Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Etkinklikler

Etkinlik yok

 

Genel Yay?n Yönetmeni oldu?u Agos Gazetesi’nin önünde 19 Ocak 2007 tarihinde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu alçakça katledilen Hrant Dink’in sekizinci ölüm y?ldönümü. Kendisini sayg? ve özlemle an?yorum. 

Emperyalist merkezler böl-parçala-yönet yöntemlerinden hareketle burunlar?n? Ermeni olaylar?na sokmu?lard?r.”Ermeni Soyk?r?m?” 100. y?l kararlar?n? parlamentolar?nda onaylat?yorlar. Emperyalist merkezlerin etnik ve mezhepsel k??k?rtmalar?na kar?? Hrant Dink Türkler, Ermeniler ve bölgemizde ya?ananlarla ilgili baz? tespitler yapm??t?r. Bu tespitler bugün de bize ???k tutmaktad?r.

Sözü ve kö?emi Hrant Dink’e b?rak?yorum:

ERMEN?LER TÜRKLER?N, TÜRKLER DE ERMEN?LER?N DOKTORU

“Hasta iki toplumuz biz, Türkler ve Ermeniler. Ermeniler büyük bir travma ya??yor, Türklere yönelik.

Türkler de Ermenilere yönelik büyük bir paranoya ya??yor. ?kimiz de klinik vakalar?z. Kim tedavi edecek bizi? Frans?z senatosunun karar? m?, Amerikan senatosunun karar? m?? Kim verecek reçeteyi? Kim bizim doktorumuz? Ermeniler, Türklerin doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru.”

FRANSA’DAK? YASAYA KAR?I B?LD?R? HAZIRLI?I

Hrant Dink, 2006 y?l?nda Fransa’da görü?ülen sözde Ermeni Soyk?r?m?’yla ilgili yasaya kar?? bildiri imzalama ça?r?s? yapm??t?. KCK’dan yarg?lanan Rag?p Zarakolu, Radikal Gazetesi’nde 7 Ocak 2012 tarihinde yay?mlanan yaz?s?nda ?u bilgiyi vermi?ti: “2006’da Hrant, beni Etyen Mahçupyan ile birlikte Fransa’da bu yasan?n ç?kmamas? için üçlü deklarasyona imza atmaya ikna etti. Kendimi Hrant’tan daha ‘iyi’ bilir kabul edemezdim. E?er o, soyk?r?m kurban? bir halk?n çocu?u olarak Fransa’daki tasar?ya kar?? ç?k?yorsa, ona ‘hay?r’ demek haddim de?ildi.”

Zarakolu, Dink’in yasa tasar?s?na kar?? eyleme haz?rland???n? da vurgulad?. Zarakolu, Dink’in “Bu yasay? Fransa’da çi?neyece?im” dedi?ini aktard?.

 AMER?KA BU!’

Hrant Dink, 25 Nisan 2006’da, Malatya ??adamlar? Derne?i’ndeki konu?mas?ndan; “Geçmi?te ?ngilizlerin, Frans?zlar?n, Ruslar?n, Almanlar?n ?u topraklar üzerinde oynam?? olduklar? rol neyse, bugün aynen tekrarlan?yor. Geçmi?te Ermeni halk? onlara güvendi, kendilerini Osmanl?’n?n zulmünden kurtaracak sand?.

Ama yan?ld?. Çünkü onlar geldiler, kendi hesaplar?n? yapt?lar. Çekip gittiler ve burada karde?i karde?le kan içerisinde b?rakt?lar. Bugün Kürtlerin ya?ad??? ayn? ?ey. Amerika geldi, Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti olu?turmak üzere... Kürt karde?lerimiz için oras? bir çekim alan? m? oldu? Ümit mi oldu? Bu çok tehlikeli bir gidi?. Amerika bu! Gelir, kendi hesab?n? yapar, i?ine bakar, i?i bitti?inde de çeker gider. Ondan sonra da burada tekrar insanlar? burada kendi didi?mesi içinde b?rak?r.”

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright