Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

ARGUVAN DA SEÇ?M…

Arguvan daki seçimle ilgili görü?lerimi sizlerle payla?may? bir görev biliyorum. Hakikat ve gerçe?e ba?l?l?k ilkem olmu?tur. Ayn? zamanda vicdani bir görevimdir.

GENEL DURUM

AKP iktidar? bölücüdür, ayr??t?r?c?d?r, ilimden- bilimden uzakt?r, yobazd?r ve h?rs?zd?r. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir ba?bakan miting meydanlar?nda Alevileri yuhalatm??t?r. Bunun içindir ki AKP en büyük bölücüdür. Akp zihniyeti Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e dü?mand?r.

AKP zihniyeti bir tarihe dayan?r. Nedir bu tarih? Bunlar?n dayand?klar? tarih, bunlar?n zihniyeti Kerbela’ da ?mam Hüseyin’in ba??n? kesip ?am sokaklar?nda dola?t?ran yezit zihniyetidir. Hallac? Mansur u “ Enel Hak “dedi?i için dara?ac?na çeken zihniyettir. Nesimi’nin derisini diri- diri yüzen zihniyettir. Bunlar?n zihniyeti; t?pk? Kerbela’ daki gibi Menemen’ de Te?men Kubilay’?n kafas?n? kesen ve sokaklarda ?eriat isteriz diye dola?t?ran zihniyettir. Yine bu zihniyet; Mara?’ta, Çorum’da, Malatya’da Alevilerin evlerine, i?yerlerine sald?ran katleden zihniyettir. Sivas ta 35 can?m?z? diri diri yakan ve yakanlar? savunan avukatlar? meclise ta??yan milletvekili yapan AKP dir. Gezi park?nda ve Haziran direni?inde ölen ve sakat kalan gençlerin tek sorumlusu bu iktidard?r. AKP zihniyetidir.  

AKP ve ADAYI

Bu bildi?imiz olaylar? niçin hat?rlatma gere?i duydum. Çünkü bu gün Arguvan da bu AKP, Arguvan l? bir adayla kar??m?za ç?km?? oy istemektedir. Onun içindir ki hat?rlatma gere?i duydum. AKP den aday olan Arguvan l? dostumuz ve dostlar?m?z ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar yukar?daki tarihi kanla sulanm?? bir zihniyete hizmet etmektedirler. Yar?n seçim sonras? Tayyip Erdo?an oy oran?n?, rakam?n? aç?klarken i?te milli irade, i?te oyumuz derken bu oylar?n içerisinde Arguvan oylar?n?n olmas? bizi yaralar, bizi üzer. Oylar ki?ilerin hanesine yaz?lm?yor, oylar partilerin hanesine yaz?l?yor. Ben ki?ilerle u?ra?mam, ki?ilerin iyi niyetli oldu?una da inan?r?m. Ben olaylar?, durumu analiz ederek bu sonuçlar? ç?kar?yorum.

HDP ve ADAYI

HDP de aday ç?karm??t?r seçimlere kat?lmaktad?r. BDP-HDP-PKK benzer çizgideki olu?umlard?r. AKP iktidar? dönemi boyunca, her seçim öncesinde BDP ile anla?ma sa?lam??d?r, ate?kes yapm??lard?r.(Yanl?? anla??lmak istemem bu yap?lan ate?kesler kal?c? olmam??t?r, seçimlerden sonra kan akmaya devam etmi?tir. Çünkü konjektüreldir daha büyük kanlar?n akmas?na neden olmu?tur.  AKP iktidar? daha da güçlenerek gelmi?tir. Türkiye’nin ba??na diktatör olarak yerle?mi?tir)Tayip Erdo?an meydanlarda bak, terörü biz bitirdik diye propaganda yapm??, oy toplam?? ve terörü bitiren ba?bakan imaj? yarat?lm??t?r. Ancak her seçimden sonra yine daha çok kan akmaya devam etmi?tir. Ezilen, kan? dökülen, Türk ve Kürt vatanda?lar olmu?tur.

Bu gün çözüm süreci dedikleri Türk ve Kürdü yak?nla?t?rmam??, üstelik ayr??t?rm??t?r. Aç?l?m dedikleri Sünni ve alevi yi yak?nla?t?rmam?? ayr??t?rm??t?r.

Belki de bu seçimler Türk-Kürt, Alevi-Sünni ayr?m?n?n giderilmeye çal???ld???, Arguvan ‘da birlik beraberlik ve bar?? içerisinde ya?ama iradesinin daha da güçlenmesi için bir f?rsat olabilirdi diye dü?ünüyorum.

CHP ve ADAYI

Mehmet K?z?lda? dört y?l boyunca benim de kurucusu oldu?um Arguvan E?itim ve Kültür Vakf?’ n?n ba?kanl???n? yapm??t?r. Bu süre zarf?nda kendisini tan?ma imkân? buldum. Kendisi kolektif bir yönetim anlay???na sahiptir. Arguvan’?n kurumlar?n? ortak bir paydada, Arguvan için seferber etmeyi ba?arm??t?r. Ele?tiri ve önerilere aç?kt?r. Belediye ba?kanl??? adayl??? olmasayd? muhtemel ki yeniden Vak?f ba?kan? seçilecekti.

Bizler gurbet ellerdeyiz. Yüre?imizin, can?m?z?n yar?s? Arguvan’dad?r. Vak?f ve Dernekler olarak Arguvan’?m?z?n ve köylerimizin her türlü sorunlar?na akl?m?z ve gücümüz yetti?i ölçüde destek olmay? bir görev bildik. Köylerimizden muhtardan veya herhangi bir köylümüzden köylerimiz ve arguvan’?m?z için bir talep geldi?inde gücümüz oran?nda elimizden gelen her ?eyimizi vermeye çal??t?k. ?u anda ya?ad???m?z durum da bir hizmettir. ?stanbul’dan gidip Arguvan a hizmet etmek bir özveridir, fedakârl?kt?r diye dü?ünüyorum. Hiç kimsenin ki?isel bir menfaati olmaz olmamal?d?r da.

Kald? ki Arguvan’l? CHP üyeleri de bunu böyle anlam??t?r. Sand?k konulmu?tur yap?lan ön seçimde Mehmet K?z?lda? en çok oyu alan aday olmu?tur.

Büyük bir ihtimalle Arguvan’?n siyasi yap?s?n? da dikkate ald???m?zda Mehmet K?z?lda?’?n kazanma ihtimali yüksektir.

Yapmam?z gereken bu seçim sürecini k?rmadan dökmeden Arguvanl?ya yara??r olgunlukta geçirmemizdir.

Daha sonra da seçilen aday?n etraf?nda kenetlenerek Arguvan a hizmet için çal??mam?z. Bizlere ve Arguvanl?ya yak??an da budur.

Bizim felsefemiz; her ?ey insan içindir, Önce insan. ?nsan? mezhep ve etnik kimli?ine göre de?il, insan oldu?u için sevmemizdir.

Gelin hep birlikte Halkç? bir belediye yaratal?m, ölüme de?il ya?ama sar?lal?m. Maman da çocuklar?m?z toprakla oynarken toprak mezarlar yapmas?nlar. Çocuklar?m?z çamurdan, topraktan; ku?lar, a?açlar, çiçekler, hayvanlar yaps?n. Abbas Genç ve R?za Parlak karde?imizde bunlar? resimleyip bizimle payla?s?n… Sayg? ve Sevgilerimle…

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright