Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Anneler çocuklar?n?n elbiselerini y?kay?p ütülediler, ask?ya ast?lar. Ayakkab?lar?n? bir itina ile boyad?lar. Çocuklar? erkenden yat?rd?lar. Çocuklar yata??n içinde bir o taraf? bir bu taraf? dönüp duruyordu. Bir türlü gözüne uyku girmiyordu. Gece yar?s?n? geçe korodaki görevini hayal ederken uyuyuvermi?ti. Sabah erkenden annesinin sesiyle uyand?. S?çrad? s?cac?k yata??ndan. Bir lokma ekmek ile bir parça peynir geçmedi bo?az?ndan. Doydum diyerek kalkt? sofran?n ba??ndan. Arkada?lar?na kar??t?. Bir daha da ay?rt edilmedi di?erlerinden.
Ak?am? nerede geçirece?ini kara kara dü?ünürken yan?ndan tiner çekerek geçen arkada??n? gördü. Ona tak?ld?. Bir kö?eye k?s?l?p sabah?n olmas?n? bekledi. Bir iki saat uyumu?tu ki kendi öksürme sesine uyand?. Etraf?na bak?nd?. Açl?ktan gözleri karar?yordu. Polisleri gördü. Bir an irkildi. Sonra onlar?n da tela? esini anlad?. Tiril tiril giyinmi? ellerinde bayrak sallayan çocuklar? gördü. Bir kö?eye sakland?. Y?rt?k pantolonunu kirli gömle?ini kimse görmesin diye. Çocuklar? imrenerek biraz da k?skanarak seyretti.
Çocuklar?n arkas?ndan bakarken y?rt?k bir bayrak buldu yerde. Onu yerden ald? buru?ukluklar?n? koltuk alt?nda düzelttikten sonra yan?ndan geçen tinerci arkada?lar?na kar??t?. Ve bir daha o da ay?rt edilmedi di?erlerinden.
23 Nisan 1920’de Atatürk TBMM’yi kurup bu önemli günü çocuklara arma?an etti?inde yar?n?m?z?n çocuklar?m?z?n elinde oldu?unu o tarihlerde görmü?tü. Günümüze gelindi?inde yaln?zca okullarda bayrak sallayan ?iirler okuyan çocuklar?m?za m? arma?an etmi?tir bu bayram?? 23 Nisan’? uzaktan seyreden veya bir terzihanede çal??an yada köprü altlar?nda sabahlayan çocuklar?m?z? hiç dü?ündünüz mü? Bunlar da bizlerin yar?nlar? de?il midir? Öyleyse yar?nlar?m?z? hiç dü?ündünüz mü?
Antalya Valili?inin sokak çocuklar? ile ilgili haz?rlad??? k?sa bir röportaj beni çok etkiledi. Orada sokak çocuklar?n?n bir kola kar??l??? Emin a?abeylerine s?n?rs?z inan?p içtenlikle sorunlar?n? payla?malar? ders verir nitelikteydi. Biz ders vermeye al??m??t?k ama oradaki çocuklar bize “yeter siz durun birazda bizi dinleyin” der gibiydiler. ??renerek bakt???m?z bu çocuklar?n sonuçta çocuk olduklar?n? unutmu?tuk.
??lenmemi? hamurun sokakta ?ekillenmi? haliydi. Bir çocuktan nefret edecek kadar küçülmü?tük. Me?ru ya da gayri me?ru olarak dünyaya getirilen sonra da montaj? yap?lmam?? araçlar gibi ortal?kta dola?an çocuklar, çocuklar?m?z. Tabi kaza kaç?n?lmaz.
Y?lda ne kadar çocuk sokaklara b?rak?l?yor?
Kaderleri midir?
Tinercili?e al??t?r?lm??, kapkaçç?l??a, suça itilmi? ,çal??t?r?lmaya, istismara maruz b?rak?lm?? çocuklar. Toplum d???na itilmi? çocuklar. Bizim çocuklar?m?z!
Hayalindeki hayat? ya?amayan, ?iddete maruz kalan evden kaçan çocuklar. Evde ailelerinden bulamad?klar? s?cakl??? sokaklarda arayan çocuklar. Kaderleri dedi?imiz çocuklar? o noktadan sonra kaderleriyle ba? ba?a b?rakmak……
Emin a?abeylerine jiletle do?rad??? kolunu, b?çakla kesti?i gö?sünü göstererek yard?m dilenen çocuklar. ?çlerinde hala insan olman?n verdi?i duygu p?r?lt?lar?n? görmek mümkündü. ?i?edeki tineri bir köpük parças?n?n üzerine döküp köpü?ün erimesini seyreden çocuklar. Kendilerinin toplumda eridiklerini seyreder gibiydiler.
Ekonomik bunal?mlar, nüfus art?? h?zlar?, gelirdeki da??l?m adaletsizlikleri, sonuçta parçalanan aileler. Gelecekleri garanti alt?na al?nmadan küçük ya?ta hayat?n yükünün alt?nda ezilmeye maruz b?rak?lan çocuk ya?taki babalar analar ve zavall? çocuklar, sokak çocuklar?.
Türkiye’de tehlikenin; say?lar? binlerle ifade edilen tinerci çocuklar de?il küçük ya?ta fabrikalar veya ba?ka i?lerde çal??t?r?lan çocuklar oldu?unu unutmayal?m. Bunlar ise milyonlarla ifade ediliyor.
Oyun ça??n? bitirmi? ergenli?e ad?m atm?? ki?ili?inin ?ekil alma devresindeki çocuklar okullarda e?itim görmesi gerekirken fabrikalarda i? güçlerinden yararlan?lmaya çal??an küçük ya?taki ameleler. Bu çocuklar bir meslek edindirilmeden hayat?n kuca??nda kendilerini bulmaktad?r. ?? güvenceleri olmayan bu çocuklar i?ten ayr?ld?klar?nda vas?fs?z olarak i? bulma çabas?ndad?rlar. Say?lar? büyük kentlerde göçle beraber artan sokak çocuklar? ve küçük ya?taki i?çiler! Bir gün kar??m?za bir kapkaçç?, bir tinerci yada bir tetikçi olarak ç?kabilir.
Bu çocuklar? topluma kazand?rmak m?? Ta??ma suyla de?irmen döndürmek…..
Her gün bal?k vermek yerine bal?k tutmay? ö?retmek…. Parçalanan ailelerin parçalanma sebeplerini bularak çözüm aramak, gelir adaletsizli?ini ortadan kald?rmak herkese ya?ama alan? b?rakacak uygulamalarla aileler parçalanmadan duruma müdahale etmek.
Nüfus art?? h?z?n?n binde 28-29 oldu?u 1950-1960’lardan sonra toplumdaki h?zl? de?i?im ve bu de?i?ime ayak uyduramayan insanlar. 1950 y?llar?nda Köprü Alt? Çocuklar? diye tarif etti?imiz çocuklar dünyadaki de?i?imle beraber say?lar? günden güne artan çocuklar. Geceleri yataklar? köprü altlar?, gündüzleri evleri sokaklar ve kö?e ba?lar? olan çocuklar. Ya?amak için parayla yada kar?n toklu?una cellatl?k yapt?r?lan çocuklar?m?zdan bahsediyorum. ?yi bir e?itim görmü? yeti?mi? bir insan?n devlete maliyetinin 50-60 bin YTL oldu?u ülkemizdeki bu de?erli insanlar? kaybetmek o kadar kolay ki.
Öldürülmesi ise bir ekmek paras? kadar ucuz.
Aileden bulamad??? s?cakl??? köprü altlar?nda bir köpe?in sadakatli?inde bulan çocuklar , zavall? çocuklar?m?z.
Yine Antalya Valili?inin filminde bir çocu?un “Biz okumak istiyoruz, Atatürk’ümüzü ö?renmek istiyoruz. Biz insan?z Emin abi” diye hayk?r??? hala kulaklar?mda ç?nl?yor.
Biliyoruz siz insans?n?z da sizi insan yerine koyacak bir muhatap laz?m. Sesinizi daha çok duyaca??z ama böyle giderse ya bir kapkaçta , ya bir cinayette yada analar?n beddualar?nda…..
Bu gün ve bu hafta çocuklar?n haftas?. Ama hangi çocuklar?n?
Bu gün yirmi üç Nisan. bu tablodan sonra bilmiyorum ne?e doluyor mu insan?
??te o Atatürk ki çocuklara 23 Nisan? arma?an etmi?, yar?n?m?z gençlerimiz, çocuklar?m?z demi? ki?inin kemikleri s?zlamaz m? yatt??? yerde?

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Kevser Aydın

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright