Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

ARGUVAN DA NASIL B?R BELED?YE…

ÜTOPYAMI? GERÇEKM??

Bilim ve Akl? rehber alarak çal??an bir belediye

Arguvan? güzelle?tirmeyi hedef alan bir belediye

Önce insan diyen bir belediye

Tün canl?lar?n ya?am hakk?na sayg? duyan ve buna göre düzenlemeler yapan bir belediye

Ya?l?lar?na, engellilerine ve çocuklar?na sahip ç?kan ya?amlar?n? kolayla?t?ran bir belediye

Kad?nlar?n? ve gençlerini üretime katan ve yeteneklerine göre tasnif ederek etken hale getiren bir belediye.

Do?ay? ve do?adaki canl?lar? do?al haliyle kabul eden do?al dokuyu bozmayan bir belediye

Arguvan?n da??yla, ovas?yla, yaylas?yla, meras?yla, ta??yla ve topra??yla tan??an bir belediye

Umutlar?n? ya?murlara b?rakmayan, alternatif kaynaklar yaratan bir belediye

Çiftçinin tarlas?na ekece?i do?ru ürün ve tohumun neler olaca?? konusunda öncülük eden bir belediye

Arguvan?n do?as?na, iklimine uygun hayvanc?l?k türü ve biçiminin neler oldu?unu bilimsel olarak tespit ve te?vik eden bir belediye.

Çiftçinin üretti?i ürünün, al?n terinin hakk?n? almas? için pazarlama ve sat?? fiyatlar?n?n belirlenmesinde önderlik eden bir belediye

Bireycili?in de?il, payla??m?n, dayan??man?n, elvermenin hakim oldu?u bir belediye

Rantç?, özelci de?il; halkç? ve kamucu bir belediye

Sadaka da??tan de?il, istihdam yaratan ve vatanda??na i? olanaklar? sa?layan bir belediye

Toplumsal ve sosyal faydas? yüksek olan e?itim ve sa?l?k hizmetlerini ücretsiz olarak sa?layan bir belediye

Toplu ula??m esast?r. Köylerin kendi aras?ndaki ula??m ve köylerin ?lçe ve Malatya ile olan ula??m? sa?layan toplu ta??mac?l?k yapan bir belediye.

Köylerdeki alt yap? sorunlar?n?n (Elektrik, yol, su, çöp, gübre, at?klar, kanalizasyon v.b)çözüldü?ü bir belediye.

Sokak hayvanlar?n?n da ya?am?n bir parças? oldu?unu,  onlar?n hak ve hukukuna sayg? gösteren ve buna göre düzenlemer yapan bir belediye

Köylerimizi beton y???n? haline dönü?türmeden en do?al yöntemler kullan?larak kentsel dönü?üm sa?lanmas?na öncülük edecek bir belediye.

 

Arguvan da, Türkiye’de ve yurtd???nda ya?ayan tüm Arguvanl?lar?n maddi ve manevi gücünü Arguvan için harekete geçiren, enerji-sinerji yaratan bir belediye.

Tüm köylerimizde insanlar?m?z?n sanatsal ve kültürel faaliyetler yapabilece?i kültür evleri kuran bir belediye

Spor faaliyetleri; köyler ve ilçeler aras?nda çe?itli dallarda spor müsabakalar? yap?labilecek ortamlar?n sa?land??? bir belediye.

Çocuklar?m?z?n zamanlar?n? verimli ve etkin geçirebilece?i kültürel faaliyetler ve oyun parklar? yapan bir belediye.

Tatk?n?ktan, mamandan, narmikana, morhamamdam, isaköyden kurutta?a tüm argunvanl?lar? mezhebine, ?rk?na ve rengine bakmadan canlar dünyas?na, gönül bahçesine kabul eden bir belediye.

Arguvan?n hakk?n? hukukunu sonuna kadar savunan mücadeleci bir belediye.

Arguvan? bütün Arguvanl?larla birlikte, a?açlarla, ku?larla, çiçeklerle, böceklerle, ovas?yla, ye?iliyle, da??yla, tepesiyle, yaylas?yla kucaklayabilecek, yönetecek; kavimler kap?s? bir belediye… Devam edecek.

Sayg? ve Sevgilerimle…

Süleyman K?l?ç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright