Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

DEN?Z GEZM??

Söz Deniz Gezmi?’in ; Sayg? ve Özlemle An?yorum. Süleyman KILIÇ

Deniz Gezmi?'in Devrim Gazetesi’ne verdi?i röportaj : “Ö?renci olarak devrimci mücadeleye kat?lmak, Mustafa Kemal’in bize yükledi?i bir görevdir”

Atatürk’ün, “Tam ba??ms?zl?k” ülküsünü kendilerine ?iar edinen devrimci gençleri sindirmek için cinayet tedbirlerine kadar varan planlar yap?l?yor ?u günlerde.

 

-Tertipçilerin ba? hedeflerinden biri de gençli?in önde gelen liderlerinden Deniz Gezmi?, son olaylar? ?öyle yorumlad?:

  Türkiye ekonomisi tam bir ç?kmaz içindedir. Zamlara ra?men, bütçenin aç??? 2,5 milyard?r. Bu, tutucular koalisyonunun iflas?n? aç?kça ortaya koymu?tur. Tutucu güçler, egemenliklerini uzun süre devam ettiremeyeceklerini anlam?? olman?n tela?? içindedir. Devrimci gençlik eylemini engellemek için tertiplere giri?meleri bundand?r. Fakat umduklar?n?n tersi olmu? ve bu olaylar bizi daha örgütlü, daha disiplinli ve daha güçlü eylemlere haz?rlam??t?r. Tertipleriyle gençli?i ordunun kar??s?na dü?ürmek hedefine ula?amad?klar? gibi, devrimci gençlik eylemi, Mustafa Kemal’ci zinde güçler saflar?n? birbirlerine kenetlemi?tir. Mustafa Kemal ad?, geni? ö?renci kitlelerinde daha fazla a??zdan a?za dola??r olmu?, forumlarda Bursa Nutku ve Gençli?e Hitabe tekrarlanm?? ve bunlar uygulanm??t?r. Emperyalistler ve i?birlikçileri, Gazi Mustafa Kemal’in çizgisinin geni? kitlelerde ve bütün zinde güçlerde yank?lanmas?ndan korkmu?lard?r bugün.

 

- Gençlik eylemleri içinde önemli bir yerin var ve tutucu güçler senin okuldan at?lm?? olman? sürekli istismar konusu ediyorlar. Bu durumda senin söyleyeceklerin neler?

  Üniversite ö?renimi yapmak Anayasa’n?n verdi?i bir hakt?r. Ö?renci olarak devrimci mücadeleye kat?lmak ise, Mustafa Kemal’in bize yükledi?i bir görevdir. Dünyan?n bütün gericileri bir araya gelseler bu hakk?m?z? ve görevimizi elimizden alamayacaklard?r.

 

 -Mustafa Kemal’in gençli?e yükledi?i devrimci görevler nelerdir, biraz daha aç?klar m?s?n?

   Türkiye ilk Kurtulu? Sava??’ndan 50 y?l sonra tekrar yar?-sömürge durumdad?r. Ve Kemalist bir Cumhuriyetin ba??na anti-Kemalist politikac?lar geçmi?tir. Politikac?, anti-Kemalist kar?? devrim hareketine ye?il ???k yakmaktad?r. Bu ko?ullarda gençlik, emperyalizme ve anti-Kemalist gidi?e kar?? verilen sava?ta somut olarak ön safta bulunmaktad?r. Elbette tarihi önderlik sorunu ayr? bir konudur. Bugün için gençlik, mümkün oldu?u kadar geni? halk kitlelerini emperyalizme kar?? mücadeleye katmak için devrimci eylemde bulunacakt?r. Kemalist Devrim tamamlanacak ve onun emperyalizmle çeli?en bütün milli s?n?f ve tabakalara mal edilmesi sa?lanacakt?r. Gençlik bütün Kemalist güçlerle yekvücut olmak zorundad?r.

 

- Halk kitlelerini emperyalizme kar?? mücadeleye katmak için gençli?in dayan??ma içinde bulunaca?? Kemalist güçler kimlerdir?

  Bugün Türkiye’de Kemalist Devrim’in bekçili?ini yüklenen güçler aras?nda ba?ta ordu, 27 May?s’? yapan güçlerin önemli bir yeri vard?r. Anti-Kemalist kar?? devrim hareketine kar?? gençlik bütün zinde güçlerle el eledir. Emperyalizmin i?birlikçileri gençlik ile öteki zinde güçlerin aras?n? açmak istemektedir. Fakat ayn? inançta olan, yani emperyalizmi kovmu?, feodal unsurlar? tasfiye etmi? bir Kemalist Türkiye isteyen bu ilerici güçlerin aras?n? anti-Kemalist kar?? devrimi tezgâhlayanlar açmay? ba?aramayacaklard?r.

 

- Emperyalizme kar?? nas?l bir mücadele verilecektir?

  Bugün Amerikan emperyalizmi sald?rganl?k yolunu seçmi?tir. Buna kar?? biz de, emperyalizmin parma??n?n bulundu?u her yerde ona kar?? ayn? silahlarla mücadele yolunu seçtik: t?pk? Mustafa Kemal’in 50 y?l önce yapt??? gibi. Emperyalizm bugün millici güçleri tasfiye etmek için listeler haz?rlamakta ve bütün kurumlar?m?za elini uzatmaktad?r. Bizse onlar? defterden sileli çok oldu. Milli kurumlar?m?za uzanan elleri de k?rmakta kararl?y?z.

 

- Baz? çevreler bu görü?leri, “devrim yobazl???” say?yorlar. Bu sence nas?l aç?klanabilir?

   Devrimcilik demek halk dalkavuklu?u demek de?ildir. Her ?eyden önce devrimcilerin görevi halk?n önünde gitmek, halk?n gerçek özlemleri için mücadele etmektir. Halk için düzen de?i?ikli?i isteyen gençli?e halk kar??d?r gibi saçma bir iddiayla Kanl? Pazarlar? görmezlikten gelen ve gerçek devrimciyi yobazl?kla suçlamaya kalk??an tatl? su devrimcili?ine özenmi? politikac?, asl?nda tutucu güçler koalisyonunun usta propagandalar?n?n esiri olmaktad?r. Politikac?, “halk k?zar” diye, halk dü?manlar?n?n u?akl???n? yapmaktad?r. De?irmen köy, Elmal?, Göllüce köyleri, davalar?n? destekledi?imiz bu topraks?z köylüler bize hiç k?zmad?, aksine gençli?i ba?r?na bast?. Demir Döküm i?çileri de öyle yapt?. Devrimci gençli?i, halkç?

 görünüp, egemen s?n?flara göz k?rpan tatl? su devrimcisi politikac? anlamaz ama i?çi ve köylü anlar. Devrimci gençlik de onlara dalkavukluk etmez, gerçek kurtulu? yolunda onlarla birlikte mücadele eder. Hem egemen s?n?flara göz k?rpan oy goygoyculu?u, hem devrimcilik olmaz. Bugün bizi devrim yobaz? olarak nitelendiren birkaç CHP yöneticisi Ortan?n Solu taban?n? temsil etmemektedir. Anti-Kemalist kar?? devrimcilerin yan?nda yer alan bu birkaç yöneticiyle ortak bir mücadele söz konusu de?ildir. Fakat ?una inan?yoruz ki, tam ba??ms?zl?k isteyen dürüst Ortan?n Solu taban? Kemalist bir Türkiye’nin kurulmas? için bizimle birlikte mücadele edecektir.”

 

Devrim Gazetesi - 23 Aral?k 1969 - Say?: 10 - Sayfa: 2-7

 

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# Hüseyin KARASLAN 08-05-2013 12:39
Süleyman Abi, bu yazıyı bizimle palaştığın için teşekkür ederim, emeğine sağlık....

Saygılarımla
 

Yazarlarımız


IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright