Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

TÜRKÜ – BULGUR P?LAVI

TÜRKÜ

Efenim bu devlet var ya bu devlet, okur yazarl??a çok çok önem vermi?tir.

Bu devletin sahibi efendilerimiz, kendi çocuklar?n? en iyi okullarda okutur, Emerike’de, Britanya’ da master, doktora yapt?r?r, fukara u?aklar?na da okur yazar olmay?, ya da Himam Hotiplerde dindar, kuzu nesiller olarak yeti?meyi uygun görmü?lerdir. Yani bizimkilere A,B,C ya da , iki art? iki dört eder demeyi yeterli görmü?lerdir. Daha fazlas? ayd?nlanmak, uyanmak, sonras?nda sorgulamak demek olaca??ndan çok tehlikeli say?lm??t?r.

Vaktiyle okul yapmad???, yapt?ysa da örtmen göndermedi?i, gönderdiyse de örtmenlerin bir ay sonra kaçt??? bölgelerde okur – yazar seferberli?i ad? alt?nda ola?anüstü çal??malar yapm??lard?r. Altm??, yetmi? ya??nda ki nineleri, dedeleri bu kurslara alm??lard?r. ( Sanki öbür taraftan bu tarafa ahret mektuplar? yazacaklar ) Böylece “ okur – yazar oran?m?z % 150 “ filan deyip böbürlenmi?ler, sonras?nda törenler düzenleyip, devlet erkan?ndan temsilcilerin kat?ld??? bu mezuniyet günlerinde onlara ?u türden ?iirler okutmu?lard?r;

Ba??m döndü kel ayna?a,

Cahil gelmi?em ta bu ya?a,

Bana E,B,C’yi sen örgettin,

Sa?ol dövlet baba sen ya?a…

 

Yine geçmi? bir tarihte bu tür bir seferberlik ilan edilmi?. Belli merkezlerde bu e?itimler verilmeye ba?lanm??. Bize en yak?n kurs ?alpuz köyünde imi?. Köyden epeyce bir yeti?kin bu kursa kat?lm?? – kat?lmaya zorlanm??. Bu yeti?kin, ya?l? ö?renciler günlerce ?alp?z? yol eylemi?ler. Kurs bitmi?, s?ra yap?lacak s?nava gelmi?. Örtmen, pala b?y?kl?, ?apkal?, yazmal?, izarl?, önlüklü ö?rencilere, “ Türkü söyleyeni geçirece?im. Böylece okur – yazar diplomas?n? kazanm?? olacak “ demi?.

S?ras? gelen ba?lam?? türkü ç???rmaya. Kimi ?alp?z?n alt?nda ?arman yeri var, kimi Arguvan’?n yolu tozdur, hem dumand?r, türünden yan?k, içli türküler söylüyorlarm??. Türkü söyleyen s?n?f? geçiyor ve okur yazar oluyormu?..

Derken efendim, s?ra bizim köyden bir ö?renciye gelir. Uzun boylu, bizim oran?n deyimiyle babayi?it.

Ad? okununca aya?a kalkar, nerdeyse ba?? tavana de?ecek. Bo?az?n? temizler, sa??na soluna bak?n?r. S?k?nt?l?d?r, bir iki söylemeye niyetlenir, ama a?z?ndan bir ?ey ç?kmaz. Belli ki söyleyece?i türküyü hat?rlayam?yor.. Çevresinden yard?m isteyen bir hali vard?r. Sonunda adem elmas? ç?k?k bo?az?ndan türkü dökülmeye ba?lar. Önce k?s?k, sonra gür, sonra da bang?r bang?r.

 

Di?er yeti?kin ö?renciler ve ö?retmen bu türkü kar??s?nda ?a?k?nd?rlar. Birbirlerine bak?n?rlar, sonra da aceleyle, tela?la aya?a f?rlarlar.. Kimi dü?en ?apkas?n? almaya çal???r, kimi ba??nda ki ?apkay? tela?la ç?kar?r.. Ve sonras?nda derin bir sessizlik. Yaln?zca onun sesi, türküsü duyulur.

Ö?retmen ve yeti?kin ö?rencilerin gö?üsleri önde, ba?lar? dik, elleri yanlar?nda..

 

Onlar? bu hale sokan, bizim köylü yeti?kin ö?rencinin söyledi?i türküdür. Daha do?rusu, türkü diye söyledi?i mar?t?r; o mar? ?stiklal Mar??’d?r.. Ve ?stiklal Mar??, tarihte türkü diye ilk kez ?alpuz köyünde, ?saköy’lü yeti?kin bir ö?renci taraf?ndan okunmu?tur. ?stiklal Mar??’n? türkü diye söyleyen de rahmetli ( Allenin ) Memmet Çak?r day?dan ba?kas? de?ildir.

 

Herkes esas duru?ta bu türkünün bitmesini bekler. Memmet day? herkesin aya?a kalkarak sayg?yla kendisini dinledi?ini görünce co?ar da co?ar.. Okul zang?r zang?r titrer. Sonunda türküsü biter ve ö?retmene döner. ?a?k?nl???n? atamam?? yeti?kin ö?renciler hala ayakta ve esas duru?tad?r. K?zg?nl?ktan, öfkeden kan beynine f?rlam?? ö?retmen esas duru?takilere seslenir;

-        Rahat, Ulan, rahat pozisyonu..

Yava? yava? yerlerine otururlar. Kimi gülümser, kimi Memmet Day?’ya tak?l?r.. Sonra ne mi olur; Kendisiyle g?rg?r geçildi?ini dü?ünen ö?retmen s?n?ftan ç?karken öfkeyle ba??r?r;

“ Otur yerine, SIFIR. “

Ve Memmet Day? ?stiklal Mar??n? eksiksiz, kusursuz bir ?ekilde okusa da, bu kursta okur – yazar diplomas?n? alamaz.

BULGUR P?LAVI

Öküzle, atla, sabanla çüt sürülürken, toprak i?lenirken traktörün gelmesi tar?msal bir devrimdir. Zavall? hayvanlar sökürdeliden, boyunduruktan, marabalar ise aylarca bu hayvanlar?n pe?inde ko?turmaktan kurtulmu?lard?r.

Köye ilk traktörü Alirzal?n Hac? day? getirir. O zaman ki traktörler de farkl?d?r. Tekerleri demirdir. Çok s?k hararet yapar. Ha bire traktöre su ta??rlar. Sonra daha de?i?ik modeller vs. ç?kar. ?imdilerde klimal? olan? bile varm??.

Yan?l?yorsam büyüklerim beni affede, san?r?m altm??l?, yetmi?li y?llar. Köyde tek tük traktör varm??. Bugünkü gibi hemen her kap?da bir traktör, bir binek araç, nerdeee.. ??te bu birkaç traktör köyün arazisini sürer, sonra da Diyarbak?r’a gidermi?. Daha do?rusu, traktör sahipleri yanlar?na köyden ?oförler al?p Diyarbak?r a?alar?n?n, a?iretlerinin topraklar?n? sürmeye giderlermi?.

Aylarca, geceli – gündüzlü çüt sürerlermi?. Yemek için erzaklar?n? da ( bulgur, un vs. ) beraberinde götürürlermi?.

Yine bir y?l traktörler Diyarbak?r’a götürülür. ?çlerinde yemek yapmay? bilen bir köylümüz de, hem onlarla çüt sürer, hem de yemeklerini yapar. Çal??t?klar? a?an?n çüt i?i biter. Art?k köye dönme zaman?d?r. Yemek yapan a?ç?lar?, son günün ?erefine elinde ki malzemelerle onlara güzel bir ziyafet verecektir. Yemek menülerinin vazgeçilmezi bulgur pilav?d?r. Kalan ya??, salçay?, bulguru bol bol koyar.

Yemek haz?r olunca da ka???? kapan gelir.. Ekmekle, so?anla pilava sald?r?r. Ama pilav? a?z?na götüren yüzünü ek?itir, kimisi söylenir, kimisi ç?kar?r..

Pilav yenilecek gibi de?ildir.. Safi tuz.. Malzemeyi bolca koyan a?ç?, tuzun ayar?n? kaç?rm??t?r.

Gel gör ki ba?ka malzeme de yok, a?ç? tüm erzak? kullan?p bitirmi?tir. Kimi k?zar, kimi söylenir, kimi çareler dü?ünür. ?çlerinden birisi “ Ula, gelin biz bu pilav? y?kayal?m. Belki tuzu gider “ der. Olur, olmaz derken pilav?n y?kanmas?na karar verilir. Bir le?ene su doldurur ve pilav? suyun içine aktar?rlar. Bir güzel kar??t?r?rlar, birkaç sudan geçirip süzerler. Denemek için a??zlar?na götürürler, ama nafile. Bulgura i?leyen tuzu ç?karman?n imkan? olmaz. Ya??, salças? giden pilav?n tad? da kalmaz.

Ak?ama kadar çal??m??lar, kar?nlar? aç, yiyecek ba?ka bir ?ey de yok.. Bir k?sm? bu tuzdan pilav? yer.. Kimisi de söylene, söylene aç yatar. Son günün bulgurlu pilav ziyafeti, büyük bir hayal k?r?kl??? ile biter.

Olay? bugünmü? gibi ya?ayan ve anlatan (Allenin) ?brahim Çak?r day?;

“ Diyarbak?r’da bize a?ç?l?k eden ( Beko?un ) ?smail Ercan’d?. O gün tüm malzemeyi kullanay?m diye, ne var ne yok koymu?. Ne kadar tuz varsa onu da doldurmu?. O ak?am tuzlu pilavdan ben de yemi?tim. Allah seni inand?rs?n, sabaha kadar k?vrand?m. Ne korkunç rüyalar gördüm. Kaç tas su içtim hat?rlam?yorum. “

Hasan Aksoy

 

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# Hüseyin KARASLAN 27-05-2013 08:45
Hasan Abi, kalemine yüregine saglik... Cok güzel, sabah sabah güldürdün beni...

Bu pilav olayini bir babama sorayim bakayim duymusmu...

:D
 
 
# hasan dinçer 27-05-2013 08:46
Hasan Abi Eline, yüreğine sağlık.
 
 
# Kevser AYDIN 28-05-2013 08:27
Hasan Abi
Misafir geldiğinde sofra bol çeşitli görününce gene döktürmüşsün diyorlar. Sende yazılarınla döktürmüşsün.
Kalemine yüreğine sağlık..
Sevgiyle kal...
 
 
# Hasan Aksoy 02-06-2013 00:20
Sevgili Hüseyin;

Bizim bilmediğimiz daha nice yaşantılar, nice olaylar var, kimbilir.. Ve bu değerli yaşantılar ulu çınar ağaçlarıyla bir bir kayboluyor.. Bizden önce değerli büyüklerimiz bir çoğunu kaleme almışlar.. Ben de bu değerlerin izini o çınar ağaçlarının yapraklarına not etmeye çalışıyorum. Sonsuza kadar yaşasınlar istiyorum.

Sevgiler.
Hasan
 
 
# Hasan Aksoy 02-06-2013 00:25
Sevgili Hasan Dinçer;

Öncelikle yorumun için teşekkürler.
Hani " her parmağında bir marifet var " derler ya sen de öyle. Şiirler, yazılar, ve hepimizin bildiği üzere adeta konuşturduğun sazın..

İlgiyle takip ediyorum.

Sevgiler.
Hasan Aksoy
 
 
# Hasan Aksoy 02-06-2013 00:26
Sevgili Kevser;

Yorumun için teşekkür..
Demlenmiş çay kıvamında ki yeni yazılarını bekliyoruz..

Hasan
 
 
# Hüseyin Aksoy 07-06-2013 11:29
Abi köydeki yaşantılarla ilgili iki güzel anıyı yaşayanların dilinden çok güzel anlatmışsın.Bu yazıların gelecekte gittikçe nüfusu azalan köyümüzün değerlerinin hatırlanmasında birinci elden kaynak olacaktır. YENİ YAZILARINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE SEVGİYLE KAL.
 

Yazarlarımız


IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hasan Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright