Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok
Efendiler, hanfendiler.. ?imdi benim son seçimlerle ilgili görü?ümü dört gözle beklemedi?inizi ad?m gibi biliyorum. Ama sevgili Hüseyin, bizim ad?m?z? kö?e yazar? koydu ya, bir görü? belirtmek ?art oldu. Di?er kö?e yazar? dostlar?m?z konuyu enine, boyuna incelemi? ve çok güzel tahliller yapm??lar. Onlar? tebrik eylerim. Yaln?z, benden ciddi tespitler yapmam? beklemedi?inizi de biliyorum. Onun için ben size konuya yak?n bir masal anlataca??m. Bu masalda ad? geçen ülke, ki?i, kurum ve kurulu?lar?n gerçekle yak?ndan uzaktan hiçbir ili?kisi yoktur. Bu masal? ben uydurdum iyimi ?

Bir varm??, iki yokmu?. Evvel zaman içinde, saman kalburun içinde, gün olur harman olurmu?, harmanda helva olurmu?, helvay? zenginler yer, helva kab?n? dü?künler yalarm??. Yumurta tavu?un içinde, tavuk tilkinin midesinde imi?.

Çoook, çoook eski zamanlarda, memleketin birinde toklar az, açlar çokçok imi?. Bebekler borçlu do?ar, dedeler öbür dünyaya borçlu gider, giderken de kefenlerini rehin b?rak?rlarm??. Yürürken bir ileri, iki geri giderlermi?. Bu memlekette guya ad? demog?rasi olan, 4 y?lda bir kelle say?m?n?n yap?ld??? bir yönetim varm??. Ama ne hikmetse, bu demog?rasiyi de padi?ah yönetirmi?. Bu ülke de, saf, kurnaz, güldürükçü, kim “ Heeey millet, bizim evde h?yar var “ dese, bir avuç kaya tuzunu al?p ko?an, garip bir insan toplulu?u ya?arm??. Öylesine gariplermi? ki, yönetenler kendilerini soyup so?ana çeviriyor, i?sizlikten, açl?ktan k?r?l?yorlar, ürünleri be? para etmiyor, seslerini ç?kard?kça da yöneticiler taraf?ndan horlan?yor, azarlan?yor, a?a??lan?yor, bir güzel de falakaya yat?r?l?yor, kulak ve burunlar? budan?yormu?. Koca vilayetlerde su olmad??? için insanlar tuvaletleri kullanam?yor, affedersiniz sokaklara, bo? arsalara rahatl?yor ve ta?la siliniyorlarm??. ??bilen i?adamlar?m?z “ ta? sektörüne “ giriyor, ta? ocaklar?ndan t?rlarla ta? getiriyor ve tivilerde “ bizim ta??m?z müthi?, çok çabuk temizler, temizlerken kaban?z? çizmez “ türünden reklamlar oynat?yorlarm??. Ama bunca olumsuzlu?a ra?men, yöneticilerden biri ( Allah göstermesin ) grip olup burnu aksa, bu garip insan toplulu?unun içi s?zlar, karalar ba?lar, hastanelerin önünde nöbet tutar ve onlar?n ma?dur oldu?unu dü?ünüp, onlar?n pe?inden giderlermi?. Padi?ah ve saray ahalisi, okusun ve bu garip toplulu?u yönetsin diye çocuklar?n? ecnebi memleketlere gönderir, fakir – fukara taifesinin çocuklar? içinde bolca medrese, himam hotip türünden okullar aç?yorlarm??.

Bu memlekette, Zol ( Sol demektir ) olan her ?ey yasakm??. Zola dönmek, zola bakmak, yollar?n zol ?eridinden gitmek, zol yana?? t?ra? etmek, zol kula?? ka??mak hepsi yasakm??. Bu memleketin bütün kurum ve kurulu?lar?, kökü içeride ve d??ar?da olanlarla birlik olup zolcular?n üzerine gider, insanlar?n zol ayak ve kollar?n? keser, zol gözlerini ç?kar?rlarm??. Ne kadar atl?, k?l?çl?, toplu tüfekli birlik varsa zolcular? takip eder, iki zolcunun yan yana yürümesine bile izin verilmezmi?. Bütün üniformal? ve üniformas?z güçler zolcular? takipten h?rs?zlar?n, üçka??tç?lar?n, katillerin, mafyan?n, canilerin, din bezirganlar?n?n pe?ine dü?ecek zaman bulamazm??. Onlar da bo? meydanda cirit atar, at oynat?r, istedikleri gibi tepinirlermi?. Bütün güçler özellikle “ din elden gidiyor “ diyen din bezirganlar?n? besler, onlara yat?r?m yaparlarm??.. Özellikle, ince b?y?kl?, k?rm?z? yanakl?, pembe dudakl?, gülsuyu kokulu din garda?lar?m?z, uzun y?llar boyunca ald?klar? bu destekle, cesaretle, yava? yava?, kanl?m? olacak, sulumu olacak edalar?yla, damardan girerek, çal??arak, didinerek, bütün kurum - kurulu?lar? ve musluklar? ele geçirmi?ler. Öyle ki vaktiyle onlar? besleyen, destek verenler az?nl?k konumuna dü?mü?ler. ??te o zaman bu destekçi grup neft ya?? sürülmü? gibi ba??rmaya ba?lam?? ;

- Yeti?iiin eeeyy zolcular !.. Demog?rasi elden gidiyor, laiklik elden gidiyor !... Ama nafile, ama heyhat, zolcu nerede… Sindirilmi?, örgütleri yerle bir edilmi?, bir k?sm? as?lm??, bir k?sm? faili meçhule gitmi?, kalan bir k?sm? f?rf?rdöndü olmu?, öyle ki zolcudan eser kalmam??. Zolculuktan feragat etmeyen küçük bir grupta “ dinozor “ olarak adland?r?lmakta, paramparça, kafas? kopar?lm?? tavuk gibi ortal?kta dola?maktaym??.

Derken bu ülkede Sadrazam seçimi zaman? gelmi?. Sadrazam aday? geçmi?i sebebiyle istenmeyen biriymi?. Bir grup feryad? figan eylemi?. Birileri ç?k?p insanlar? galeyana getirmi?. Yürüyü?ler, ?unlar bunlar. Ba?ta ki padi?ah kendinden emin bir ?ekilde;

- Buyurun eyyy, koyun halk?m, seçin bakay?m yeni yöneticinizi, bizi seçmeyin de görün ebenizinkini !.. türünden iltifatlar edip, vermi? veri?tirmi?. Demog?rasinin gere?ini yapm??; ülkeyi seçime götürmü?. Herkes padi?ah?n ve saray?n ala?a?? olaca??n? dü?ünüyormu? ama yan?lm??lar; padi?ah daha da güçlenmi?, silmi?, süpürmü?.

Bu memleketin ileri gelenleri, vaktiyle zolcular? ufalayan bütün gruplar çok böyük hayal k?r?kl??? ya?am?? ve zavall? halka verip veri?tirmeye ba?lam??lar. “ Size her ?ey müstahak. Her toplum lay?k oldu?u ?ekilde yönetilir. Yuh olsun ulan size.. vb.. vb. “ demi?ler.

Oysaki y?llard?r izledikleri politikalarla halk? bu noktaya getirdiklerinin bilincinde de?illermi?. Olsalar bile suçu üzerlerine almak istemiyorlarm??.

Geli?meler kar??s?nda iyice çaresiz kalan grup,

- Allam, ey güzel Alllam.. Ne halt eyledik, y?llarca EBD’nin, onun ba?lant?s? i?birlikçilerin, zenginlerin ç?karlar?na hizmet ettik, u?akl???n? yapt?k. Zolcular? buldozer gibi ezdik, budad?k ku?a çevirdik. Adamlar “ hak, hukuk, guguk, a?, i?, e?itlik, tam ba??ms?z bir memleket, haklar?n karde?li?i “ gibi ?eyler söyleyip durdular. ?imdi dü?ünüyoruz da, hiçte kötü ?eyler söylememi?ler. Ama i? i?ten geçti, ne halt eyledik Yarappiii, deyip, saçlar?n? yoluyor, kafalar?n? mermerlere vuruyorlarm??. Bir taraftan da sakal b?rak?yor, s?ras?yla ikinci, üçüncü ve dördüncü evliliklerini yap?yor, onlara da peçe, türban, kara çar?af, cep telefonu, el si di televizyon ve bilgisayar almak için sipari? veriyorlarm??.

Sonra ne mi olmu? ? Ben ne bileyim karde?im, masal bu. Yinede sonunu ba?layal?m isterseniz. “ Onlar ermi? murad?na, biz varal?m kerevetine. “ Oldu mu ?imdi? Yok olmad? m?, eh benden bu kadar, onu da siz uydurun art?k.

Not : Sevgili okurlar, bu memleketi bir yerden gözünüz ?s?r?yor mu? Valla ben hat?rlayamad?m..

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright