Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Köyde so?ukta güne?in bu kadar s?cak oldu?unu unutmu?um.
Köyümüzde 1-2 ?ubat tarihlerinde ikincisi yap?lacak olan Abdalmusa etkinliklerine yolculuk haz?rl?klar? çok güzel ve heyecanl? ba?lam??t?.
Asl?nda tahmin etti?imiz ama akl?m?za getirmekten korktu?umuz kar-k?? meselesi vard?. Otobüsümüzü tutmu?tuk.
Köye gitmek isteyenler kay?tlar?n? yapt?rm??lard?.
Bu kalabal??? nas?l s??d?raca??m?z? dü?ünüyorduk.
Yola ç?k?? saatine bir gün kala olan oldu ve uzun zamand?r beklenen kar yollar? kapad?. Otobüs firmas?n?n da yol’a olumsuz bakmas? sonucu otobüs seferi iptal edildi.
Ama köydeki etkinlik iptal edilmedi.
Bu kadar haz?rl?k yap?lm?? bir etkinli?e ?stanbul’dan kat?l?m?n olmamas? büyük bir eksiklik olurdu.
Yo?un kat?l?m?n olmamas? da bir eksiklikti, yinede s?n?rl? say?da olsa kat?lmak gerekiyordu. Ve çe?itli ula??m yollar?n? deneyerek bütün olumsuzluklara ra?men köye gittik. ?Y?K? G?TM???Z.
Malatya ve Köy komitesi bizleri yolçat?nda kar??lama haz?rl?klar? yapm??, ak?amdan yufka ekmekleri açm??lar.
Maalesef havaalan?nda kar??lamak durumunda kald?lar.
Köye vard???m?zda herkes, biz birkaç ki?iyi sanki çok ki?iymi?iz gibi izliyorlar ve ho? geldiniz diyorlard?.
Bizleri gelemeyen k?zlar?n?n, o?ullar?n?n yerine koyarak parlayan gözlerle bak?yorlard?. Muhtar Salman amcan?n evinde kahvalt?m?z? yapt?ktan sonra “?saköyü Kültür Merkezi (?KM)”ne gittik.
Tarif edeyim mi, yoksa gidin görün anlatamam m? diyeyim.
En iyisi gidin ve emek görün, dayan??ma görün, yard?mla?ma görün, köy imecesi görün, birlik görün, kültür merkezi görün.
Kesim ve pi?irme yeri köy ?artlar?na göre gayet s?hhi ?ekilde yap?lm??.
Etkinlik alan? oldukça geni? (yakla??k 420 metrekare).
Sahne hal?yla kaplanm??.
Alan?n yaz?n aç?lacak bölümleri çad?rlarla kapat?lm??.
Varilden büyük iki adet soba kurulmu?, odunlar c?z?rt?yla yan?yor, etrafa kültür s?zakl??? yay?yor.
Kültür merkezi büyük bir kültürel emekle in?a edilmi?.
Yaz?n serin, k???n s?cak tutacak bir yuvaya dönü?mü?.
Yapanlar?n emeklerine, yüreklerine sa?l?k.
Ad?na yak???r bir kültür merkezi olaca?? s?n?ftaki 70’lik minik ö?rencilerden belli.
Okuma yazma bilmeyen analar?m?z için kurs aç?ld?.
Ya?lar?na bakmaks?z?n okuma yazma ö?reniyorlar.
Hüsniye Karaslan ö?retmen yar?y?l tatilinde dinlenmek için kendine güzel bir u?ra? bulmu?. Ö?rencilerin foto?raf?n? çekiyorum, oral? bile de?iller, tahtaya ve ö?retmenlerine dikkat kesilmi?ler.
Her ?ey etkinli?e fazlas?yla haz?r.
Ak?am ertesi günün program? gözden geçiriliyor.
Geçen sene program? biz ?stanbul’dan gidenler haz?rlam??t?k, çok acemiymi?iz yada ilk olman?n acemili?i.
Her durumu dü?ünmü? ve çözüm bulmu?lar.
Konuklarla ilgilenecek görevlilerden çay servisi yapacak olana ve konu?ma yapacak görevliye kadar en ince ayr?nt?lar özenle düzenlenmi?.
Her etkinli?e damgas?n? vuran bir yada iki olay vard?r.
Geçen sene ?stanbul’dan giden kalabal?k etkinli?in öne ç?kan özelli?iydi.
Bu sene ise 70’lik ö?rencilerdi.
Onlar?n da program? vard?.
Hüsniye ö?retmen bir hafta gibi k?sa sürede okumaya geçen ö?rencilerine bir metin haz?rlatm??.
En iyi okuyan? sahneye ç?kar?p metni okutacak.
Gece yollarda ö?rencilerin evini dola??yoruz.
Baz?lar? heceleyerek, baz?lar? içinden yutarak okumaya çal???yor.
Sat? Çak?r anam?z okuyamaman?n mahcuplu?uyla ö?retmeninin gözlerinin içine bakarak “ö?retmenim senden çekiniyorum, senden korkuyorum vallah”, “bir ?iir okuyam m?” dedi. Kendisi gelin oldu?unda ö?retmeni yeni do?mu?, elbette korkar(!).
Çocukken bir iki y?l devam edip b?rakt??? okuldayken ezberledi?i uzun bir ?iiri okudu. Ö?retmenimiz Hüsniye ve ben a?z?m?z aç?k dinledik. “sahnede bu ?iiri okumak istiyorum” dedi Sat? anam?z, olmazm?. Aksoy anam?z okuma ve cesaretiyle sahneye ç?kmay? hak etti?ini gösterdi.
Ertesi günün haz?rl??? ak?amdan tamamland?.
Köyümüzün ?air ve karikatüristi Hasan Aksoy (Fatma Aksoy’un o?ludur) karikatürlerinden bir sergi haz?rlad?k.
Rengarenk kartonlar üzerine siyah-beyaz ama konusu oldukça renkli karikatürleri yerle?tirip kültür merkezimizin duvarlar?n? süsledik.
Ses sistemini denedikten sonra gece k?sa bir program yapt?k.
Köyümüzün genç yetenekleri sahne ald?lar.
Köyde okumu? ’63 ku?a?? kendi an?lar?n? hat?rlamak için bir araya geldiler.
Ertesi günü konu?ma yapacak arkada?lar konu?ma metinlerini son bir kez gözden geçirdikten sonra evlerimize gittik.
2 ?ubat önemli bir gün.
Abdalmusa etkinli?inin her ne kadar ikincisi de olsa yeni in?as? biten kültür merkezinin ilk aç?l??? yap?lacak.
Validen ilçe kaymakam?na devlet erkan?da davet edilmi?.
Anla??lan emek çekenler en üst düzeyde ilgi görmek istiyorlar, ama hak ediyorlar da. Sabah?n erken saatlerinde görevliler Abdalmusa yeme?ini pi?irmeye ba?lam??lard?. Bir taraftan da A?ure pi?iriliyordu.
A?ure art?k Abdalmusa yeme?inin geleneksel tatl?s? oldu.
Bizler köyün ziyaretlerini dola??p köye tepelerden genel bir bakt?k.
Kültür merkezinde son haz?rl?klar kontrol edildi.
Köyümüzün Anadolu türkülerinin üstad? Muzaffer Özdemir, sanat y?l?n?n 35.y?l? dolay?s?yla haz?rlad??? ?iirlerini imzal?yor.
Sobalar odun doldurulmu?.
Duvardaki karikatür sergisi ilgili gözlerin hapsinde.
Çay oca?? fokurduyor.
Etli pilav ve A?ure kazanlar?ndan dumanlar yükseliyor.
Salon kalabal?kla??yor.
Kom?u köylerden konuklar arabalarla geliyor.
Arabalar park olarak planlanm?? alana görevliler taraf?ndan yönlendiriliyor.
Her ?ey bir düzen içinde i?liyor.
Muhtar ve heyeti vali,?nönü üniversitesi rektörü, kaymakam?, Arguvan Belediye ba?kan?n? ve yan?ndakileri yolçat?nda kar??lamaya gittiler.
Vali iki yard?mc?s?n? göndermi?.
Kaymakam iznini yar?da kesip gelmi?.
Onlar da çekilen eme?in büyüklü?ünün fark?ndalar olmal?lar.
Salona girdiklerinde etkinlik ba?lam??t?.
Sahnedeki türkü dostu misafirimiz türkülerini söyledi ve Türkü üstad? Muzaffer Özdemir sahne ald?.
Kendi bestelerini ve köyümüzün 17.yy ?airlerinin eserlerini seslendirdi.
Dinleyen bini a?k?n insan seli büyülenmi? gibiydi.
Sonra köyümüz ?airi Hasan Aksoy’un ?iirinden bir demet sunuldu.
Arkas?ndan Eda Mengüç program?n ak???n? sundu.
Sayg? duru?u, istiklal mar??, konu?malar ve aç?l??.
Böyle k?saca anlat?lacak bir ?ey de?il ya?ananlar.
Önce Hüseyin Dinçer aç?l?? konu?mas? yapt?.
Abdalmusa yeme?i ve son iki senedir etkinli?e dönü?türülen süreci anlatt?.
Abdalmusa yeme?inin özünde yard?mla?ma ve dayan??man?n, birlikte üretip, birlikte tüketmenin bir örne?i oldu?una vurgu yapt?ktan sonra Sultan Abdalmusa’n?n ya?am? hakk?nda bilgi verdi.
Muhtar?m?z Salman Çelik’te konu?mas?nda köyümüzün birlik ve dayan??mas?na vurgu yapt?. Arkas?ndan etkinli?in can al?c? an? geldi.
Sahneye ö?renciler ça?r?ld?.
Hepsi için sandalyeler konmu?tu sahneye.
Nede olsa onlar?n kar??s?nda sayg?yla ayakta kalmas? gereken bizlerdik ve öyle de oldu. Fatma Karaslan, Sat? Çak?r, Tamam Dinçer, Medine Dinçer, Fatma Aksoy, Mercan ?zci, Zeynep Mengüç, Yusuf Mengüç, ?amo? Ercan, ?nsaf Çak?r, Gülser U?urlu ve ö?retmenimiz Hüsniye Karaslan sahneye ç?kt? ve konu?mas?n? yapt?. Köye gelip gittikçe köydeki özellikle kad?nlar?n gurbetteki çocuklar?n? telefonla aramak için telefon defterinden isimlerini bulamad?klar?n?, okumakla ilgili günlük ihtiyaçlar?n? dahi gideremediklerini fark etti?ini anlatt?.
Köyden yeti?mi? bir ö?retmen olarak özellikle analar?m?za okuma yazma ö?retmek i?ini kendi sorumlulu?u olarak alg?lad???n? ve bunu da gönüllü olarak bu yar?y?l tatilinde hayata geçirdi?ini söyledi.
Arkas?nda s?ralanm?? ö?rencilerine te?ekkür ederek Fatma Aksoyu ve Sat? çak?r? yan?na ça??rd?.
Aksoy küçük bir çocuk heyecan?yla elindeki metni okudu.
Ö?retmenine te?ekkür etti ve elindeki metni okuyabildi?i için çok mutlu oldu?unu söyledi. Sat? çak?r ise ?iirini müsameredeki ö?renci edas?yla yüksek ve gür sesle okudu. Hepimizin gözleri ya?l?yd?.
Alk??lamay? unuttuk mu yoksa.
Hay?r, vali yard?mc?s? ve kaymakam dahil herkes ayakta alk??lad?k.
Analar?m?z?n okumay? bilmemeleri hep benim tuhaf?ma gitmi?tir.
Bize her ?eyi ö?reten onlar.
Okuman?n gereklili?ini anlatan onlar.
Hatta okumay? sevdiren onlar.
Ba??rlar?na ta? bas?p, okumak için çocuklar?n? gurbete gönderen onlar.
Özellikle k?zlar?n?n okumas?n? sa?layan onlar.
Nas?l olur da okumay? bilmezler, ?aka yap?yorlar herhalde.
S?ra bana gelmi?ti. ?stanbul’dan gel(emey)enler ad?na konu?tum.
Uzun zamand?r köyde ya?ayan ve göç etmi? insanlar?m?z birbirine yabanc?la?m?? ve kopmu?tuk.
Biz ?stanbul’da ya?ayan ?saköy’lüler olarak bu etkinlikleri birli?imizin ve dayan??mam?z?n bir arac? olarak gördü?ümüzü anlatt?m.
?stanbul’dan gelemeyenlerin de yürekleriyle aram?zda oldu?unu ve selamlar?n? getirdi?imi söyledim.
Birlikte üretmenin bir örne?i olan ?saköyü Kültür Merkezini bize kazand?ran ba?ta tertip komitesi ve onun ?ahs?nda tüm eme?i geçen köylülerimize te?ekkür ettim.
Arguvan Belediye ba?kan? yapt??? konu?mada ?saköyü’nün her evinin bir kültür merkezi oldu?unu, bu kültür merkezi ile kültürün birlikte üretilebilece?ini ve gelecek ku?aklara aktar?labilece?ini anlatt?.
Arkas?ndan kaymakam ve vali yard?mc?s? da konu?malar?nda eme?i geçenleri ve özellikle ö?rencileri ve ö?retmenimizi övücü konu?malar yapt?lar.
Kültür merkezinin aç?l?? plan?n? yapm??t?k.
Vali- kaymakam- belediye ba?kan? s?ras?yla hangi protokol varsa o açacakt?.
Vali yard?mc?s? geldi?ine göre o açmal?yd?.
Makaslar haz?r, ikram için kuru kays? haz?r.
Vali yard?mc?s? kurdelenin önüne geldi ve mikrofonu istedi.
Orada da konu?acak sand?k. “Hüsniye ö?retmenimle okuma yapan ö?renci analar?m?z? buraya istiyorum” dedi.
Makas?n birini Hüsniye ö?retmene birini ö?renci Aksoy anam?za verdi ve onlar?n kurdeleyi kesmesini istedi.
Sa? olsun, asl?nda bizim dü?ünemedi?imiz bir eksikli?i gidermi?, hak edenlerin aç?l??? yapmas?n? istemi?ti.
Abdalmusa yeme?i ve A?ure pi?mi? da??t?l?yor.
Konuklar en az yiyen iki tabak istedi.
Etli pilav ve a?ure lokantada veya evlerimizde de pi?er.
Ama böylesini hiç tadmam??s?n?zd?r.
Pilav?n ve A?urenin böylesini yemek için maalesef gelecek Abdalmusa’y? beklemeniz gerekecek.
Misafirler alan? doldurmu? doyas?ya yiyorlar, afiyet olsun.
Yemekten sonra devam eden etkinlik sonunda Komiteden Abdullah Karaslan kapan?? konu?mas?n? yapt?.
Kültür merkezinin büyük bir kültürle in?a edildi?inden bahsetti.
Köyde yap?lacak dü?ünlerde, cenaze yemeklerinde, çe?itli konferanslar için kullan?laca??n? anlatt?.
?imdiye kadar iki dü?ün ve 4 cenaze için kullan?lm??t?.
Kültür merkezinin yap?m?nda eme?i geçenlere tek tek te?ekkür etti ve hangi fedakarl?klarla çal???ld???n? anlatt?.
?n?aatta çal??an köylülerimize s?ras?yla her gün tüm köy halk? yemek vermi?.
Kimi çal??anlar?n sigaras?n? alm??, kuzu kesip yediren bile olmu?.
Hepsinin yüre?ine, eme?ine sa?l?k.
Daha yap?lmas? gerekenler vard?.
Örne?in eski ö?retmen lojmanlar?ndan birinin erkek ve kad?n tuvaletine dönü?türülmesi gibi.
Di?er lojman?n misafirlerin dinlenmesi için düzenlenmesi gerekiyor.
Kültür merkezinin etraf? çam a?açlar?yla donat?lm??.
Etraf? tellerle çevrilmi?.
Çat?s? onar?lm??.
Giri?e çiçekler dikilmi?.
Ertesi gün yine arkada?lar toplanm?? e?yalar?, bir dahaki etkinli?e haz?r olmas? için düzenlediler.
Gelecek Abdalmusa etkinli?inin zaman? konusunda görü? al??veri?inden sonra en uygun zaman?n Aral?k ay?ndaki Kurban Bayram? oldu?una karar verildi ve bulu?ma dilekleriyle dönü? yolunu tuttuk.
?yi ki gitmi?iz. Gidemeyenler için gerçekten üzgünüm.

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Mehmet Karaaslan

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright