Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok
?limle gidilmeyen yolun sonu karanl?kt?r.

Hac? Bekta?-? Veli...

?saköyü Sosyal ve Kültürel Faaliyet Komisyonu'nun organize etti?i ''?saköyü CD'si (NEFESLER) ç?kt?.

Bu CD herhangi bir CD de?ildir.Arguvanl? ozanlar?n CD'sidir. Ancak yaln?zca Arguvan'la s?n?rl? de?ildir. Bu cd popçu veya topçu cd'si de de?ildir.

Nefesler cd'si binlerce yll?k insan? merkez alan bir felsefenin, ö?retinin ve tarihin üzerine oturmu?tur.

Nefesler cd'si; anadolu kültürünü olu?turan Hac? Bekta?'lar?n, Abdal Musa'lar?n, Yunus Emre'lerin, Pir Sultan'lar?n gelene?ini devam ettiren ?saköylü ozanlar?m?z: Devri? Muhammed, Ahmet A??ki ve ?ah Sultan'?n Muzaffer Özdemir'le bugünlere ta??nmas?d?r.

?saköyümüzün bu önemli ozanlar? ya?ad?klar? dönemlerde Anadolu'da bir I??k gibi parlam??lard?r. Sazlar?yla, sözleriyle bütün Anadolu'yu gezerek haks?zl?klara ve kötülüklere kar?? mücadele etmi?ler, halk? ayd?nlatm??lard?r. Sevgiyi, birli?i, dirli?i, birlikte ya?amay? ve insanca ya?amay? ö?retmi?lerdir.

MUZAFFER ÖZDEM?R

'Nefesler' cd si bir Muzaffer Özdemir cd'si de?ildir. Muzaffer Özdemir Nefesler cd'sine saz?yla, sözüyle, eme?iyle çok önemli katk? sunan de?erli bir sanatç?m?zd?r. 17. ve 18. y?'da ya?am?? olan ozanlar?m?z?n bugünle ve gelecekle bulu?turulmas?n? sa?layan yine köyümüzden ç?kan Muzaffer Özdemir'le bulu?mas? ve gelecek ku?aklara aktar?lmas? anlaml?d?r. Muzaffer Özdemir'in sanat?n? ve saz?n? ben tart??mam, tart??amam. Bu beni a?ar, haddime de dü?mez.

BÜYÜK JUR?'N?N KARARI

Mahzuni ?erif, Musa Ero?lu, Ali Ekber Çiçek, Cem Karaca, Cahit Berkay ve Sezen Aksu'dan olu?an juri heyeti karar vermi?tir. 'Saz?yla ve müzik dünyas?na kazand?rd??? alt? de?i?ik enstrüman?yla dünya çap?nda bir sanatç?d?r'. Juri'nin Muzafferle ilgili karar? budur. Bunun içindir ki iki yüz elli y?l önce ya?am?? Devri? Muhammed, Ahmet A??ki ve ?ah Sultanlar? günümüze ta??mak Muzaffer Özdemir'e yak???rd?. Muzaffer de bu görevi ziyadesiyle yerine getirmi?tir.

?ki yüz elli, üç yüz y?l önce ya?am?? büyük ozanlar?m?z?n ?iirleri ve ezgileri bugün Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanl???'n?n ar?ivinde yer alm??t?r. Devri? Muhammed, Ahmet A??ki, ?ah Sultan kültür bakanl???n?n raflar?nda üç yüz y?l sonra oturmaktad?r. Bu cd ile kültür tarihimize çok önemli bir not ve kay?t dü?ülmü?tür. Güzel kültür etkinli?ine eme?i geçen herkese ba?ta Muzaffer Özdemir olmak üzere tüm sponsorlar?m?za, maddi ve manevi katk? sunanlara en içten dileklerimle te?ekkür ediyorum. Bu yaz?m? Anadolu Kültürümüzün önemli kö?e ta?lar?m?zdan Hac? Bekta?-? Veli'nin dörtlü?ü ile bitiriyorum.

Hararet nardad?r, sac'da de?ildir.

Keramet ba?tad?r, tac'da de?ildir.

Her ne ararsan kendinde ara

Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da de?ildir.

Hac? Bekta?-? Veli

Not: ?saköyü kültür ve faaliyet komisyonumuz çal??mal?r?na devam edecektir. S?rada yine çok de?erli sanatç?m?z Turan Yalç?nkaya var.

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hueseyin Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright