkü resmini elimize f?rça ve diledi?imiz renklerden olu?an boyalarla yeniden ?ekillendirelim. Ben yol çat?ndan köyümüze girerken yol kenarlar?nda bizleri kar??lay?p köye kadar ho? geldin seramonisini ya?atan gölgesi kocaman bir dallar?nda bir sürü ku?un yuva yapt??? a?açlar görüyorum. Gani Baba ve Divanenin içinde de Selvi ve Çamlar kocaman olmu?, ?lg?t ?lg?t esen yelle birlikte alt?nda yatanlara huzur dolu türküler söylüyor ve yapraklar?yla topra??n? ok?uyorlar. Köylümüz dü?ün bayram ve abdal musa gibi en küçük bir etkinli?i topra??na ve birbirine duydu?u özlemi gidermek için dört gözle bekler olmu? herkesin evinde eskiden oldu?u gibi c?v?l c?v?l ne?eli ve co?kulu sesler ve kahkahalar yükseliyor. Bir birini gören tüm tan?d?klar?n gözlerinden akan o sevgiyi ve ?ehrin modernli?i ile köyün do?all???n?n sentezindeki nezaketli yakla??m? ve gidece?i yere de gitmek isteyip iki güzel ?eyden birini tercih etmenin zorlu?unu ya?ayan insan?m?zdaki çocuksulu?u hayal ediyorum. Abdal Musa etkinli?i için kocaman bir ramazan çad?r? kurulmu?. ?nsanlar?n birbirine hizmet etmek için yar??t??? ve her ?eyin en güzelini di?erine sunmak kavga edercesine önceliklerin b?rak?ld??? bir ortamda yap?l?yor ve gelenekselle?mi? art?k. Dünyan?n ve Türkiye nin her yerinden bizden kopup gidenlerin yeniden bulu?tu?u yerde yeni ba?tan birbirini tan?man?n an?lar? tazelemenin güzellikleri ya?anmakta. Köyde Dursun Day? tellal ça??rmakta Duyduk duymad?k demen haaaa.. bayramda köylümüz sabah?n erken saatinde kalk?p en güzel giysilerini giyip yenilenip kültür evine dönü?mü? okulumuzun bahçesinde bulu?up bayramla??yorlar. En küçükten en büyü?e herkes orda toplanm?? tüm yürekler orda atmakta, birlikte Gani Baba ve Divane ziyaret ediliyor. Cenaze evlerine gidiliyor ve iki kazan yeni pi?mi? etli bulgur pilav? bi?i ve yo?urtlu köfteden olu?an ö?len yeme?ini birlikte yiyoruz. Davul çal?n?p halay kuruluyor köyümüzün gençleri ve ya?l?lar? herkes kol kola oyunlar oynuyor. Bayramda köyün ileri gelenleri hep birlikte toplan?p birbiriyle küs olanlar? bar??t?rmak için seferber oluyorlar. Onlar?n bar???p birbirine sar?lmas?n?n mutlulu?u hepimizi sar?yor. Ne güzel karde? olabilmek ve bar?? içinde ya?ayabilmek diyoruz . kültür evimizde haftada bir gün köyün genci ya?l?s? hep birlikte halk oyunlar? ö?renmek için topla??yorlar. K?z erkek herkesin karde?çe el ele tutu?up birlikte hocay? pür dikkat dinleyip ö?rendiklerini uygulamak için canla ba?la çal??malar? . Molalarda kahvecinin çay su ve me?rubat servisi . Davul ve zurnan?n gelece?i haftalarda kat?l?mc?lar?n art??? ve düm tek i i?itebilmek birlikte co?abilmek için heyecanl? bekleyi? ?leri y?llarda köyümüzün gençleri tiyatroya da el at?yorlar ve her y?l bir oyun sergiliyorlar. Arguvan Türkü Festivalinde ?saköylü gençlerin tiyatro oyunlar? da etkinlik kapsam?nda yer al?yor. Kültür evimizde bilgisayar kursu aç?lm?? köyümüzde her evde bilgisayar var ve kameralar yoluyla en uzaktaki akrabalarla sesli görüntülü görü?meler yap?labiliyor.Ayr?ca kültür evinde haftan?n bir günü çiftçiyi bilinçlendirmek üzere e?itim seminerleri veriliyor. Köylümüze yeni ufuklar açacak geli?meler ayn? anda aktar?l?yor. Köyün gençleri de ara?t?rmalar yap?p yeni ö?rendikleri fikirleri seminer havas?nda sunmaktalar. Kültür etkinli?i kapsam?nda yerel televizyonlar daima yay?n yap?yorlar. Ayda bir konu?mac? olarak televizyonlardaki tan?d?k yüzleri köyümüzde a??rl?yoruz. Kimi zaman bir halk müzi?i sanatç?s? kimi zaman da bir tiyatro sanatç?s? konu?umuz oluyor ve köylümüzü ruhen zenginle?tiriyor. De?erli ?airlerimizle edebiyatç? ve dü?ünürlerimizle tan???yor köylümüz. De?i?ik köylerden insanlar da etkinliklere kat?lmak için izin istiyorlar. Üretimi büyük çapl? yapabilmek ve üretti?ini direkt olarak d??ar? pazarlayabilmek için köyümüzde bir kooperatif olu?umu kurulmu?. Köyün nüfusunda ciddi bir art?? var insanlar yeniden köyüne dönmeye ba?lam??lar . Su sorunu i?birli?i içine a??lm?? ve köyün içinde sulama kanalet a?? kurulmu? bütün canl?lar bu sudan nasibini almakta börtü böce?in ve ku?lar?n ?ark?lar? ile ortal?k ç?nl?yor. Köyde ö?lenden sonralar? esen rüzgar ve toz yok art?k çünkü üst ba?lar ve köy ba?? tamamen a?açland?r?lm?? . A?açlar rüzgar? kesiyor ve tozu önlüyorlar. Ayr?ca ya??? da daha fazla miktarda ya?maya ba?lam??. Ç?rç?r?n dere ve Galh?cak deresinde y?llar evvelki gibi sular akmaya ba?lam?? Göletin çevresi a?açlarla kapl? ve türlü bal?klar ç?kar?labiliyor. Göletin üzerinde de de?i?ik ku? sürüleri dola??yorlar onlar?n havadaki danslar?n? seyretmeye dal?p gidiyor elini ?afaklam?? birkaç ya?l?m?z. Uyan?n dostlar geldik. Daha kurdu?um hayallerin küçük bir k?sm? bu. Biliyorum Japonya y? merak ediyorsunuz. Evet o y?l üç ay sonra Japonya ya gittim. Kültür Bakanl??? Türkiye yi tan?tma görevini oynad???m halk oyunlar? grubuna vermi?ti. Böyle onurlu bir görevi arkada?lar?mla birlikte severek yerine getirdik. Sak?n olmaz demeyin olmaz olmaz. Kurulan bu hayaller japonya kadar da uzak de?il ya . ?imdi gerçekle?ir der alayc? bir edayla gülermi?iz.

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hueseyin Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright