Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Ba?ar?l? olmak istiyor musunuz? Evet dedi?iniz duyar gibiyim. Ba?ar?l? olman?z? engelleyen bir sebep mi var? Hay?r m? diyorsunuz? Öyleyse ba?ar?l? olmak için neyi bekliyorsunuz? Ömrünüzün sonunu mu?
Ba?armak ba?ar?l? olmaya inanmakla ba?lar. Nas?l bir i?e ba?lamak o i?i yar? etmek gibiyse ba?ar?l? olmaya karar vermek de ba?ar?l? olmaya ba?lamak yolu yar?lamak demektir. Ba?arabilmek ta?s?z tozsuz ve düz yolda ilerlemekte demek de?ildir tabi. Ba?armak için izledi?iniz yol birileri taraf?ndan gözetlenecektir. Ba?ar?s?zl?k halinde bu yoldan vazgeçmek ve bu ana kadarki ba?ar?s?zl?klar? bulmak yerine buraya kadarki do?rular?n üzerine yeni yolar çizmek ba?ar?l? olmak isteyen ki?ilerin ortak yöntemi olmal?d?r bence. Ba?ar?s?zl?k durumunda o yolu b?rak?p ba?ka yollar bulmaya çal??mak asl?nda ba?ar?ya ula?mak için ba?ka bir yöntemdir fakat bir eylemde bulunmamak, ben ba?aram?yorum duygusuna kap?lmak Martin Seligman’?n ö?renilmi? çaresizlik kuram?na da bir örnek olu?turmaktad?r. Murray Bulter’in “Dünya üç grup insandan olu?mu?tur; sonuçlar? ortaya ç?karan küçük bir ba?ar?l? grup, olup biteni seyreden oldukça büyük bir grup ve en son olarak ta nelerin olup bitti?ini bilmeyen muazzam bir kalabal?k.” sözü bu günkü insanlar?n genel davran???na güzel bir örnektir. Siz bu grubun hangisinde yer ald???n?z? hiç dü?ündünüz mü?
Ba?ar?l? olmak önce kendimize bireysel olarak çeki düzen vermeyle ba?lar. Unutmayal?m birileri bizi gözetliyor. Bizim ba?ar?m?z? modelleyecek ve ba?ar?s?zl???m?z? kendilerine bahane olarak sunacak bir çok insan bulunmaktad?r. Ba?ar?s?zl?k eylemsizlik getirirse buna atalet duygusu diyoruz. Ba?ar?s?zl???m?z atalet duygusunun olu?mas?na sebep olacak çok kötü bir örnektir. Ba?ar?l? olmak için hiçbir sebebiniz yoksa bu da ki?ide atalet duygusuna sebep olur.
Bu güne kadarki ba?ar?s?z oldu?unuz konularda geriye dönüp neleri yanl?? yapt?k diye dü?ündü?ünüz hiç oldu mu? ?imdi içinizden tabiî ki dü?ündük seslerini koro halinde duyar gibi oluyorum. Ba?ar?s?z oldu?unuz konuda neleri do?ru yapt???n?z? hiç dü?ündünüz mü? Koro sesleri sanki solaya çevrildi ne dersiniz. ??te kaybetti?imiz nokta asl?nda buras?. Olumlu yapt???n?z ?eyler yerine olumsuzu konu?uyoruz, gülecek programlar yerine hüzünlenecek programlar seyrediyoruz. Mutlulu?umuzu a?layarak ifade ediyoruz. S?navlara girerken en iyisini ba?araca??m yerine ya ba?aramazsamlar? dü?ünüyoruz. Maça bir s?f?r yenik ba?lamayal?m lütfen.
Ba?armak sizin için önemli ise ba?ar?l? olabilirsiniz. Rahat s?k?nt?s? olmadan ya?ayan çocuklarla s?k?nt? içerisinde ya?ayan çocuklar?n hedefleri aras?nda çok fark vard?r asl?nda. Birinde azim ve kararl?l?k di?erinde hedefsizlik vard?r. Ba?ar?y? para ile e? de?er gören çocuklarda eylemsizlik durumu has?l olup ba?armak için hiçbir sebepleri bulunmamaktad?r. Genelde babas? annesi d?? ülkede ya?ayan çocuklar?n okumama sebepleri de budur.
Ba?ar? için bir hedefin olmas? gerekmektedir. Ya?ad???n?z hayat ya?amak istedi?iniz hayat m?d?r? Yan?t?n?z evet ise hedefiniz de yok demektir. Hedef yoksa eylemsizlik kaç?n?lmazd?r. Hedefi seçip ba?ar?l? olmak için neleri yap?p neleri yapmayaca??n? iyi analiz ettikten sonra hedefe ö?renilmi? çaresizlik sendromuna kap?lmadan emin ad?mlarla ilerlemek akabinde ba?ar?y? getirecektir. Lisede psikoloji derslerinde pire, maymun, köpek, fare deneylerini bilmeyenleriniz yoktur tabi. Ama pire deneyi hiç akl?mdan ç?kmaz. Pireyi bir fanusun içine b?rak?p üzerini bir cam kapakla örtersek pireler o fanustan ç?kmak için daha yüksekler z?playarak o fanustan ç?kmaya çal???r. Bir çok denemelerden sonra fanusun boyu kadar z?playarak ya da z?plamay? b?rakarak tepkisiz hale gelirler. Sebep ba?aramayacaklar?n? zihinlerinde yer ettirmeleridir. Önceleri kaçmalar?n? engelleyen fanus gibi fiziksel bir engel var iken ?imdi ba?aramayacaklar? duygusu gibi zihinsel bir engel daha olu?mu?tur. ??te en zor engel de budur. Bu engelleri a?mak bir psikolo?a gitmek ya da ki?isel geli?im uzmanlar?ndan dersler almak veyahut ta bunlarla ilgili kitaplar okumakla mümkündür.
Ba?armak için inanc?n?z varken imkanlar?n?z? lütfen zorlay?n. Zihninizdeki engelleri bir kald?rmay? deneyin. E?er hayatta gelece?im en iyi yer buras?, bundan daha iyisi yok, yeter bu güne kadar çal??t???m diyorsan?z kendinize bir mezar yeri belirleyin e?tirin ve oraya girmek için gün say?n ve oray? hayal edin derim. En güzel hayat hayalini kurdu?unuz hayatt?r.
Yaz?m? bir afrika atasözüyle bitirmek istiyorum. “Afrika’da her sabah bir ceylan uyan?r. En h?zl? aslandan daha h?zl? ko?mas? gerekti?ini yoksa ona yem olup ölece?ini bilerek. Afrikada her sabah bir aslan uyan?r en yava? ceylandan daha h?zl? ko?mas? gerekti?ini, yoksa açl?ktan ölece?ini bilerek. Aslan da ceylan da olman?za gerek yok yeter ki her sabah kalkt???n?zda ko?man?z gerekti?ini bilin”

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Mehmet Karaaslan

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright