Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

?stanbul’daki pikni?e gitti?imizde köylülerimizin köy hasretlerini giderecek bir ?eyler arad?klar?n?n fark?na vard?k. Gözleri ne kebapta ne de di?er ?eylerdeydi. Kurulmu? bir çatma ve yay?k, bir de ekmek tahtas? ile sac?ndayd?. Dönüp dola?t???m?z yer ya onun ba?? ya da yak?n?yd?. Yap?lan yufka ekmeklerini kuzu eti lezzetinde ve bir honcu i?tah?yla yedik. Biraz ilerleyince çocukluk ya da gençlik arkada?lar?n? bulmu? an?lar?n? birbirlerine, unuttuklar? yerleri en ince ayr?nt?lar?na kadar hat?rlatarak tekrardan payla?an, hasret gideren insanlar bulduk kar??m?zda. Belli ki mutlulu?un en güzelini ya??yorlard?, payla??yorlard?.

Ben de belleklerimden silinmemi? aksine derin bir çizgiyle yer etmi? o yo?un duygular?mdan birini sizlerle payla?mak istedim. Köyde kald???m süre içerisinde en s?k?nt?l? anlar?m? ve an?lar?m? orada ya?ad???m? zannederdim. ?imdi ise belle?imde kalan s?k?nt? zannederek ya?ad???m ?eyleri arasam da bulam?yorum. Aynen Hakan’?n bir zaman biçer döver, traktör yapt??? oyuncak ta?lar? ?imdi aray?p ta bulamad??? gibi. I??klar? önce lo? lamba ve gaz kokan odalarda arad?k. Sonra yeme?in ate?inin verdi?i yar? ayd?nlan?p yar? sönen ocak ba?lar?nda. Bulgur tereya??n?n kokular?n? taa uzaklardan alarak ko?tuk sofra ba?lar?na.

Baharda bahçelere bir heyecanla hiç dönmeyecekmi? gibi ta??n?r, zamanla de?i?iklik olsun diye köye gelir özlemimizi giderir bir hüzünle ve s?k?nt?yla bahçeye dönerdik. Bu s?k?nt? zannetti?imiz zamanlar ise duygular?m?z?n doruk noktalar?ym?? me?er.

Babam?n köydeki i?leri baya?? geç biterdi. Alaca karanl?kta köyün evine gider da??n?k ve yo?urt kokan bula??k kaplar? heybeye yerle?tirir bir heyecanla e?e?i ah?r?nda bulur ve palan?n? bir ç?rp?da takard?k. Bizim bahçeye gitme heyecan?m?z gibi e?e?in de ah?rdan bir an önce d??ar? ç?kma gayretini görürdük. Kap? yar? araland? m? o aral?ktan e?ek kendini d??ar? atmaya çal???rd?. Bazen zar zor takt???m?z palan? kap? aras?nda b?rakarak tüm ç?plakl???yla posnakta a?nard? (debelenirdi). Tekrar palan takmak o s?rada en zora giden i?lerdendi. E?e?e palan? takt?ktan sonra kimimiz heybeyi e?e?in üzerine atar, kimimizde kap?y? kilitlemenin tela?? içerisinde olurduk. Son defa alacakaranl?ktaki evlere bir hüzün dolu bak?? f?rlat?r bahçenin yolunu tutard?k. ?lkokulun civar?nda Kamber day?n?n köpe?inin havlamas? ve yalanc? sald?r?lar?yla kar??la??rd?k. Ç?rç?ra do?ru yol al?rken köpek, koyun, inek sesleri de derinden gelircesine uzakla??rd?. Perde aralar?ndan s?zan k?z?l gaz lamba ???klar? bizlere ho?ça kal der gibiydi. Ç?rç?r? geçtikten sonra son defa bir köye bakar ara s?ra göze çarpan ???klar? görür ve veda edercesine son bak??lar?m?z? f?rlat?rd?k. Yava? yava? köy de gözden kaybolurdu. Karaa?aç’a do?ru ilerlerken gayr? yeni bir duyguyla ileri bakar çok uzaklarda Keban’?n parlak ???klar?n? seyre dalard?k. Gökyüzü, y?ld?zlar, böcek sesleri, nal sesleri e?li?inde yar? tökezleyerek yola devam ederdik. Bazen anam ve babam?n k?sa ve alçak sesli konu?malar?na ?ahit olurduk. S?cak yaz gününün esen serin yelleri ufaktan ufa?a yüzümüzü yalay?p geçerdi. Sap h???rt?lar? aras?nda e Ödek’in dere dedi?imiz yere yakla??rd?k.Gayr? ara s?ra ak?am?n sessizli?ini bozan tek tük insan sesleri kula??m?za ula?maya ba?lard?. Bazen sohbet konu?malar? bazen de uzaktan uza?a çoban ve ç?ng?rak sesleri. Evlere do?ru yakla?t???m?zda ayak seslerimizi hisseden köpeklerin tek tük havlamalar? duyulurdu. Bu evlerin önünden tilki sessizli?inde geçer, Ödek’teki evlere do?ru yol al?rd?k. Orada ise çocuk sesleri di?er sesleri bast?r?rd?. Köpekler bizlerin fark?na varmad?ysa oradan da sessizce uzakla??r bahçe evlerinin göründü?ü tepeye do?ru ilerlerdik. Tepeden geni? alana serpi?tirilmi? evlerinin ???klar? me?ale edas?yla bizleri selamlard?. Do?uya do?ru bakt???m?zda ise Ç?llo?lar?n yar? yan?p yar? sönen hafif ???klar?. Gecenin sessizli?ini bozarak, uzaklardan geçen ve yava? yava? ilerleyen traktör, ?????n? bir o tarafa çarpar ,bir bu tarafa. Tepeye vard???m?zda sap kokusuyla beraber hafif hafif esen yelin ferahl???n? hissederdik. Bu ferahl???n verdi?i hafif uyku yava? yava? gözümüzden akmaya ba?lard?. Eve yakla?t???m?zda e?e?in sesiyle herkes geldi?imizin fark?na var?r ve anam, babam?n etraf?n? sarard?. Yemekler ?s?t?l?r bahçeden toplanm?? taze maydanoz ve so?an? ye?illik kokan sofrada bir i?tahla yerdik. Dama serilmi? yataklara en önce ula?mak çok önemliydi. Dama en önce ç?kan ki?i hangi yata?a girerse o yatak onun olurdu. O bak?mdan acele etmek laz?md?. S?cak günde serin yata?a girmenin hazz? da bamba?kayd?. Uyumadan önce a?a??da pi?en s?cak sütün kokular? bacadan dam? sarard?. ?nek tas?nda pi?en süt di?er taslara itirazlarla payla?t?r?l?r, üflenerek ve yar? a?z? yakarak içilirdi. Bir müddet sonra dama bir sessizlik hakim olur bayku? kurba?a sesleri aras?nda derin bir uykuya dal?n?rd?. Zavall? anam, babam ak?ama kadar çal??man?n verdi?i yorgunlu?u unuturlar m?yd? bilemem ama köyden bahçeye bir ak?am yolculu?umuz ve bahçede bir ak?am?m?z böyle geçerdi.

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Kevser Aydın

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright