Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Fatma Bac?, az ötede, minderlerin üzerinde kendini at, k?z?n? da sürücü yapm??, s?rt?na alm?? oyunlar oynayan, onu e?elendiren o?lu Caner’e do?ru söylendi;
- Hey yavrum hey.. Nereden nereye.. Her ?ey ne kadar de?i?ti. Sevineyim mi, üzüleyim mi, k?skanay?m m? bilemiyorum.
- Ana, noooldu gene, ne de?i?ti, neye üzülüyorsun? diye sordu Caner.
- Yok bir ?ey o?ul, yok.. ?imdi sen böyle çocu?unu severken, onunla oynarken geçmi?e gittim birden.. Bakma sen bana..
Sebebini tekrar sormad? Caner. K?z?n? havaya z?plat?yor, k?z ne?eyle kahkahalar att?kça, onu daha yükse?e z?plat?yordu. Y?ll?k izinde köye anas?n?n yan?na gelirlerdi. Çocuklar köye bay?l?rd?; e?e?e, tavu?a, horoza.. Ama yaz?n çok s?cak olurdu. Sivri sinek g?rlayd?.. Hele üvez dedikleri küçücük sinekler vard? ki, kondu?u yeri adeta yakard?.. En çokta çocuklar etkilenirdi. Her taraflar? kabar kabar olur, ka??nmaktan kollar?, bacaklar? çizikler içinde
kal?rd?.. ?zini yar?da kesmek ve dönmek zorunda kal?rlard?. Fatma Bac? buna çok içerlerdi;
- Torunlar?ma doyamadan al?p gidiyorsunuz. Bari hiç gelmeseydiniz.. Noolmu? sinek ?s?rm??sa, yeyip bitirmedi ya onlar?..

Fatma Bac? o?lu Caner’e “ Bakma sen bana “ demi?ti ama içi öyle demiyordu. O?lu torunuyla böyle oynarken, kahkahalar atarken, onu severken iç geçirmi?, yüre?i s?zlam??, aç?kça da k?skanm??t?..

Y?llar önce, o?lu Caner iki ya??na yeni girmi?ti. Kendisi buca?dam?nda evin i?leriyle u?ra??yor, ak?ama yemek haz?rl??? yap?yordu. Az ötede, elinde bir dal parças? ile oyunlar oynayan, ördek yavrusu gibi peltek peltek yürüyen o?lu ili?mi?ti gözüne. Mutlu bir gülümseme yay?ld? yüzüne. Ellerini ?alvar? ile kurulay?p Caner’i kuca??na ald?. Co?kuyla, sevgiyle sar?ld?. Öptü, koklad?, güldürmek için onu g?d?klad?.. Sonrada o?lunun kahkahalar?na kap?l?p gitti.. O s?rada kap?n?n aç?k oldu?unu, o kap?dan kay?nbabas? Musa’n?n kafas?n? uzatt???n? ve bakt???n? çok sonra fark etmi?ti. Fark etmi?ti ama i? i?ten geçmi?ti; çocu?unu severken kay?nbabaya yakalanm??t?. Çocu?u atarcas?na yere b?rak?p tela?la i?inin ba??na döndü. S?k?nt? içinde, ne yapt???n? bilmez bir halde oradan oraya ko?uyor, kay?nbabas? bekliyor muydu, gitmi? miydi, cesaret edipte tekrar kap?ya bakam?yordu. Kay?nbaba görmü?, hiçbir ?ey söylememi?ti. Bu iyiye mi i?aretti, kötüye mi ? Ya kocas?na söylerse, ya ba?kalar? da duyarsa.. Hele daha gelinlik eden biri için ne korkunç bir durumdu..

Kolay m?yd? bu ellerde gelinlik etmek.. K?rk gün d??ar? ç?kamazd?n. Aylarca, y?llarca büyüklere gelinlik edilir, yanlar?nda konu?ulmaz, onlarla sofraya oturulmazd?. Büyükler uyumadan yata?a girilmezdi. Onlar “ otur “ demeden oturulmazd?; ayakta durmaktan ayaklar? ?i?erdi gelinlerin. ?on dermeye gidilir, herkes birlikte yemek yerken, geline bir ?eyler verilir, o uzakla??r, kuytu bir yerde yeme?ini yaln?z yerdi. Kolay m?yd? katlanmak, çeken bilir.. ??te, Fatma daha gelinlik ederken ba??na bu ?anss?z olay gelmi?ti; çocu?unu severken kay?nbaba taraf?ndan görülmü?tü.

Ak?am olmu?, evin erkekleri, di?er gelinler tarladan gelmi?lerdi. Di?er gelinlerle de?i?erek birbirlerinin çocuklar?na bak?yorlar, nöbetle?e tarlaya gidiyorlard?. Erkekler yemeklerini yediler, sonrada gelinler ve çocuklar.. Fatma gelin heyecan içinde, korku içinde olacaklar? bekliyordu. Ama o ak?am bu olaydan hiç söz edilmedi. Kocas? da bu konuyu kendisiyle konu?mad?. Belli ki kay?nbaba kimseye bir ?ey söylememi?ti. Ama Fatma gelin büyük bir yanl?? yapt???n?, bunun cezas?z kalmayaca??n? ad? gibi biliyordu.

Sevemezdin çocuklar?n?. Kaynanan?n, kay?nbaban?n yan?nda.. Büyüklerin yan?nda.. Ok?ayamazd?n, gülü?üne kar??l?k veremezdin, oyunlar oynayamazd?n.. Adetti, gelenekti, kurald?.. Böyle gelmi?, böyle giderdi.. Ba?ka türlüsü dü?ünülemezdi bile..

Köyde Topal Cuma lakapl? biri vard? ki, bu sebepten topal kalm??t?. Cuma çocukken babas? onu omzuna alm??, evin içinde gezdiriyormu?. Birden kap? aç?lm?? ve dedesi olacak adam içeri girmi?. Cuma’n?n babas? ?a?k?n, ?ok içinde.. Ne yapaca??n? bilemiyor, o heyecanla, o utançla Cuma’y? omzundan yere atm??.. Kalças? ç?km?? çocu?un.. Köyün k?r?kç?s? k?rk
defa sar?p, sarmalam?? ama eskisi gibi olmam??. Bizim Cuma olmu? Topal Cuma..
Hele bir Elif Gelin vard? ki bu köyde, 9 çocuk do?urmu?. Ama bu gelenekler yüzünden do?ru dürüst sevememi? çocuklar?n?, onlara doyamam??. Yatar kalkar ;
- Allah?m, güzel Allah?m.. Kesilmeden kad?nl???m al ?u gaynanam?n, gay?nbabam?n can?n?.. Al ki çocuk yapay?m, hemi de ikiz.. Hemi de biri o?lan, biri k?z.. Yapay?m da doya doya seveyim, ba?r?ma basay?m, diye dualar edermi?.

??te Fatma gelin, istemeden de olsa bir büyü?ünün önünde bu suçu i?lemi?, geleneklere ters davranm??t?.. Cezas?n? bekliyordu.

Ertesi gün oldu. Herkesler çekilip tarlaya, yaz? – yabana gitti. Kay?nbaba evdeydi. Bir aya??n? alt?na alm??, minderin üstünde oturuyor ve tütün sar?yordu. Kendisine seslendi?ini duydu. Yüre?i a?z?nda içeri ko?turdu. Ellerini önünde kavu?turup kar??s?na geçti. Gazl? çakmakla sigaras?n? yakmaya çal??an Kay?nbaba Musa ;

- Geliiin, gelin.. Fatma gelin.. Acep benim de anam, babam var m?yd??.. Onlarda beni böyle sever miydi?, diye sordu. Gelinlik eden Fatma’ya; konu?amayaca??n? bile bile.. Önüne bakt? Fatma gelin.. Bekledi bir süre, sonra da arka arkaya ç?kt? odadan. Kalbi yerinden ç?kacakm??ças?na çarp?yordu. Her yan? tir tir titriyordu. ?a?k?nd?, ne dü?ünece?ini, nas?l davranaca??n? bilemiyordu. Dü?ündü?ü olmu?, olay kapanmam??t?. Ak?am? zor etti. Kocas?, di?er aile bireyleri bu konuda tek kelime etmedi. Bu konu hiç aç?lmad?. Belli ki koca hala bilmiyordu. Haberi olsa kendisini bir güzel dövece?i kesindi. Nas?l dövmesindi, bu suç öyle kolay geçi?tirilecek, üstü örtülecek bir suç de?ildi. Kay?nbaban?n yan?nda.. Hem de kendi çocu?unu seveceksin, ba?r?na basacaks?n.. Olacak ?ey miydi? Bu ne büyük görgüsüzlüktü. Bu ne utanmazl?kt? böyle.. Çocu?unu ancak yan?nda büyükler yokken sevebilirdin.. Koklayabilirdin.. Can?m, bir tanem, bebe?im diyebilirdin.. Ama büyüklerin yan?nda asla sevemezdin.. Sevemedi?in gibi, ad?n? da söyleyemezdin.. ?lada söylemen gerekiyorsa azarlar gibi, k?zarcas?na söylerdin.. Kom?u köylerden birinde ya?anan bir olay vard? ki gülümseyerek anlat?l?rd?. Çocuk uyuya kalan annesinin kuca??ndan kurtulup, erkeklerin oturdu?u tarafa geçmi?. Oda da evin büyükleri, kom?ular oturuyor, epeyce kalabal?k.. Çocuk dört ayak, timsah yavrusu gibi sürünerek gelmi?, babay? görünce de ona yönelmi?. Baban?n rengi bembeyaz olmu?.. Çocu?a eliyle, “ k??t, p??t, git.. “ filan türünden hareketler yapm??.. Ama nafile, çocuk gülümseyerek ilerliyor. Baba çaresiz arkas?n? dönmü?. Çocuk duralam??, oturmu?, ?a?k?n ?a?k?n çevresine bak?nm??, sonra da a?lamaya ba?lam??. Yaln?zken seven, oyunlar oynayan baba ?imdi onu istemiyor. Bereket kom?ulardan biri imdada yeti?iyor da çocu?u al?p d??ar? ç?k?yor.

Var?n anlay?n siz Fatma gelin nas?l bir ortamda, nas?l bir suç i?lemi?. Olay?n üçüncü günüydü. Herkesler çekilip i?e gitmi?ti. Fatma kay?nbaban?n yeme?ini vermi?, kap?n?n önünde durmu?, bitirmesini ve kendisine seslenmesini bekliyordu. Seslenince ko?arak girdi içeri. Musa bez mendili ile a?z?n?, b?y?klar?n? sildi. Mendili üçgen katlad?, ?alvar?n?n cebine koyarken Fatma geline;
- Geliiin, gelin.. Fatma gelin.. Söyle bakal?m bana, acep benim de anam, babam var m?yd?.. Acep onlarda beni böyle sever miydi, ba?r?na basar m?yd?, diye sordu. Sorusu yar? alayl?, yar? hüzünlü, yar? öfkeliydi sanki.. Soruyor muydu, kendi kendine söyleniyor muydu belli de?ildi. Fatma gelin arka arkaya ç?kt?. Gözleri dolu doluydu. H?rs?ndan dudaklar?n? ?s?rd?. Ne demek istiyordu bu adam. Deli miydi, bunak m?yd?.. Neden kendisine bu eziyeti ediyordu. Tamam, sevmi?ti çocu?unu, ba?r?na basm??t? ama nereden bilebilirdi görece?ini. Bilerek yapmam??t? ki bunu. Kocas? duysa belki dayak yerdi, belki bir yerlerini k?rard?, ama bu i?kence de biterdi. Ama yok, kocas?na söylemiyor, kendisine adeta i?kence ediyordu..

Yaln?zca ana, babalar m?yd? bu s?k?nt?y? ya?ayan, ya çocuklar. Onlar?n ne günah? vard?. Neden sevilmezlerdi, neden günaht?, neden ay?pt?. Asl?nda çileleri do?duklar?nda ba?lard? çocuklar?n. Büyüdüklerinde ak?ll?, uslu olsunlar diye höllü?ün içine konulur, iki kolu yan?nda, esas duru?ta çaputlara sar?l?rlard?. Hiçbir yerleri k?p?rdayamazd?. Yaln?zca ba?lar?, gözleri oynar. A?lad??? zaman kollar? aral?klarla teker teker ç?kar?l?rd?. Yaz?n s?ca??nda bile böyle sar?l?rlard?. Minicik bedenleri pi?er, k?pk?rm?z? olurdu.

Musa, “ Geliiin, gelin… Fatma gelin..” le ba?layan sorgusunu sonraki günlerde de sürdürdü. Fatma gelin ne yapaca??n? bilemiyordu. Yaln?z kal?nca a?l?yor, a?lamaktan yüzü, gözü ?i?iyordu. Kocas? ile konu?may? dü?ündü yapamad?. Eltileriyle konu?may? dü?ündü, kendisiyle alay ederler diye göze alamad?. Ama bu durumun dayan?l?r taraf? kalmam??t?.

Yine o rutin günlerden biriydi. Musa minderinde oturuyor, tütün sar?yordu. Fatma geline seslendi ve bir tas su istedi. Fatma yüre?i a?z?nda suyu götürdü. Musa bak?r tasla suyu içtikten sonra Fatma geline döndü ve ;
- Geliiin, gelin.. Fatma gelin, diye söze ba?lad?. Ama gerisini getiremedi. Günlerdir bu saçma sapan soruyla sorgulanan, a?a??lanan Fatma’ n?n can?na tak demi?ti. Adeta ç?ld?rd?. B?rak?p gelinli?i, büyü?ü, adeti, gelene?i patlad?. Kay?nbabas? Musa’ya iyice yakla?t? ve;
- Helbe vard?. Anan da vard?, babanda vard?. Yoktular da, sen kaya yar???ndan m? oldun. Seni sevdiler mi, ba?r?na bast?lar m? ben nerden bilirim. Ben senin emsalinmiyim.. Sevseler böyle davranmazd?n, günlerdir bana bu i?kenceyi lay?k görmezdin.. Yeter be, can?n cehenneme seninde, gelininde, gelene?inde .. Çocu?umu sevmeyi niye bu kadar çok gördün bana.., deyip tas? da almadan döndü arkas?n? ç?kt?.

Bir elinde bak?r tas, bir elinde külü dökülmek üzere sigara ile Musa ?a?k?n, adeta a?z? bir kar?? aç?k kalm??t?. Nice sonra, sigara parma??n? yak?nca kendine geldi. Kalkt? ve d??ar? ç?kt?. Yürüdü Musa köyün d???na do?ru.. C?lga bir yoldan tepeye yöneldi, tarlalara sapt?. Yürüdü, ayaktan dü?ene kadar.. Oturdu bir kayan?n üstüne, tabakas?n? ç?kar?p tütün sarmaya ba?lad?. Hiçbir ?ey dü?ünmüyor, dü?ünemiyordu.. O gün herkesten geç döndü.. Yemek de yemedi, dü?tü yatt?.

Fatma gelinin gelinli?i bitmi?ti. “ Geliiin, gelin.. Fatma gelin.. Acep … “ diye ba?layan sorgu da, çekti?i çile de son bulmu?tu.

( Not : Bu öyküye konu olan olay?, can dostum Celal GÜVEN’in annesi Zöhre Hala’dan dinlemi?tim. )

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright