Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

1-Bir ara?t?rma ?irketinin gazetede ç?kan AKP %48-52 aras?nda oy al?r haberini okuyunca ne kadar çok tepki gösterilmi?ti. Demek ki bu gün bu ara?t?rma ?irketinden özür dilenmesi gerekiyor.
2-CHP büyük hayal k?r?kl??? yaratt? deniyor asl?na bakarsan?z ülkemizde sol oylar?n toplam?n?n hiçbir zaman tek ba??na iktidara gelmek için yeterli ço?unlu?a eri?medi?ini dü?ünürsek bu sonucu daha do?al kar??lamam?z gerekti?ini dü?ünmekteyim
3- Türkiye de solun varl??? devam etmekteyken sa? tamamen göçük görünmekte Asl?na bakarsan?z ben AKP yi muhafazakar sa? parti olarak görmekteyim. Di?er sa? partilerden çok da farkl? bir yap?s? yoktur. Sadece ülkeyi biraz daha çabuk haraç mezat satmaktalar .Dinci kadrola?ma di?er sa? partiler döneminde de aynen devam etmekteydi .
4-Tanklarla destekli kara birlikleri gibi hareket eden CHP deki problemin sadece Baykal ?n muzip hizip sorunu oldu?unu dü?ünmek yan?lg?d?r. Baykal ?n partiye zarar verdi?i do?rudur ve alt kadrolar?yla birlikte partiden gitmelidir. Ancak teknik direktör de?i?tirmekle tak?m de?i?mez partideki kal?p dü?ünceleri de oturup yeniden teraziye koymak ve bir ?eyleri de?i?tirmek gereklidir.
5-. CHP nin ve bu solun yeniden yap?lanmaya ve halk?n partisi olmak için halka inmeye ihtiyac? vard?r. Meseleyi bir torba da??t?lan kömür verilen bir parça ekmek kar??l??? verilen oy olarak de?erlendirmek de do?ru görünmemektedir. Zira bunu ele?tirece?ine CHP nin Sosyal Devlet ilkesini harekete geçirip bir parça ekme?e , bir torba kömüre , bir çuval pirince muhtaç vatanda?a e?ilmesine ihtiyaç vard?r. Elitlerin zenginlerin partisi konumunda olmaktan kurtulup taban?n partisi söylemine ve yap?land?rmas?na ihtiyac? vard?r.
6--Ülkemizde bir kez daha görülmü?tür ki askere s?rt?n? dayay?p politika yapmaya çal??an zihniyet asla iktidara muktedir olmam??t?r. Asker kimi i?aret ederse halk di?erine oy vermektedir.
7- Bir ba?kas?n?n fikrinin de?ilini savunmak yeni bir fikir de?ildir CHP nin ülke yönetimine ili?kin bir program? yoktur . Sadece iktidardaki partiyi ele?tirmekle seçim kazan?lmayaca?? ortadad?r. Zira sorunlara ak?lc? ve yeni bir yakla??m? getirmek ve bu çözüme de halk? inand?rmak gereklidir. Kürt sorununa CHP nin yakla??m? sadece böldürmeyece?iz söylemiyle s?n?rl?d?r. Bunu nas?l yapaca??n? anlatan bir yakla??m? yoktur. A??r? milliyetçi söylemler ?rkç?l?k boyutunu alm?? ve ondan daha ?rkç? olan MHP ye oylar?n? kapt?rm??t?r. Fa?ist yakla??ml? bir partinin sosyal demokrat oldu?unu söyleyen bir partinin oylar?n? çalm?? olmas? ikisinin de bir noktada ayn?l???n? gösterir. Demek ki MHP biz görmeyeli sosyal demokrat olmu?
AB ye girme hususundaki yakla??mlar net de?ildir . AB ye kar??y?z demek yerine AB konusunda yeni bir yakla??ma ihtiyac?m?z var demek daha gerçekçi bir yakla??m olabilirdi. Zira iktidara geldiklerinde AB ile köprüleri atmayacaklar? gün gibi aç?kt? . Halk bunu yutmam??t?r.
8-Bu konuda söylenecek çok söz var ancak ba?örtüsü meselesini birileri kullan?p birileri de buna kar?? ç?kt?kça ve bunu laiklik mecras?nda tart??maya devam ettikçe bu zihniyet daha çok gol yiyecektir.
9-Kimse baraj?n kalkmas?n? beklemesin seçimden zaferle ayr?lan ba??ms?zlar?n yolunu kesecek yeni barajlar?n gelmesi ülke ?artlar?nda ve yasakç? zihniyette maalesef daha ola?an bir durumdur.
10-Sözün özü ?udur ki kendilerini yönetecek zihniyeti olmayan halk? bir ba?kas?n?n atanm?? valisi yönetecektir.
?imdiden geçmi? olsun

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Kevser Aydın

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright