Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Blof..,bort…..f?rt….., cart… yok o da var. gork…. O da var….
De?erli dostlar ne yapt???m? merak ettiniz de?il mi? Hay?r hay?r kafay? yemedim. Türkçe’de 29 harf yeterli de?ilmi? acaba ne eklesek diye egzersiz yap?yordum.
Benim bu gün takt???m ?ey birilerinin koç gibi konu?maya devam etmesi ve takan birisinin olmas?yd?. Bu bakan fakat görmeyenlerdendi.
Yan?ndan taksi geçse bile fark?na varmayanlardand?. De?il kar??dan geçen araçlara bakmak…. Çünkü çok me?guldü. Çünkü Türkçe ile ilgili bir sorun vard?. Çünkü Türkçe 29 de?il 32 harften olu?ursa daha iyi olurdu. Do?ru söylüyor takan bey. Bize 29 harf az hatta 40 olsa daha iyi say?n bakmayan?m. Ço?un ne zarar? var?
Hatta az kullan?lan baz? harfleri ç?karal?m. Arapça’dan baz? harfler alal?m. Sonra ?ngilizce’den ald???m?z baz? harflerle kar??t?ral?m. ?stenen tad? vermese o zaman biraz da Frans?zca ve ?spanyolca kar??t?ral?m. ??te size bir sey. Ad? ne olsun? ha Araptüringmösyö. Afiyetle yiyin. Be?enmediniz mi?
-Bunlar? katt?k ta ç?karmak gerekirse nas?l yapaca??z çakan?m. Biliyorsunuz Ermeni tasar?s?, karükatür….
-H???.. Ç?karma i?ini hiç dü?ünmemi?tim ?ey bey...
-Zaten bu ç?karma i?i her zaman zor olmu?tur takan?m. Delinin biri kuyuya bir ta? atm??, bin ak?ll? ç?karamam??t? ya efendim.
-Nas?l yapal?m ?ey bey haaaa Ahmet bey.

………………………………………………….
-Takan?m bu gün sabah kalkarken a?z?mdan bir ?ey ç?kt?.
-Ne ç?kt? Ahmet ulan.
-Hemen yanl?? anlad?n?z yakan?m. Bir ses ç?kt?.
-Eeee noolmu? Ahmet.
-Efenim bu harfi de ?eye eklesek mi.
-Neye Ahmet ulan.
-Bizim harflere demek istedim efendim.
-Bu harfi hemen söyle TDK’ye. Hemen ?eye eklesin.
-Bunu, yani o sesi tekrar ç?kar?rsam yanl?? anlar millet.
-Bir ?ey olmaz Ahmet’im. Ben ak?ama kadar her çe?it ses ç?kar?yorum kimse bir ?ey anlam?yor -Tamam çakan?m.
-Bu gün ne yapacakt?m, ne yapacakt?m……….ha
-Orada biraz kültürüne ?ey edece?im. -Aaaa çok…..
-Yan?? annad?n Ahmet’im. Kültürlerine katk?da bulunaca??m. Orada on be? yirmi bin Alman var onlar?n dinlerine ?ey edecektim de.
-Aman bakmayan?m o nas?l söz. Ülkemize gelen turistlerin ço?u Alman nap?yoon laan. Pardon bakmayan?m ne yap?yorsunuz diyecektim de. Siz de beni yanl?? anlad?n?z efendim.
-Daha olmas?n Ahmet ulan. Nerede kalm??t?k Ahmet.
-Harf say?s?n? artt?ral?m diyordunuz ya.
-Haa tamam beni halk her zaman yan?? ann?yor Ahmet. Harf say?s?n? artt?r?rsak yanl?? anlamalar?n önüne geçmi? oluruz.
-Tabi ki efendim.
-Ahmet ben geçenlerde bir aç?l??a kat?ld?m.Size ?ey yapaca??m dedim. O s?rada halktan belli belirsiz bir homurtu ç?kt? efenim. Bu ses Türkçe’mizde yok Ahmet. Ho?uma gitmese de Türkçe’ye katal?m. Hemi ulan. Niye sesini ç?karm?yorsun.
-Ç?karaca??m da efendim biliyorsunuz malumunuz seçimler yakla??yor. ?ey eklemelerinin yerine baz? harfleri ç?karmak diyorum.
-Nas?l yani Ahmet.
-Efendim mitinglerde konu?urken baz? yanl?? anla??lmalardan pi…, i…. O..ç….gibi ayk?r? ve ay?p kelimeler ç?k?yor efendim. Bu harfleri ç?kar?rsak bu kelimeleri de söyleyemezler efendim.
-Hemen soru?turmalar pardon çal??malar ba?las?n Ahmet ?eyi biliyorsun prosedürü.
-Ama efendim bunlar? söyleyen olursa ne yapal?m efendim?
-Hemen soru?turma ba?lat?p ?eyine t?kal?m hapishane deli?ine.
-Efendim biliyorsunuz hapishanelerin kapasitesi.
-Bir ?ey olmaz Ahmet görmedin mi Irak sava??nda üst üste koymu?lard?. Bizim ne eksi?imiz var Amerika’dan.
-Tamam efendim derhal çal??malar? ba?lataca??m. Ama bir fikrim daha var efendim.
-Ne Ahmet.
-?ey efendim diyorum. Bu “?ey” kelimesi sizin müste?ar?n?z olduktan sonra bana musallat oldu efendim.
-Bende bir ?ey mi var Ahmet.
-Yok efendim.
-Ne diyecekseniz deyin ulan. ?eyimin derisini çatlatma.
-Tamam efendim. Türkçe’deki harflerin yerine Arapça harfleri doldurursak ….
-H???……Annad?m Ahmet dedi?imizden bir ?ey anlamazlar ve bizden de hesap sormazlar de?imli ulan Ahmet seni gidi gidi.
-H?….h?..
-Tamam Ahmet derhal çal??malar ba?las?n. -Sekreterime söyle yar?n meclise bir gideyim de çoktan beri uykusuzum.
-Derhal bakan?m.
-Bir ?ey edeyim…. Uyuyay?m.
……………………………………..
-Ahmet bu keçiler ne
-Efendim Ankara’ya yakla??yoruz .
-Köçek yok içlerinde
-Biraz sonra görürsünüz yakan?m.
-?oför bir saniye mola ver
-Derhal efendim.
-Memleketimin ?eyi ne güzelmi?. Suyu topra??.
-Kim tükürdü suyun içine.
-Oooo… köçe?im merhaba
-Aleykümselam bakan?m. Merhaba eskide kald?.
-Ne yap?yorsun. Ne ediyon lan Köçek. Biz bizeyiz burada.
-Tükürüyorum efendim. Pardon keçi otlat?yorum. -Neye tükürüyon lan. Size de?il efendim..mmmmmm ha sanata efendim.
-Neyse tükür bir seferlik bir ?ey olmaz.
-Elindeki yapraklar? ne yapacaan Köçek
-Heykellere efendim.
-Heykellere ?ey mi edeceksin.
-Heykellerin na mahrem yerlerini kapataca??m.
-Kolay gelsin köçe?im. Allah ?smarlad?k. Allaha emanet olun.
-Aleykümselam …. Aleykimselam.
-?imdi ne yapaca??z Ahmet
-?ey yapaca??z bakan?m……
-?eyine ?ey ettirme ulan…..

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright