Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

MAH?R ÇAYAN VE ABDULLAH ÖCALAN

Önceki gün ?mral?’ya giden heyete Öcalan ?unlar? söylemi?.

“40 y?ld?r Mahir’in çizgisinin kavgas?n? yürütüyorum. Mahir’in bana verdi?i bir emanettir ve ben 40 y?ll?k süre içerisinde bu emaneti en iyi bir ?ekilde yerine getirmek için u?ra?t?m. ?imdi bu emaneti HDP’ ye(Halk?n Demokrasi Partisi) teslim ediyorum.”

MAH?R ÇAYAN’IN  ARKADA?LARINDAN TEPK?

Mahir’in arkada?? KAM?L DEDE: Bir defa büyük yalan. Büyük çarp?tma. Birincisi, Çayan hayat? boyunca emperyalizme kar?? ba??ms?zl?k mücadelesinin yan?nda yer ald?. Emperyalizmle uzla?mad?. K?z?ldere’ de  Gladyo tertibi ile ?ehit edildi. Daima –hatalar? olsa bile-emekçi halk?n mücadelesini yürüttü.

Ortaça? karanl???na kar?? ülkenin tam ba??ms?z olmas? için, a?al??a, ?eyhli?e ve ??hl??a kar?? demokrasi mücadelesi yürüttü. Düzenle hiçbir zaman uzla?mad?. Hâkim s?n?flarla ve onun M?T’iyle mücadele etti. Onlar taraf?ndan canice katledildi.

Öcalan’?n bütün faaliyeti, ABD denetimi ve kontrolü alt?ndad?r.Çok net söylüyorum;esas amac? da Kürt yoksulu de?il; kendini kurtarmak için mücadele etmektedir.Her ?eyi buna endekslemi?tir.Kendini kurtarmas? için de ABD ve AKP’nin dediklerini yerine getirmek ve buna göre hareket etmektedir.Bütün derdi cezaevinden ç?kmakt?r.Dikkat ederseniz, BDP talepleri de esas olarak Öcalan’?n ç?kmas?na yöneliktir.”

SÖNMEZ TARGAN  (68’liler Birli?i Vakf? Genel Ba?kan?) :

BDP Mahir Çayan’? siyasi anlamda kullanmaya çal???yor. Öcalan’?n aç?klamas?n? gayri ciddi buluyorum. Öcalan’?n Mahir Çayan’?n emanetiyle uzaktan yak?ndan ilgisi yoktur. Yap?lan tamamen bir demagoji. BDP zaman zaman dini argümanlar? kullan?yor sonrada devrimci argümanlara sar?l?yor. Dolay?s?yla HDP de BDP de Türkiye’de solu temsil etmiyor. Mahir Çayan’lar sol dünya görü?üne sahiptiler. BDP, Mahir Çayan’? siyasi anlamda kullanmaya çal???yor. Çayan’lar ve 68 gelene?indeki arkada?lar mücadeleyi s?n?f ekseninde yürütmü?lerdi. Mücadelelerini etnik eksende yürütmemi?lerdi. Abdullah Öcalan hiçbir ?ekilde Antiemperyalist de?ildir. Antiemperyalist adam siyasi islam?n çizgisini savunmaz.

AT?LA SARP (Dönemin DEV-GENÇ Ba?kan?):

Mahir Çayan’?n söyledikleri ile BDP’nin yapt?klar? aras?nda hiçbir alaka yok. Mahir Çayan’?n mücadelesi emperyalizme kar??d?r ve mücadelesi Türkiye’dedir. Bilinçli bir ?ekilde Türkiye’yi terk etmemi?tir. Abdullah Öcalan’la Mahir Çayan’?n temsil ettikleri aras?nda hiçbir alaka yoktur. Çünkü PKK hareketi ciddi bir yurtd??? deste?i al?yor. Faaliyetlerini yurtd???ndan koordine ediyor. Emperyalist ç?karlar aras?nda politika yapan bir takti?i izliyor, gerekti?i zaman ABD ile anla??yor gerekti?i zaman ?ngiltere’yi arkas?na al?yor. BDP ve PKK etnisiteye dayanan bir siyasi hareket ama bünyesindeki baz? Marksistlerle kendilerini sosyalist göstermeye çal???yorlar. Zaten PKK hareketi etnik siyaset yapmayanlara kendi içerisinde hayat hakk? tan?maz. Dolay?s?yla demokrasiyle de demokratikle?meyle de hiçbir ilgileri yok.”

MUSTAFA AYNUR (Dönemin DEV-GENÇ ?ç Anadolu Bölge Sorumlusu):

Abdullah Öcalan’?n aç?klamas? ve BDP’nin bat?da seçimlerdeki HDP stratejisi, kendisine solcuyum diyenlerden destek almak ve onlarla ittifak yapmak için yap?lan bir mizansendir. Mahir Çayan’?n mahkemedeki savunmas?n?n yüzde 90’? Kemalist bir çerçevedeydi. Çayan’?n ciddi bir Kemalizm tahlili vard?. BDP’ ye de PKK’ya da sol demek mümkün de?il. Amerika’n?n icat etti?i yönlendirdi?i bir yap?lanman?n, Amerika’yla uzla?an AKP ‘yle dans eden bir yap?lanman?n sol ve sosyalist olmas? mümkün de?il.

MAH?R  ÇAYAN’IN  SAVUNMASINDAK?  MUSTAFA  KEMAL  VURGUSU

“Kemalizm, emperyalist boyunduruk alt?nda olan yar? sömürge ülkelerin devrimci milliyetçilerinin bir kurtulu? bayra??d?r. Kemalizm’e ruh veren, onu ya?atan, milli kurtulu?çulu?un tav?r al???d?r”.

“Kemalizm, ülkemizde asker sivil ayd?n zümrenin gelece?ini yans?tan, antiemperyalist ve anti feodal bir tav?r al??t?r. Bu yüzden Kemalizm’in sa?? solu olmaz.

“Kemalizm soldur. Milli kurtulu?çuluktur, emperyalizme kar?? bu zümrenin isyan bayra??d?r”

“Milli kurtulu?çu bir tutum yans?tmas? aç?s?ndan bizler sap?na kadar Atatürk’cüyüz. Onun Milli Kurtulu?çuluk bayra??n?, hayat?m?z da dahil her ?eyimizi ortaya koyarak biz dalgaland?r?yoruz”.

“Bu gün Gazi Mustafa Kemal’in yükseltti?i ‘istiklali Tam Türkiye’ bayra?? bu yolu olarak seçmi? olan sosyalist ve gerçek Kemalist Milli Kurtulu?çular?n ellerinde dalgalanmaktad?r.”

Seçti?imiz yol, Gazi Mustafa Kemal’in açt??? yoldur.

“O’nun ba?latt??? Anadolu ihtilal inin yoludur.”

“Parolam?z,’Ya ?stiklal Ya Ölüm!’”

“Hedefimiz, ‘?stiklal-i Tam Türkiye’dir.”

 

 

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Süleyman Kılıç

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright