Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok
Genel seçimleri daha yeni geride b?rakt?k. Kazanan kazanmayan herkes kendi muhasebesini yap?yordur. Kazanmak = iktidar olmak olarak alg?layanlar, kazanmak = kitlesiyle bulu?mak olarak alg?layanlar, kazanmak = günü kurtarmak olarak alg?layanlar vs…
Ben kazanmak= kitlesiyle bulu?mak anlay???nda olanlardan?m. Seçimden önce koydu?u hedefe yakla?mak aç?s?ndan da kazanan tarafta oldu?umu söyleyebilirim. Bin umut adaylar?n?n
-%10‘luk antidemokratik baraj? geçersiz k?lmak,
-mecliste demokratik bir ses olabilmek,
-emekçilerin sesini ve yüre?ini ezberlere
ald?rmadan ve o ezberleri bozarak meclis kürsüsüne ta??mak,
-uluslararas? aç?k ve G?ZL? tüm anla?malar? kamuoyunun bilgisine sunmak,
-301.madde ve polis salahiyeti kanunu gibi ifade özgürlü?ü önündeki t?kaçlar? geçersiz k?lacak giri?imlerde bulunmak,
-yurtta ve dünyada bar???n tesis edilmesi için çaba harcamak ve politika geli?tirmek,
-en önemlisi Türkiye’nin her ?eyden önce çözmesi gereken Kürt meselesini demokratik bir çözüm yoluna sokmak
-vs…
Bu hedeflere varabilmek için sadece seçilen ve seçen de?il tüm emekçi kamuoyunu harekete geçirecek giri?imlerde bulunulaca??n? biliyorum. Ç?k?lan yolun B?R?LER? taraf?ndan t?kanmaya ve engeller ç?kar?lmaya çal???laca??n? da biliyorum. Ama yinede umutlu olmam için yeterince sebebim var.
Oy vermedi?im yerleri tart??acak de?ilim gibi bir tav?r geli?tirmi?tim kendimce. Gerçek akl?n, gerçek bilginin kendini kan?tlamas? için ba?kalar?n? ezmeye, a?a??lamaya, kötülemeye ihtiyac? yoktur.
Ancak özellikle CHP’lilerden yans?yan ‘bize niye oy vermediniz, gördünüz mü (akp oylar?) ne oldu’ vb. kendi durumlar?n?n vahametinin sorumlusu olarak bizi gösterme tutumlardan kaynakl? baz? de?erlendirmeler yapma hakk?n? kendimde görüyorum.
Öncelikle belirtmem gerekir ki, oy vermem için benden oy istenmesi laz?md?r. Bu seçim özelinde söyleyecek olursak benden ( benim gibi dü?ünenlerden ) bin umut adaylar? hariç kimse oy ?STEMED?. Ben de di?er ço?unluk gibi oyumu istemeyenlere emaneten de olsa oy veremezdim, vermedim de.
Kimsenin kap?ma gelip oy ver demesini beklemedim tabii ki. Ama oyumu alacak olanlar?n bir zahmet benim taleplerimi (en az?ndan) dillendirmesi gerekirdi. Yukar?da bin umut adaylar?n?n, art?k milletvekillerinin yapacaklar?n? s?ralad???m ?eyler asl?nda benim önemsedi?im taleplerin tam da özetidir. Bunun yerine suni kutuplar yaratarak bilinçleri çarp?tmaya, oy pusulas? oyunlar?yla oy çalmaya, halk dü?manlar?n? bize seçtirmeye kalkt?lar.
?ki a??r? uç, kollar iki yana do?ru geni?çe aç?ld???nda ellerin s?rtta birle?mesi gibi birle?irler, akp ve chp uçlar? gere?inden fazla aç?l?nca gördük ki s?rtlar?nda elleri birle?tirmi? bin umudun önünü kesmek için el ele vermi?ler. Ama art?k ?u bilinmelidir; kendi akl?m? yönetmek için ba?kas?n?n akl?na ihtiyac?m yoktur. Chp’nin ba?kan? veya herhangi bir yöneticisinin tak?naca?? tav?r partilerini ve taraftarlar?n? ilgilendirir, bu konuda yorum yapmayaca??m

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright