Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Yöremizde oynanan oyunlar? birkaç oyun d???nda hiç birimiz tam olarak bilemiyoruz. Oysa yöremizde oynanan oyunlar Arguvan Vakf?n?n katk?lar?yla Volkan karde?imizin iki y?l süren eme?iyle derlenmi? ve ?u an tüm çal??malar tamamlanm??t?r. De?erli Volkan karde?imiz eme?ini içinde büyüdü?ü topraklara arma?an eden gönüllü bir karde?imizdir. Bu i?in ilmini yapm?? ve okulundan yeti?mi? bir mekteplidir. Öyle ki onu dinledi?iniz zaman adeta bulundu?unuz mekan? terk ediyorsunuz. Onunla birlikte ya?ad??? iki y?ll?k süreci yeniden ya??yorsunuz. Hac? Engüzel den ö?rendiklerini ve ö?renebilmek için sarf etti?i çabalar? Arguvan?n köylerindeki dü?ünlere kat?l?p ya?ad?klar?n? Birebir ya??yor ve hissediyorsunuz.
Köyümüzde k???n düzenledi?imiz Abdal Musa Etkinli?i sonras?nda ?lkokulun Kültür evi olarak kullan?ma tahsis edilmesi dü?üncesi bu gün hayata geçirilmi?tir. Malatya Tertip Komitesinin , köyümüz muhtar ve azalar?n?n ortak giri?imi kaymakaml?k taraf?ndan bir süre önce kabul edilmi?tir. . Kültür evinin sadece Abdal Musa Etkinli?i için y?lda bir kereli?ine kullan?lmayaca?? aç?kt?r . ?smi gibi kültürel etkinliklerin yap?ld??? yer olmas? önemlidir. Köylümüz dü?ününü art?k kültür evinde yapacak , geni? ve düz bahçesinde halaylar kurup oyunlar?n? oynayacakt?r. ?u anda Malatya Tertip komitesi kültür evimizin kullan??l? hale getirilmesi için büyük bir özveri içinde çal??maktad?r. Projeleri kapsam?nda ; bahçe düzenlemesi ( so?uk ve d?? etkilerden korunmaya yönelik ) bunun yan?nda çat? aktar?m?, yemek yap?lacak yer düzenlemesi ve hayvan kesim için yer yap?lmas? gibi bir çok detaylara yer verilmektedir . Maliyet hesab? ç?kar?ld?ktan sonra parasal kaynak aray??? ba?layacakt?r. .Projenin gerçekle?mesinin ard?ndan , s?k?? tepi?, yol ortas?, posnak kenar? dü?ünlerden, çoluk çocu?un ezilme tehlikesi geçirdi?i, yoku? a?a??, ta?l?, tozlu toprakl?, darac?k dü?ün meydanlar?ndan kurtulaca??z. Köylümüz dü?ün sonras? evinin tarumar olmu? kendisi harap bitap dü?mü? halinden kurtulacakt?r. Dü?üne gelenler yard?m etmek için dahi olsa ba?kas?n?n mutfa??na girme çekingenli?ini köyümüzün mal? olan kültür evinde hissetmeyecek ve ya?amayacakt?r. Dü?ün sonras? da adeta imece usulünü yeniden canland?r?rcas?na elbirli?i içinde temizlik yap?lacakt?r. Bir ço?umuz dü?ün salonlar?na t?k?lmaktan ve ordaki iki üç saatlik s?k??t?r?lm?? zaman dilimi içindeki tela?eden s?k?ld?k. Dü?ünün yar?s? tak? töreni ile geçmektedir. Oturtuldu?u masa yüzünden bozulanlar?n gönlünü almaya çal??an dü?ün sahibinin s?k?nt?s?n? anlatmaya hiç gerek yok san?r?m. Uzunca bir zamand?r göremedi?i ahbab?yla gürültüden iki çift laf edememek bir çok tan?d??a ve akrabaya da merhaba diyemeden bitiveren dü?ünün k?sal???n? ya?amak hiç ho? olmasa gerek. Sigara duman?yla kirlenmi? havay? teneffüs etmek de cabas?. yan?m?zda götürdü?ümüz can?m?z?n parças? çocuklar?n pistlere f?rlay?p her an yaralanma tehlikesine maruz kalmalar?na ne demeli , onlar? fazlal?k hissettiren anlay??? da benimsemek mümkün de?il elbet. Yemekli dü?ünlerde k?yafet özgürlü?ümüz elimizden al?nmaktad?r. Tavuk ve pirinç pilav? yemekten de s?k?ld?k kazanda pi?mi? etli bulgur pilav?m?z? unutmak mümkün mü . Eskiden dü?ünlerimiz iki gün sürerdi zaman? unutur tüm endi?elerimizden s?yr?l?r adeta bir rüyay? ya?ard?k. Dü?üne çoluk çocuk birlikte giderdik anam?z ve babam?z? kafam?z? uzatsak bulabilece?imiz mesafede hisseder ve di?er çocuklarla tan???r oyunlara dalard?k e?lenmi? ve mutlu olarak dönerdik evimize . Haydi art?k yeniden köyümüze dönüp kültürümüzle yo?rulmu? dü?ünlerimizi ya?aman?n vaktidir. Sayd???m olumsuzluklar? elbirli?i içinde a?mam?z sand???m?zdan daha da kolayd?r. Bahçesi geni? okulumuzda hem nostalji ya?amak hem de bir çiftin mutlulu?una ortak olup özledi?imiz yemekleri yeniden tatmak istiyoruz Hayrullah Day?n?n davul sesini duydu?unda ora??n? orac?kta b?rak?p dü?ün bitene kadar tarlaya dönmedi?ini ?apkas? elinde kaleden kaleye ?ahin uçurmas?n? tekrar tekrar dinlemekten hiç s?k?lmayaca??z. , Vahap U?urlu (rahmetle an?yoruz ) nun müthi? içsel co?kusuyla kendinden geçerek oynad??? yöremiz oyunlar?n? Meral anam?z?n ba?a geçip mendil sallamas?n? , Gagey o?lu Hasan day?n?n semah dönmesini , Hafit Ali yi ve daha nicelerini ya?ay?p hissetmek , ya?amak ve anmak istiyoruz.
Kültürümüzün zenginli?ini bu gün tüm Türkiye deki insanlar bilmektedir. Bunun ispata ihtiyac? yoktur. Köyümüzde bir dönem silinmeye yüz tutan çe?itli güzellikler bu gün yeniden canlanm??t?r.. Yöremizde oynanan oyunlar da bunlardan en önemlisidir. ?u an Volkan karde?imin yapt??? çal??malar son a?amadad?r. Arguvan da oynanan oyunlar olarak adland?rd??? çal??mas?nda otuz iki oyun yer almaktad?r. Her ?ey yerinde güzeldir. Halk oyunlar?m?z? da ya?ayan kültürümüzün bir parças? olup onu oynad?kça ya?at?r ve geli?tiririz. Volkan?n derlediklerini yine köyümüzde oynar ve daha da yayg?nla?t?rabiliriz. Geçen y?l dü?ünde ba?ka yörelerin oyunlar?n? köylümün oynad???n? görmek halk oyunlar?n? seven ve bu alanda u?ra? veren biri olarak beni sevindirdi . Ancak bir taraftan da neden köylüm kendi yöresinde oynanan oyunlar?n tamam?n? bilmez ve ö?renmez diye dü?ündü?ümde ise üzdü . Bu, kendi evinde sütün has? varken, ?ehirden içine katk? maddeleri konulmu? ,yo?un olarak süt tozu ve kimyasallar içeren, güzel ambalajl? yo?urt sat?n almaya benzer
Onbe? ki?inin ba?vurusu halinde halk e?itimler bir kurs açmak durumundad?rlar. Arguvan Halk E?itim e ba?vuru yap?lmas? halinde halk oyunlar? kursu aç?lmak durumundad?r. Bu kursun bizzat hocas? taraf?ndan gelip köyümüzdeki kültür evinde yap?lmas? da imkan dahilindedir. ?ki adet ensturman?n (davul ve zurna ) gideri de devlet taraf?ndan kar??lanmaktad?r. Gerekirse Malatya daki Halk E?itim Merkezinden bu konudaki projeyi ve çal??may? desteklemek üzere yard?m al?nmas? mümkündür. Zira böyle bir giri?imin ülkemizde hiçbir köy taraf?ndan yap?lmad???n? dü?ünmekteyim. Bir ilkin gerçekle?tirilece?i dü?üncesindeyim. Böyle bir kursun aç?lmas? halinde köyümüzde çok say?da hünerli ve halk oyunlar? gönüllüsü insan bulunmaktad?r. Halk oyunlar? oynaman?n ya?? yoktur. Genci ya?l?s? herkes böyle bir kursa kat?labilir. Neden sene sonunda köylümüz ekibiyle birlikte ?ölen havas?nda bir gösteri yapmas?n. Neden Abdal Musa Etkinli?imiz içinde bu ekibimiz oyunlar?m?zla bizleri ?enlendirip kendimizden geçirmesin ya da neden Türkü Festivalinde ?stanbul dan oynamak için ekip getirilsin ve bunlar da ba?ka yöreleri oynas?n . Köyümüzde eskiden güzel oynayan oyuncular vard? bunlar? teker teker kaybettik ama bunlar?n çocuklar?n? seyretti?imizde adeta babalar?n?n yerini alm?? ve onun oyun karakteri ile oynad?klar?n? görüyoruz . Bu zenginli?imizi daha da i?lemek zorunday?z. Yönteme ba?l? olarak ö?renece?imiz oyunlar? gelecek ku?aklara aktarmam?z daha da kolayla?acakt?r.
Halk e?itimlerin kurucusu büyük önderimiz Atatürk tür. El ele tutu?up kol kola oyunlar oynayan insanlar?n bar?? içinde ya?ayaca??n? dü?ünmü? ve halk oyunlar? ekiplerinin kurulmas?n? istemi?tir. O nedenle Atatürk ün Artvin de kar??lanmas? s?ras?nda Artvin Bar? Ata bar? olmu?, mahalli Kars oyununun sözleri Ho? geli?ler ola Mustafa Kemal Pa?a olarak de?i?tirilmi? ve oynanm??t?r. Birlikte bir ?eyler ba?armak isteyen insanlar tak?m ruhu olu?tururlar. Ayn? ekipte oynayan insanlar?n köyümüzdeki kabinecilik ve çe?itli nedenlerden do?an küskünlükleri devam ettirmeleri mümkün de?ildir. Ayn? toprak üzerinde ayn? kültürün güzelliklerini ba?kalar?na anlatmak için çal??an insanlar?n ortak amaçlar? kavgaya yönelik olamaz . Kald? ki köyümüzde böyle bir ekip kuruldu?u zaman Arguvan?n ba?ka köylerindeki dü?ünlere davet edilecekleri böylece köyler aras?nda da i?birli?i do?aca?? muhtemeldir. Arguvan?n ba?ka köylülerinin de k?sa sürede bu giri?imlerde bulunaca?? muhakkakt?r. Zamanla Arguvan ?n köyleri aras?nda Halk Oyunlar? Yar??malar? yap?laca?? dü?üncesindeyim. Böyle bir ?öleni kim istemez ki ...
Kültürel yozla?man?n önüne geçmenin yolu ça?da? dü?ünceyle geçmi?in kültürel güzelliklerini ba?da?t?rmak ve bize ait olan motifleri zenginle?tirerek ya?atmaktan geçer.
En k?sa zamanda elele tutu?up köyün bir ucundan öbür ucuna kadar kaleden kaleye ?ahin uçurabilmek dile?iyle

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright