Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

KADINLARIMIZ

Memleketimden “kad?n olmak “ üzerine dört farkl? hikaye..

Bo? Be?ik

Kad?n, daha alt? ayl?k ve hasta bebe?ini ya?l? kaynanas? ve kay?nbabas?na b?rak?p, ailenin di?er fertleriyle tarlaya gidiyordu. ?on dermeye..

Tarladan yorgun, bitkin dönüyor, ama hasta bebek sabaha kadar kendisini uyutmuyordu. A?l?yor, inliyor, s?zl?yordu..

Ama o, erkenden kalk?yor, yemek ç?k?n?n? haz?rl?yor ve erkeklerin ard? s?ra tekrar tarlan?n yolunu tutuyordu.

O gün de di?erlerinden farkl? de?ildi.. Tarla, orak, s?cak, mucu?.. Ak?am geç saat tarladan dönerler.. Ana, elini yüzünü bile y?kamadan bebe?ine ko?ar. Be?ikte ki bebe?e.. Ama o da ne, be?ik bo?tur.. ?çinden sanki bir ?ey kopar.. Bu sefer kaynanas?na ko?ar.. Gözleriyle yavrusunu sorar. Kaynanas?;

-        Ö?lene do?ru öldü. Kanber köyden birkaç ki?iyle gömdü, der..

Eli, aya?? çekilir ?smihan Hala’n?n. Gözya?lar?n? içine ak?t?r; çaresizce.

Ölümü annesine haber verilmeye bile gerek duyulmaz. Çünkü ölen bir “ k?z çocu?u” dur.

( Olay? bana anlatan Gamber Day?’n?n gelini ?smi?an Hala’n?n ellerinden öpüyorum.)

*               *               *

K?zam?k

K?zam?k gelirdi köylere.. Bir Azrail gibi.. Belgesellerde gördü?ümüz üzere, nas?l ki y?rt?c? hayvanlar en zay?f hayvan? ya da yavru hayvan? seçer, i?te k?zam?k denen illet de bebekleri seçiyordu. Salg?n gibi gelirdi, öyle ki bir bebe?in mezar? bitmeden bir ba?kas?n?n ölüm haberi gelirdi..

Para nerde, doktor nerde.. Tehoooo.. Koca kar? ilaçlar?, tedavileri de bu Azrail’e adeta yard?m ederdi.

Kalabal?k bir ailenin çocu?uydu. Karde?iyle birlikte yakalan?rlar k?zam??a.. Yoksulluk, do?ru dürüst yatak yok, yorgan yok.. Karde?ini derme çatma yata?a koyarlar. Hatta, gece üstünü açmas?n diye dö?ekle yorgan? birbirine dikerler.

Kendisiyle ilgilenilmez bile.. Üzerine çuval parças? gibi bir ?ey örterler. Gece ate?ler içinde uyan?r, içi yanm??, susam??.. Sürünerek suyun oldu?u sitile(kova) gider. ?çinde ki bak?r tas? dald?r?r.. ?çer, içer, içer.. Dökülen suyla da adeta banyo yapar. Orac?kta uyuya kal?r.. Sabaha kar?? anne onu bu ?ekilde bulur. “ Eyvah, der, eyvah.. Ölecek bu k?z.. Bu halde sabaha kadar yatm??. Üstelik hasta hasta so?uk su içmi?.. “

Ama öyle olmaz.. Tam tersine bu k?z çocu?u iyile?ir.

Ama karde?ini kaybederler.. Hasta diye yorgan? dö?ekle dikilen, guya korunan karde?i bir “ erkek çocu?u “ dur..

Koruyal?m derken, bilemeden belki de ölümüne sebep olurlar..

(Olay? anlatan hala, “ yavrum Hasan bu olay? yazarsan da ad?m? yazma “ demi?ti. Sözümü tutuyorum.)

*               *               *

Bir Tokat

Kap?n?n önünde kal?n gövdeli kocaman bir dut a?ac? vard?. Öyle lezzetli bir dut olurdu ki, sanki bal.. Üstelik parmak gibi dutlar..

Ak?am geç bir saatte kad?n dut a?ac?n?n dibinde ki ta?a oturmu?, s?rt?n? duta yaslam??, inceden, sessiz sessiz a?l?yordu.. Dokuz ya??nda ki büyük o?lu, bu sese sebep uyuyamam?? ve d??ar? ç?km??t?. Evet, anas? burnunu çekerek a?l?yordu.. Bir taraftan da söyleniyor, beddua ediyordu.

-        Elin k?r?ls?n herif, bana tokat atmak ha.. Kazanç için Alamana giden karde?inin dört çocu?una bakmak zorunda m?y?m? Sabah olsun çekip gitmezsem..diyordu.

 O?lunu görünce toparlanmaya çal??m??t?..

-        Yavrum sen niye uyumad?n. Hadi git yat.

Çocuk gitti anas?n?n yan?na oturdu.

-        Ana, dedi, babam sana vurdu mu?

Ana o halde bile saklamaya çal???yor, çocu?una yans?tmak istemiyordu.

-        Yok o?ul, ba??m a?r?yor, ben onun için a?l?yorum. Sen git yat..

O?lan dinlemedi bile, anas?na sar?ld?.

-        Bizi b?rakma ana. Ben var?m. Babam bir daha sana dokunamaz..

Gülümsedi ana, gitmeyece?ine inand?rmaya çal??t? o?lan?. Ama çocuk gitmiyordu. Çaresiz kalkt? onunla içeri girdi. Ama kocas?n?n yan?na gitmedi. Bir yatakta uyuyan iki çocu?unun yan?na k?vr?ld?.

( Olay?n kahramanlar? bu sat?rlar?n yazar? ben ve annem – babam. )

*               *               *

Vermeyen Allah Vermiyor

Filmlere çokça konu oldu?u üzere, çevrenizde de görmü?sünüzdür, hani illa da “ erkek çocu?u olsun “ isterler ya..

Bir akrabam?n ilk çocu?u k?z olmu?. Biraz sevinmi?, biraz da üzülmü?ler. Bari ikincisi erkek olsun deyip, icraata ba?larlar.  Aman o da ne, bu ikinci de k?z olmaz m?.. Az sevinir, daha fazla üzülürler. Hadi üçüncü çocuk. ??e bak?n ki o da k?z.. Bu sefer hiç sevinmeyip çokça üzülmü?ler.. Durmak yok, yola devam, hadi dördüncü çocuk.. Eh bu sefer erkek olsun diye i?i s?k? tutarlar. Ziyaret ziyaret gezerler, kurban keserler. Vermeyen Allah vermiyor i?te. Olmad? m? olmuyor, buda k?z olmaz m?.. Bu sefer üzüntüden yataklara dü?erler.. ( Ha unutmadan, kad?nca??z arada iki de dü?ük yapar.. Allah’?n hikmetine bak?n ki, onlar da k?zd?r. )

Bereket han?m do?umdan kesilir de, vazgeçerler “ erkek evlat “ sevdas?ndan..

Böyle bir ailede k?z olmay? dü?ünsenize..

Hasan Aksoy

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# Hüseyin KARASLAN 02-01-2014 22:38
Hasan Abi, bu güzel hikayeleri bizimle paylaştığin için çok teşekkür ederim. Tabiiki hikayeler bir yandanda ders alıncak kadar çok anlamlı

Saygılarımla
 
 
# Hüseyin Aksoy 03-01-2014 19:21
Abi geleneklerin toplum yaşantısına hakim olduğu DÖNEMLERE AİT yazılarınla bizleri geçmişe götürüp duygulandırdın, insan yaşantısında iz bırakan olayları yıllar geçsede unutmuyor.Yeni yazılarında buluşmak üzere MALATYADAN SEVGİLER.
 

Yazarlarımız


IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright