Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok
Sevgili okurlar?m, bu kö?ede yay?nlanacak yaz?y? dört gözle bekledi?inizi biliyorum. ( Zabah Zabah Zeda Zayan’dan f?rsat bulup da ben kulunuzun karalad??? sat?rlar? okuyanlar için demekteyim.) Hele konu E.B.D. ba?kan? olunca, ayr? bir önem arz ediyor, de?il mi.

Bildi?iniz üzre, önceki yaz?lar?m?zda Gondolunabindimrise bac?m?z?n Tu? taraf?ndan bana arac? olarak gönderildi?ini duyurmu?tuk. Dabuluyu dabuluyu Tu?, bana bir de mektup yollam??. Hemide el yaz?s?yla. Hemi de ?slak imza ile. ( sorun bakim ba?bakan?m?za gelen mektuplar el yaz?s?yla m? yaz?lm??, nerdeee ? ) Bu mektubu siz okurlar?mla payla?mam gerek. Hem ben yay?nlamazsam, Sn. Do?u Perinçek’in yay?nlamas? kuvvetle muhtemeldir yani.

Mektup ?öyle :
“ Sevgili Hasan, nas?ls?n bakiim. Evvela selam eder gözlerinden öper, hasretle kucu kucu yapar?m. Tüm eyaletimiz sakinlerini kovboy selam? ile selamlar?m. Bize verecek askeri, petrolü, üslerimiz için topra?? olan tüm müstakbel kom?u eyalet sakinlerini yanaklar?ndan m?nc?klar?m. Eee, daha daha ne var ne yok. Sen de benden soracak olursan, çok ?ükür, ham dolsun iyiyiz. Sorma Hasan’c?m, han?mla aram?z biraz aç?k. Bana, “ bütün dünyay?, uzay?, bozay? fethedicim diye tutturmu?sun. Burada gül gibi kar?n solup gidiyor, güne?te kar gibi eriyor. Peki bu gülü kim koklayacak, bu kardan kim kardan adam yapacak? “ diye söylenip can?m? s?k?yor. Vallahi, sen yabanc? de?ilsin, bu ba?kanl?k i?ine girdik, hayat?m mahvoldu. Affedersin, çi?imi bile tutamaz oldum. Bir tarihte dünya ’da ki karn? açlarla ilgili bir toplant? yapt?k. Dünya’ n?n en büyük pay sahibi olarak benim konu?mam gerekiyordu. Eh, sizin zop star?n?z Tarkan misali çi?imize hükmedemedik. Gazeteler, tiviler de bunu olay yapt?. Nevar abi bunda, sizin uyur - gezer bakan?n?z da elinde ki kürdan? çakt?rmadan yere atm?yor mu. Her neyse, sizin bir atasözünüz var, “ büyük ba??n derdi de büyük olurmu? “ diye. ?tiraf edeyim, tüm dünyaya rambolar? yerle?tirdik. ?imdi bu adamlara “ hadi evinize “ desem, ne i? yapacaklar. Bu adamlar al??m??, mermi, ate?, kan, ?iddet .. Ba?ka meslekleri yok, ba?ka bildikleri bir i? yok. Vallahi i?galleri bunlar?n maa?lar?n? ödemek için yap?yoruz.

Eee, ba?ka ne var, ne yok. El Tayyib-i Takkiye nas?llar. Duydum ki bir tarihte onu at depmi?. Oval ofiste de kendisine söylemi?tim. Kendini kovboy mu san?yor, nedir. Olmaz ki bu kadar özenti, dimi can?m. Biz art?k kovboy filmi çevirmiyoruz. Neden, çünkü ha?amat edilecek k?z?lderili kalmad?. Ama ne yalan söyleyim, atalar?m da ben de bu i?i iyi biliyoruz. Her ?eyi silah olarak kullanabiliriz. Sinema da bizim için bir silaht?r. ?imdi sizin memlekette Bred Pit’den yak???kl?s?, boylu poslusu yok mu ? Eminim ki var. Mesela Pit’in boyu k?sad?r. Filmlerinde uzun boylu gözüksün diye, ayaklar?n?n alt?na sandalye koyar?z. Ama siz bilmezsiniz, göremezsiniz. Biz o’ nu öyle süsler, öyle sunar?z ki, k?zlar?n?z?n gönlünde taht kurar. Yine yüzünün yar?s? a??zdan ibaret olan Culiya Rab?rts’? size dünya güzeli diye yuttururuz. Sizde bizim verdi?imiz bu ilaçlar? al?rs?n?z. Biz hem dünya’ya büyük E.B.D.’nin mesaj?n? veririz, hem de paralar?n?z? toplar?z. Sinema demi?ken, atalar?m geçmi?te k?z?lderilileri haklam??, zencilere yapt?klar?m?z? ise hepimiz biliyoruz. Allah’?n ve bütün kullar?n bildi?ini kimden saklayaca??z. Biz, sinema ile üzerimizde ki bu kötü imaj? sildik. Nas?l m? ; biz beyazlarla bunlar? ayn? filmde, ba?rolde oynatarak. Yani, “ beyaz adam ve k?z?lderili adam, kötü adamlara kar?? “ , “ beyaz polis ile zenci polis kötülere kar?? “ gibisinden filimler yapt?k. S?rada, “ beyaz adam ve petrol derili adam kötülere kar?? “ filmi var. Yak?nda sinemalarda.

Ha, birde dünya’da ki tüm eyaletlerimizi - pardon ülkeleri – her alanda takip ederiz. Y?ld?z? parlayan kim varsa, siyasetçi, sinemac?, bilim adam? ?u, bu, bunlar? ülkemize davet ederiz. ( Hat?rlay?n Tayyip Bey’i, Mustafa Sar?gül’ü, Ylmaz Erdo?an’? . ) niye davet ederiz, çünkü gün gelir bir i?imiz dü?er. Hani atalar?n?z ne demi? ; “ bir fincan kahvenin 40 y?l hat?r? var. “

Tu?’un bana yazd??? mektup burada bitmiyor tabi. Bu yaz? dizimiz O’nu o kadar rahats?z etmi? ki, ahlaks?z bir teklifte bulunuyor; E.B.D. ve biz guya bir “ berdel evlilik “ yapacakm???z. Buna göre, Gondolunabindimrise’yi imam nikah? k?yarak, bir tarikat ?eyhiyle evlendirmenin kar??l???nda, Nazl? Il?cakvakcak’? da, kar?s? sizlere ömür bir senatöre verecekmi?iz.

Dü?ünü Türkiye’de mahalle aras?nda, bo? bir dükkanda yapal?m diyor. Dü?ünde özellikle çal?nmas? ve söylenmesini istedi?i parçalar var. Bunlar;
Gördügnü, gördügnü – bas bas paralar? leylaya, bidaam? gelcez dünyayaaa – oy farfara farfara, ata?da dü?tü ?alvara – kadifeeedeeeen keseeesi – bay?ra kar?? yat?r beni, t?rmala beni ka?? beni – Zortlay?ver çekirge - O ?iiimdi asker, can? acep ne ister.
Ayr?ca, dü?üne istedi?i ?ark?c?lar ve medyumlar ise ?unlar ; Angaral? Turgut – ?smail Türüt - Ka?tal? m?çi – Medyum memi? – Keto – Titrek ?ark?c? Azer Bülbül – Bilumum yeni yetme popçular.

Di?er ?artlar? ise ?öyle :
Cemil ?pekçi kreasyonundan giyilecek, Ça?la ?ikel ve din de?i?tiren bilumum manken taifesi haçlar?n?, Gas?mpa?al? Seda Sayan terliklerini, ta? bebek Gönül Yazar’ da gocalar?n? sergileyecek. Darubukac? Baryam çalacak, Bal?k Ayhan z?playacak. En önemli iste?i de, program? ünlü kaynana Semra Han?m’?n sunmas?ym??. Dü?ünün aç?l???n? rambolar?n ç?kartaca?? bomba ve füze sesleri e?li?inde Tu? ve gar?s? yapacakm??. Aç?l??ta ga??k havas? ve çiftetelli oynayacaklarm??. Dü?ün masraflar? için bir milyar dolar kar??l?ks?z kredi verecekmi?. Krediyle alakas? yokmu? ama, bizim sülalenin eli aya?? tutan bütün erkekleri Irak’ ta gönüllü askerlik yaparsa sevinirmi?. Mektubu ?öylece bitirmi? ;

“ Sevgili Hasan, bana bir torba içinde k?na göndermi?sin. Bu ne i?e yarar, yenilir mi, içilir mi, bir yerimize mi sürecez. Kullan?m talimatnamesi yok, gönderirsen sevinirim. Seni kovboy selam? ile selamlar?m. Bize sad?k, ne dersek onu yapan, 70 y?ll?k dost ve müttefik ülkenizin bir ferdi olarak, atalar?n?n izinden gidece?ine, bu yaz? dizisine art?k bir son verece?ine inanc?m tamd?r. Aksi halde, sava? uçaklar? ve gemilerimiz bo?aza do?ru turistik bir geziye ç?kacaklar, ona göre haaa !.. Hani yanl?? da anlama. Rica, minnet ve arz – ? hörmet eylerim.

www. TU?
Islak ?mza “

Tu?’ un mektubu böyle. Ben, k?nan?n kullan?m talimatnamesi ve ?slak imzal? cevab? mektubumu yazd?m. Sizlerin aras?nda O’ na mektup yazmak isteyen yok mu. Varsa bekliyorum. Vallahi bu kö?ede yay?nlayaca??m.

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright