Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok
De?erli dostlar bu gün 23 Temmuz 2007 Pazartesi yani seçimlerin ertesi günü. Seçim sonuçlar? AKP %46,8, CHP %20,8 ve MHP %14,3 ba??ms?zlar da zannederim 28 millet vekili ç?kar?yor. Bu sonuçlar kar??s?nda biraz dü?ündüm; MHP kazançl?, AKP zannedilenlerin daha da üzerinde kazançl?, CHP’de ise DSP ile birle?meler, muhalefet olma gibi avantajlara ra?men %2 lik oy art??? olmu?. Bu art?? ta zannedersem DSP ile olan birle?me dolay?s?yla do?an sinerjiden kaynaklanm??. K?sacas? CHP oy kazanmam?? belki de DSP den CHP ye bu birle?meden hiç oy gelmedi. Bu oylar MHP ye ve AKP ye geri döndü. Bunun yan?nda DSP hem milletvekilli?i kazand? hem de bu AKP nin ba?ar?s?ndan dolay? hiç y?pranmam?? olarak ç?kt? bu seçimden. En kazançl? parti ne MHP ne AKP aksine DSP dir. Ç?kan milletvekilleriyle gurup kurmay? zorlayacaklard?r. Bu sonuçtan sonra CHP de çalkant?lar?n ba?layaca??n? zannediyorum. Bunun sonucu DSPli milletvekillerinin de ayr?lmas?yla CHP’nin milletvekili say?s? 90 lara dü?ecektir. Öyleyse CHP bu seçimlerin en zararl? ç?kan partisidir.
Neden sonuç böyle oldu?una gelince kendi ki?isel görü?lerimi aktarmaya çal??aca??m. AKP her ?eyden önce ma?durlara oynayarak seçimlerde 1-0 öne geçti. Askeriyenin muht?ra niteli?indeki gece yar?s? bildirileri AKP’ye oy kaybettirmek yerine oy kazand?rd?. ABD ve Avrupa’n?n sermayesini arkas?na alm?? gibi görünen AKP seçimi kaybederse bu sermayenin Türkiye’den çekilece?i Türkiye’nin bataca?? fikrini çok iyi i?ledi. Borsan?n yükselmesi Türkiye’nin itibar?yla ili?kilendirildi. AB’ye girme hala Türkiye’de ra?bet gören bir projenin onay? olarak alg?land?. Di?er partiler AB konusuna girmede kendilerini izah edemediler. Bu izah edemeyi? sanki AKP d???ndaki partiler AB’ye kar??ym?? gibi alg?land?. Hâlbuki di?er partiler Irak konusunda ve di?er konularda AB’nin dayatmalar?na kar??yd?. AB’ye de?il.
Halk?n enflasyon konusundaki duyarl?l??? beklide iktidara en fazla oy kazand?ran ?eylerdendi. Halk?m?z olaylar? günlük olarak ya?ad??? için ekonominin nas?l düzeldi?i ve yar?n nas?l olaca?? de?il ?u an? önemliydi. Onlara göre de iyi gidiyordu. AKP bu seçimde türbana hiç de?inmeyerek halk? rahats?z eden konulardan mümkün oldu?unca uzak durdu. Parti yerine parti ba?kanlar?na vurmay? daha uygun gördü. Ve bu strateji de bana göre tuttu. CHP ise Erdo?an yerine AKP yi kar??s?na ald?. Bu da kutupla?may? do?urdu. Onun için sa? partilerin oylar? AKP de topland?. CHP Laik anti laik söylemle m?z?kç? çocuk pozisyonuna dü?ürüldü. Anla?mas?zl?klar?n sebebi CHP imi? gibi gösterilerek di?er partilerden CHP ye gelecek oylar?n önünü kesmi? oldu.
Askeriyenin gece yar?s? bildirileri önceki dönemde tek ana muhalefet partisi olan CHP yi desteklemek maçl? gibi alg?land?. Asker denilince milletimizdeki antipati CHP de yama gibi kald?. CHP nin kar??s?nda ister istemez bir birle?me sa?lad?. Ve grup olu?turdu. Bu da AKP idi. CHP nin seçim bildirgesinde yeni denilebilecek hiçbir politika maalesef yoktu. Cem uzan?n mazot 1 YTL olacak vadini CHP kendisi üstlenmek istedi ama beceremedi . Mazotun 1 YTL olaca?? sanki herkeseymi? gibi lanse edildi sonra k?v?rtmalarla çiftçiye olacak ?eklinde de?i?tirildi. AKP ise CHPnin bu h?rs?zl???n? iyi kulland?. Bunun gerçekle?meyecek bir vaat oldu?unu medya ve meydanlarda çok iyi izah etti. AKP esas?nda politika üretmedi. Di?er partilerin vaatlerini ele?tirerek oy kazand?. CHP’nin Cem Uzan’dan çal?nt? ÖSS kalkacak vaadini seçim bildirgesine koyunca bu gerçekçi olmayan vaat te CHP ye olan inan?rl?l??? azaltt?. CHPnin ön seçim yap?lan yerlerdeki oylar? daha iyiydi. Genel merkezin belirledi?i adaylar halk taraf?ndan bir dayatma olarak alg?land?. Küskün seçmenler de inad?na ba?ka partilere oy verdiler. Kürtleri kucaklayacak hiçbir politika üretemediler. Aksine MHP’nin söylemleri ve politikalar?n?n arakas?na tak?larak di?er partilerden farklar? olmad?klar?n? gösterdiler. Yak?nd?klar? seçim adaletsizli?i ile ilgili hiçbir çal??ma yapmad?lar. %10 baraj?n?n destekçisi oldular. Bu da özellikle Kürt vatanda?lar?m?z aras?nda tepkiye neden oldu. Ayr?ca MHP nin söylemleri de halk?m?zda hayal k?r?kl??? yaratt?. Onun için CHP güneydo?uda hiç yoktu.
Askeriyenin güneydo?udaki çat??malar? ve ?ehitler CHP ye de?il aksine MHP ve AKP ye oy kazand?rd?.
CHP’nin AKP’yi kar??lar?na alarak bunlara oy vermeyin demesi sa? seçmenlerde o zaman kime verelim sorusunu ak?llar?na getirtti. Sa?da ise bir muhatap bulamay?nca tüm oylar AKP de topland?. Esas?nda bu seçimde AKP oy almad? aksine oy verdirtirdi. Yanl?? politikalarla AKP suçlanarak ister istemez bir muhatap arand?. Sa? seçmen de savunmak zorunda kald??? için kendisini AKP’li olarak görmeye ba?lad?. Olmayan bir AKP’liyi AKP’li yapt?lar. Muhalefetin seçim bildirgelerinde di?e dokunur hiçbir ?ey yoktu maalesef. Yeni olan da hiçbir ?ey yoktu.
Sol seçmen ise hala tatilde. AKP sol seçmenin bu zaaf?n? iyi bildi?inden seçimleri 22 Temmuza almakla bir gol daha atm?? oldu.
Sonuçta %20 %46 gibi bir sonuç ortaya ç?kt?.
Demokrasilerde az?nl???n haklar? korunur mu bilemem ama ço?unlu?un dedi?i olur maalesef. Bunlar?n söyledikleri de bizim söylediklerimizle örtü?ür mü onu da zaman gösterecek.
Seçimle ilgili yaz?mda seçime gidin oyunuzu kullan?n dedi?im buydu. Seçmemenin de bir seçim oldu?unu unutmayal?m. Seçmedikleriniz de?il seçtikleriniz sizi yönetecek. Seçmediklerinize k?zg?nl???n?z hala geçmedi mi? ?imdi ele?tiri zaman? seçilenlerin icraatlar? olmal?. Seçtikleriniz sizin sevdiklerinizi sevmeyebilir demi?tim. ??te o safhaday?z. ?imdi birlik zaman?d?r parçalanma de?il.

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright