Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

                  ARGUVAN VAKFI VE KÖY DERNEKLER?

 

Vak?f merkezinde 18 ?ubat 2013 tarihinde vak?f ve köy dernekleri temsilcileri ile yap?lan toplant?da yapm?? oldu?um konu?may? düzenleyerek siz de?erli Arguvanl?lar ve Arguvan dostlar? ile payla?mak istiyorum.

Kolektif yönetim anlay???

Vak?f yönetiminin faaliyetlerini köy dernekleri ile birlikte organize etmesi kat?l?mc? demokrasinin en güzel örneklerinden biridir. Vak?f yönetiminin kolektif yönetim anlay??? birlik ve beraberli?imizin sa?lanmas?nda, güçlenmesinde önemli etken olmu?tur.

Vak?f ve dernek ba?kanlar?, yönetim kurulu üyeleri toplumumuzun duyarl?, fedakâr, vefal? önder ve öncüleridir. Onun içindir ki bir ad?m öne ç?km??lard?r.

Etkinliklere Arguvanl?lar sahip ç?km??t?r

Arguvan türkü festivali, Arguvan ses yar??mas? ve benzeri etkinlikler Arguvanl? taraf?ndan benimsenmi?tir. Birlik, berberlik, kayna?ma, dayan??ma ve hasret gidermeye vesile olmu?tur. Yap?lan etkinliklere binler, on binler kat?lm??t?r. Arguvanl? dünyan?n neresinde olursa olsun tatilini festival günlerine göre ayarlam?? ve Arguvan’a gelmi?tir. Festival bir ?enli?e ve ?ölene dönü?mü?tür. Gurbetçilerimizle birlikte özellikle Arguvan’da ya?ayan kad?nlar?n ve k?zlar?n ilgisi ve kat?l?m? dikkat çekmi?tir. S?k bulunamad?klar? bu tür kültürel etkinlik bir moral ve heyecan kayna?? olmu?tur.

 

 

Arguvan ve kültürü daha da zenginle?mi?tir

?stanbul’da yap?lan Arguvan ses yar??mas?na binlerce Arguvanl? kat?lmaktad?r. Gençlerimiz bu etkinlik sayesinde Arguvan’? ve Arguvan kültürünü daha çok sevmeye ilgi duymaya ve ara?t?rmaya ba?lam??lard?r.

?airlerimiz, yazarlar?m?z ve ozanlar?m?z bu etkinliklerdeki co?kuyla daha verimli ve etkin çal??malara yönelmi?lerdir.

Bu güzellikleri yaratan, ortam? sa?layan; kurumlar?m?zd?r, ba?kan ve yöneticileridir. Arguvanl?lar?n etkinliklere candan yo?un kat?l?m? ise yöneticilere vefa ve te?ekkür anlam?ndad?r.

Yap?lan etkinliklerin kar??l???n? bulmas?n?n mutlulu?u kurum yöneticilerine moral vermi? ve onlar? mutlu etmi?tir.

Bu mutluluk ve ?evkle daha büyük sorumluluklar alarak alternatif projeler planlamaya yönelmi?lerdir.

Birlik ve berberli?imizi sa?layan çal??kan, özverili, fedakâr, vefal? kurumlar?m?z hizmet için yar??maktad?r. Bu birliktelik herkes için örnek al?nacak de?erdedir.

Göç veren de?il göç alan Arguvan için

Arguvan art?k göç vermekten kurtulmal?d?r, Arguvan göç almal?d?r.

Arguvanl? gençleri Arguvan’da köylerinde tutmal?y?z.

Gurbetteki Arguvanl?lar, emekliler y?l?n en az üç be? ay?n? köylerinde ya?amal?lar.

Bunun sa?lanmas? için Arguvan merkez ve köylerinin alt yap? eksiklerini giderebilecek projelere ihtiyaç vard?r. Eksiklikler giderildi?inde köylerimiz bir çekim merkezi haline gelecektir.

Bu projeler Arguvan gönüllüsü öncüler taraf?ndan dü?ünülmeli ve hayata geçirilmesi için çal???lmal?d?r.

Daha güçlü daha mücadeleci bir Arguvan

Arguvan?m?z?n topra??ndan yaln?zca türküler de?il, ayn? zamanda madenler de f??k?r?yor. On binlerce km uzaktan Çinli gelmi? Arguvan’a yat?r?m yap?yor, maden ar?yor.

250 000 m2 topra??m?z yabanc?lara sat?lm??t?r.

Arguvan’?n kaynaklar? Arguvanl?n?nd?r; de?erini bilelim…

Arguvan?m?z?n kurumlar?na sahip ç?kal?m…

Adliyemizi ald?lar; tekrar istiyoruz…

Askerlik ?ubemizi ald?lar; tekrar istiyoruz…

Birlik beraberlik içerisinde, omuz omuza, kol kola girerek daha  aktif daha mücadeleci, hakk?na hukukuna sahip ç?kan, yedirmeyen bir mücadele yöntemi belirlemeliyiz.

Hata yapmaktan korkmayaca??z. Hiçbir ?ey yapmayan hiç hata yapmaz; çok i? yapan çok hata yapar. Biz çok hata yapmal?y?z;  ancak o zaman do?ru yapmay? ö?renece?iz.

Arguvan Türkiye’nin örnek ilçesi olmal?d?r…

Arguvan’?n en zengin kayna?? insand?r…

Her ?ey insan?m?z içindir…

Arguvan?m?z? güzelle?tirelim…

 

 

 

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Kevser Aydın

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright