Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Herkesin Bir Dikili A?ac? Olsun

Memleketin birinde her do?an çocuk için bir tarla dolusu kavak dikilirmi?. Ne zaman ki o çocuk büyür o vakit kavaklar sat?l?r ve elde edilen para onun evlilik masraf?na harcan?rm??. Hatta benim bildi?im her çocu?un do?umuyla birlikte onun için dikilen onunla ya??t bir a?ac? olurmu?. Ölen ki?i için mezar? ba??na a?aç dikmek de bizim inanc?m?z ve geleneklerimizde var biliyorsunuz
Bir sonbahar mevsimi dü?ünün dostlar?m . K?z?la çalan yapraklar?n gün ?????yla göze çarpan rengarenk güzelli?ini , dökülmü? sar? yapraklar?n ayak alt?ndaki tatl? h???rt?s?n? ve a?açlardaki k?? haz?rl???n?n mevsime kazand?rd??? romantizmi hangi varl?k hissetirebilir?
Yaz s?ca??nda koyu gölgesine s???nd???n?z iri yaprakl? o güzelim a?ac?n size sundu?u konukseverli?i ba?ka kim sunabilir ki
?lkbahar mevsiminde açan rengarenk çiçekleri , yeniden filiz veren umut misali a?k duygusuyla tazelendi?imiz tabiat anan?n güzel yüzünü, K?? mevsiminde ye?il çam a?açlar?n?n bembeyaz giyitleriyle bize sundu?u o zerafeti ..
Köyümüz, özellikle yaz aylar?nda, çatlak eller nas?rl? ayaklar güne? yan??? ten ve kurumu? göz p?narlar?yla bizleri kar??layan bozarm?? toprakl? güzel köyümüz. Y?lda bir ziyaretimizle evleri ?enlenen ruhu güzden yaza dönen büyüklerimiz. Diyorum ki gelin el ele verelim her mevsim güzel olan a?açlarla bezeyelim vahaya döndürelim köyümüzü.
Dostlarla konu?uyorum içimizdeki çocukluk ve gençlik an?lar?na dönüyor hemen muhabbet. An?lar de?i?miyor asl?na bakarsan?z. Gitmedi?imiz için yeni bir ya?anm??l?k da ekleyemiyoruz üzerine hat?ralar?n. Defalarca dinledi?imiz ?eyleri ilk defa duyuyormu?ças?na tekrarlay?p duruyoruz. Sonra köye gitmekten söz aç?l?yor ve mutlaka birimizin dudaklar?ndan Niye gideyim ki köyde bir dikili a?ac?m bile yok art?k cümlesi dökülüveriyor. ?ç geçiren dostumuza söyleyecek bir söz bulam?yoruz.Teselli etmek ?öyle dursun ya?l? anam?z babam?z gidince bizim de bo?az?m?zda dü?ümlenecek bu kelimeleri dü?ünmeden edemiyoruz.
Gönül birli?i etti?imiz dostlarla payla?t?k bu dü?ünceleri ve ortaya ?öyle bir fikir at?ld?. Herkesin köyde bir dikili a?ac? olsun ve onun ad?na dikilen a?ac?n yan?nda onun ismi yer als?n. Biliyorum ki yeni do?an çocu?una isim veren köylümüz onun için de bir a?aç dikmek isteyecektir. Dikili a?ac? olan o çocuk mutlaka a?ac?n? görmek için köyüne gelecek ve orada özünü görüp köklerine bak?p kim oldu?unu nereden geldi?ini bilecektir. Çocu?una , torununa kendi ad?n? ta??yan cans?z mezar ta?? hariç dibinde oturup onunla dertle?ecek bir a?aç b?rakmak isteyen dostlar?n içindeki onay sözcüklerini duyar gibiyim. Gani Baba sulama sistemi olmad??? için bir sürü küçük ya?ta kurumu? fidan?n da mezarl??? haline geldi. Demek ki atam?z dedemiz için dikilecek a?aç suya yak?n bir yerde olmal? .
Ölüm kesin bir yok olu? de?ildir bilirsiniz dostlar . ?yilik ve kötülükler ölümle sona erer . Ancak çe?me gibi hayr?na yap?lan i?ler ölümden sonra da yapt?ran ki?inin defterine yaz?lmaya devam eder. Dikilen bir a?ac?n gölgesinde oturan bir yolcudan tutun da uzaktan onun ye?il yapraklar?na bakarak içi sevinçle dolan birinin duygular? , bir ku?a yuva olan dallar? , yapra??ndan beslenen börtü böce?in tüm faydalar? buna dahildir. Ertesi gün k?yamet kopaca??n? bilseniz de a?aç dikin emrini veren ayeti bilmeyenimiz yoktur .
Bir fidan dikmek bir çocuk dünyaya getirmektir. Y?llarca özveriyle bak?l?p büyütülen çocuk misali o fidan da en az?ndan belli ya?a gelinceye kadar gözetilmeli . Bu nedenle a?ac?na ad verecek dostlar?mdan o a?ac?n üç y?ll?k bak?m? sulamas? ve gözetilmesini sa?layacak katk?y? da birlikte sunmalar? beklenmeli. Her a?aç eli aya?? tutuncaya dek bak?lan çocuk misali topra?a kökleriyle tutununcaya dek bak?l?p büyütülmeli diyorum. Art?k damla damla sulay?p a?açlar? büyütmek mümkün. Sistemi bir kez kurmak yeterli sonra da o a?açlar? baba ?efkatiyle büyütecek bir görev ve i?bölümü gerekiyor.
Dikilen bir fidana verilen ilk su çok önemlidir. Önemini anlatmak için ad?na Can suyu denir. Fikirlerinize ve de?erli katk?lar?n?za ihtiyac?m?z var dostlar. T?pk? yeni dikilen bir fideye verilen can suyu misali …
Umutlar?n?z her daim ?ivga veren a?aç misali taze kals?n…

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Kevser Aydın

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright