Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Hasan Haspihalo?lu ile Ramazan sohbetleri..

 

Çayc? olarak çal??t???m ZIPZIP TV’nin patronu bütün müdürleri toplam??, avaz avaz ba??r?yordu.

-        Karde?im aylardan ne, Ramazan. Di?er bütün televizyon kanallar? “ ?ftar Sohbeti, sahur sohbeti “ ad?nda programlar yaparken, binlerce insan? toplarken, reyting rekorlar? k?rarken siz ne halt edersiniz.. Biz de niye yok. Size 24 saat süre.. Yar?n ak?am iftara bu program yeti?ecek… Yoksa hepinizi kap?n?n önüne koyar?m..

Patronun bu azarl? toplant?s?ndan iki saat geçmi?ti ki telefon çald?. “Bakal?m kim ne isteyecek” diye açt?m. Aman bizim müdür M?staa Bey..

-        Ko? Hasan efendi, uç Hasan efendi.. Genel Müdür’ün odas?na gel, dedi..

Merdivenleri üçer, be?er atlayarak ç?kt?m. Bütün müdürler orada.

                  Müdürlerden biri kalkt?, bana gülümseyerek yer gösterdi. Tövbe rüyada m?y?m, neyim.

-        Esta?furullah efenim, filan dediysem de, beni omzumdan bast?r?p oturttu.

Genel Müdür;

-        Hasan Efendi, seni severiz bilirsin. Duydum ki sen geçmi?te hocaym??s?n. Bizim patronun söylediklerini de duydun. Yar?n ak?ama bu program? yeti?tiremezsek yand?k.  Her ?ey tamam ancak, sohbeti yapacak hoca yok. Bütün tiviler hocalar? kapm??. Umudumuz sensin.

-        Ama efendim ben ilkokul ö?retmeniydim, din hocas? de?il..

-        Olsun, sen ba?ar?rs?n, zaten bu programlar dini içerikli de?il, genel kültür gibi bir ?ey. Maa??na zam yapaca??z, her program için prim alacaks?n.

E, ba?tan söylesene müdür.. Bir gecede din, kültür alimi olurum be..

-        Tamam efendim, dedim, hiç merak etmeyin.

Ko?tum eve. ?nternetten di?er tivilerde yap?lan programlar? kar??t?rd?m. Harbiden dinle alakas? yok. Hocalara bakt?m, dudaklar?nda bir gülümseme, yüzlerinde nur, pembe yanak ve bittabi badem b?y?k.. Mübarek adamlar, her ?eyi de biliyorlar. Sanki adamlar?n sinirleri al?nm??.. Abuk subuk sorulara gülümseyerek, hiiiç istiflerini bozmadan cevap veriyorlar. Binlerce insan da “ belki beni kamera gösterir “ deyip, gecenin o saatinde hocalar? izlemeye, garip garip sorular sormaya gelmi?ler.

 

O ak?ama haz?rd?k. Binlerce insan sohbetimizi izlemeye gelmi?ti. Cumhur olan soyad?m da konsepte uygun olarak Haspihalo?lu olarak de?i?ti. Çal? süpürgesi b?y?klar?m da devlet büyüklerini örnek al?p badem ?ekline sokuldu. Ba?ta biraz zorland?m, ama sorular? görünce co?tum, co?tum.. Reyting rekorlar? k?rd?k.. Bana transfer teklifleri bile gelmeye ba?lad?..

 

??te o sohbetlerimizin soru – cevap k?s?mlar?ndan seçti?im bir demeti sizinle payla??yorum.

 

Soru – Haspihal Hocam odam?n duvar?na Justin Biber’in biberini ast?m, caiz mi?”

Cevap – Güzel yavrum, kim bu justin? San?r?m ecnebi.. Niye onun biberini as?yosun? Yerli biber mi bulamad?n? Sivri biber var, köy biberi var, dolmal?k biber var.. Asayd?n birini..

 

Soru – Hocam, e?im kirli geziyo, boy aptesti alm?yo, ne halt edeyim?

Cevap – Bak can?m k?z?m, evde banyo var m?, var, du? var m? var.. Sen gir du?un alt?na, banyonun kap?s?n? da aral?k b?rakmay? unutma. ?imdi seslen kirli ve pasakl?ya.. Gerisini olmu? bil… Okey k?z?m..

 

Soru – Hocam art?k ku?um ötmüyor, ne yapaca??m?

Cevap – Ulan herif beni Haydar Dümen’le kar??t?rd? san?r?m.. Bak emmici?im, hayat bu.. Zaman geçer, akan dereler akmaz olur, öten ku?lar ötmez olur.. Dünyaya hükmedersin de ku?una, kanad?na hükmedemezsin.. Ne diyeyim, mesir macunu, cezerye, f?nd?k, pestil kar???ml? ku? yemleriyle besle ku?u.. Bel ki öter.. Ötmezse de bir veterinere götür emmici?im, bulurlar bir çaresini..

 

Soru – Say?n hocam, erkek foto?raf?n?n as?l? oldu?u duvara kar?? namaz k?labilir miyim?

Cevap – A be k?z?m, resimde ki erke?in kim oldu?una, giyinik mi, anadan üryan m?, duvar?n biriket mi, tu?la m?, s?val?m?, s?vas?z m? oldu?una göre de?i?ir. Sorunun cevab?n? “ Duvarlar ve ibadet “ adl? eserimde görebilirsin..

 

Soru – Hocam, kom?unun meyvesini habersizce yemek günah m??

Cevap – Ah be yavrum, sen ?stanbul’da meyve yeti?tiren kom?u bulduysan ye anas?n? satay?m, ye gitsin.. E tabi, meyve “ yasak meyve “  ise dikkat etmek gerekir.. .. Kom?uya da yakalanmamak gerek.. Kom?u i?teyken, evde yokken, meyve de “ hadi gel, gel de ye beni “ mesaj?n? gönderiyorsa ko? yavrum, hiç durma…

 

Soru – Sevgili hocam, hamile bir kad?n saç?n? k?sa kestirirse bebe?in ömrü de k?sal?r m??

Cevap – A be k?zan?m, bebek anneye saç ba??yla de?il, göbek ba??yla ba?l?d?r. Amma velakin, kuaför annenin saç?na makas? yakla?t?rd???nda, bebek anneyi tekmeliyorsa, içerden “ kesmeeeeee… “ diye ba??r?yorsa dü?ünmek icap eder..

 

Soru – Hocam, can?m hocam, cinsiyet de?i?tiren biri ölürse onu bayan m? erkek mi y?kar?

Cevap – Eveeet..  Bu konu da çok farkl? görü?ler var.. Kimi der ki, erkek do?du, ölünce de erkek kabul edilir; erkek y?kas?n. Kimi der ki, kendini nas?l hissederek ya?ad?ysa öyledir, yani kad?n y?kas?n. Ben de derim ki, biri s?cak suyu döksün, öteki de köpürterek y?kas?n.. Allah rahmet eylesin..

 

Soru – Hocam, ben sevdi?ime kavu?mak için, sevdi?im de kendi sevdi?ine kavu?mak için dua ediyor. Hangimizin ki kabul olur?

Cevap – Yavrum, can?m k?z?m, bu nas?l bir ili?kidir, anlayamad?m. Bak k?z?m, o dallamadan sana bir hay?r gelmez.. Sen bence ba?ka kap?ya.. Yok illa da o olsun dersen, tavsiyem sevdi?inin sevdi?ine bolca beddua et.. Muska yazd?r, kapkara büyüler yapt?r..  Belki i?e yarar..

 

Soru – Hocam, e?imin amcas? ya da day?s? bana helal midir?

Cevap – Pamuk k?z?m sen Ferhunde’mi sin?  Hani “ Yaprak Dökümü “ diye bir dizi vard?. Kay?npeder  Ali R?za vard?. Hani bildin mi, eski solcu.. (Bütün kariyeri bitmi? ünlüler gibi, sonradan Tayy?p Bey hayran? olan..) ??te bu Ali R?za’n?n gelini olan Ferhunde, evin nerdeyse bütün erkeklerine sarkm??t?.. Bir Ali R?za kalm??t?.. Bereket Ali R?za be? kez kalp krizi geçirdi de yakay? kurtard?..

K?z?m galiba sen bu dizinin etkisinde kalm??s?n.. Niye illa da e?in gillerden birinin pe?indesin yavrum, erkek mi yok. Tövbe, tövbe..

 

Soru – Hocam kula??ma su kaçt?, orucum bozulur mu?

Cevap – Güzel yavrum, suyun cinsine göre de?i?ir. Damacana m?, pet mi, cam ?i?e mi yoksa musluk suyu mu, diyece?im, zaman kayb?.. Yavrucum, senin kulak mideye mi ba?l?..

 

Soru – Hocam, çocu?um olmuyor, ne yapay?m?

Cevap – Kameraman, soruyu soran? yak?n çek. K?z?m sen de elini göster. E, k?z?m sen bekars?n.. Nas?l olacak bu i?.. Önce evlenmen laz?m.  Sonras?n? da bilenler bilmeyenlere anlats?n..

 

Soru – Hocam, bir kad?n kocas?na “ git kendi i?ini kendin gör “ derse caiz mi?

Cevap –  Ah be k?z?m, körün istedi?i bir göz, sen veriyorsun iki göz..  K?z?m erkek kendi i?ini kendisi görecekse , seninle niye evlendi, ona yol gösteresin diye mi..  Zaten senle evlenmeden i?ini nas?l hallediyordu san?yorsun..  Bak k?z?m, sen git dersen, erkek milleti bu, nereye gidece?i hiç belli olmaz.. Benden söylemesi.. Üzülürsün..

 

Soru – Hasan Hocam, Ramazan’?n tivi dizi ve reklamlar?nda kullan?lmas? caiz mi?

Cevap – Devlet büyükleri bile dini siyasete alet eyliyor, diyece?im, i?imden olaca??m. Neyse, hakl?s?n yavrum, reklam dedin de, “arac?n?zda bizim lasti?i kullan?n, iftara geç kalmay?n”,  “ bizim sosis ve sucu?umuzu yiyin, Ramazan’da kilo almay?n” türünden reklamlar hasta ediyor beni. Hele diziler, misal, h?rs?z rolünde ki adam imana gelir mahalleye erzak da??t?r. Alkolik rolünde ki adam Ramazan boyunca çay, ayran içer. Meyhane yerine camiye gider. Bana da “ hadi len ordan “ demek dü?er..

 

Soru – Hocam tividen sizi izlerken “ Müslüman olmaya çal??t?m, kabul olur mu?

Cevap – He hörmetli bayan, he.. Sanki ben Kabe’yim, ha?a san ki peygamberim.. Siz de iyice..

 

Soru – Hocam, zina yapan biri ne yapmal??

Cevap – Lanet olas?, bu yola giren iflah olmaz k?z?m.. Tad?na vard? ya, daha tutamazs?n.. Devam yavrum, devam.. ?ey, soruya devam, demek istedim..

 

Soru – Hocam kad?n kabrini ziyaret etmek caiz midir?

Cevap – Ulan a?z?m? bozaca??m ?imdi.. Etinden, sütünden yararlan?rs?n?z.. U?runa ölür, öldürürsünüz.. Basars?n?z daya??, her y?l yüzlercesini do?rars?n?z..  Sora da kabrini ziyaret edecekmi?.. Züttür git ulan, ziyaret etsen noooluur, etmesen noluur..

 

Soru – Hocam, kar? koca birbirlerinin vücutlar?na bakabilirler mi?

Cevap – P?rlanta k?z?m, vücut derken neyi kastediyon, mahrem alanlar? m?? Sana bir tavsiyem var, evlenirsen kocanla ikiz yata??n?z?n ortas?na bir duvar ördürün. Duvarda bir ?ey aç?n, eee ?ey, pencere.. ??te o pencereden ?ey edin, eee birbirinize bak?n.. Aman k?z?m pencereyi çift cam pimapen yapt?ras?n.. Erkek milletinin i?i belli olmaz, bakmak kafi gelmeyebilir.. Benden söylemesi..

 

Soru – Hocam, benim herif anam? babam? ziyaret etmeme izin vermiyo, hakk? var m??

Cevap – E bu soruyu soruyorsan, hakk? var derim, k?z?m, hakk? var.. “Buras? mahkeme salonu mu k?z?m “ diyece?im, sen bana “ say?n hakim “ diyeceksin.. Sana ben bile yard?m edemem k?z?m..

 

Soru – Hocam, polisin san??? konu?turmak için i?kence yapmas? caiz mi?

Cevap – Be aslan o?lum,  bu ortamda ?u soru sorulur mu? Polis i?kence yapabilir yavrum. Ancak, misal san??a elektrik veriyorsa, elektri?in kaçak elektrik olmamas?, paras?n?n devletçe kar??lan?yor olmas? gerekir.  E?er, san??a verilen elektrik san??a fatura edilirse bu olmaz. Yine, polis misal san???n di?lerini sökecekse, çürük di?lerinden ba?lamal?. Yani i?kence ederken iyilikte yapmal?.. Böylece adam? di? çekim ücretinden kurtarm?? olur. Malum SSK di?e, ku?a bakm?yor.. Bir misal daha, polis copla adama kafa göz giri?ti diyelim, san???n moraran, ?i?en yerlerine ilk yard?m uygularsa sorun yok demektir..

 

Soru – Hocam devlet memuruyum. Maa??mla geçinemiyorum, mesai bitiminde ek i? yap?yorum. Bu kazanc?m helal mi?

Cevap – Ey yüce Allah’?m, bunlar? seçerek mi gönderiyosun bana, yoksa beni s?n?yor musun? Can?m karde?im, “ niye memur oldu?un anla??l?yor “ diyece?im, al?nacaks?n. Karn?n? doyurmayan devlete isyan edece?ine, sordu?un soruya bak.. Ah, yavrum müstahak.. Müstahak.. Helal olabilmesi için, ek i?ten elde etti?in kazanc?n yar?s?n? fener, ampul, lamba ne bulursan onlara ba???laman gerekir yavrum.. Böylece sevap kazan?r cennete bile gidebilirsin..

 

Soru – Hocam, erkekler ev i?i yapabilir mi?

Cevap – Yavrum, erkek dedi?in eve yemeye, içmeye, terlik-pijama giymeye, tivi kanal?n? de?i?tirmeye ve ?eye gelir, eeee göbe?ini ka??maya, yatmaya gelir. Bunlar az i? mi, daha ne i? yaps?n..

 

Soru – Hocam, kad?n erke?e “ git kendi içkini kendin haz?rla “ diyebilir mi?

Cevap – Bir dene istersen k?z?m, bir dene.. Öncesinde 112 ‘yi aramay? unutmayas?n…

 

Soru – Hocam, e?imle 3 y?ld?r ayn? evi payla?mam?za ra?men hiç yata?a girmedik.. Biz bo?anm?? m? oluyoruz..

Cevap – Sevgili k?z?m, kastetti?iniz ?ey oysa, bunun için illa yata?a girmeniz gerekmez.. Evin herhangi bir kö?esi bu i? için kullan?labilir. Hem fena m?, yatak eskimemi? ..

 

Soru – Hocam, cinler evlenir mi?

Cevap – Ah yavrum, tabi ki evlenir. Ve hatta “ Angaran?n yollar? da büklüm büklüm yollar? / Bizi sarar ?. Melih’in g?ll? gollar? “, “ hoplay?ver, z?play?ver çekirge “ , “ oy farfara farfara, ata? da dü?tü ?alvara “ türünden ?ark?lar cinlerin dü?ünlerin de çal?nan en me?hur oyun havalar?d?r.

 

Soru – Hocam, beni e?imden ay?ran birine beddua etsem günah m?d?r?

Cevap – Ah be yavrum, sen benle ?ey mi, yani dalga m? geçiyosun.. Bence sen beddua etme.. O her kimse sana iyilik etmi?.. Kocan olacak herifi de büyük bir felaketten kurtarm??..

 

Soru – Hocam i?sizdim, açt?m, beni i?e als?nlar diye “ tecrübeliyim “ dedim.. Kazanc?m helal mi?     

Cevap – Vah yavrum vah, asgari ücretli bir i? için bir de yalan m? söyledin?  Üstelik kazanc?n?n yüzde k?rk?na sigorta, vergi diye devlet el koyuyor. Bir de vicdan azab? çekiyorsun ha..  Müstehak, yavrum, müstehak…

 

Soru – Hocaaam, kad?n erke?in kaburga kemi?inden yarat?lm?? diyolar, ne diyosunuzzz?

Cevap – Allah sizi nas?l biliyorsa öyle yaps?n diyorum.. Adam?n kaburga kemi?inden kopar?p sizi yapm??lar öylemi? Adam da onun için, öcünü almak için sizi dövüp kaburgalar?n?z? k?r?yor, diyelim mi?

Sevgili k?z?m, kad?nlar nas?l yarat?ld? bilemiyorum, ancak erke?in öküzün arkas?nda, kalça kemi?ine yak?n bölgeden kopart?lan bir kemikten yarat?ld??? rivayet edilir..

 

Soru – Hocam geçen gün bir rüya gördüm. Siz denizden yeni ç?km??s?n?z, üzerinizde mayo.. Sonra sular bööööyle..

Cevap – Aman k?z?m, aman… Sonras? yok k?z?m, sonras? yok.. Girme rüyaya, geceye.. Senin nereye varmak istedi?in belli.. Suyunu ç?karmadan bitirelim ?u ak?am? da..

 

Bitirirken  “ Bir toplumun geli?mi?lik düzeyi sorduklar? sorunun kalitesinden bellidir “ dersek, ay?p m? etmi? oluruz..

 

Hasan Aksoy

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright