Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Toplumda kad?n ve kariyer


Kad?n?n toplumsal geli?imini inceledi?imizde, kapitalist toplum düzeni ile beraber kapitalist üretim ili?kileri cinsiyetçi i? bölümünü dayatmakta kad?nlar ucuz ve vas?fs?z i? gücü olarak görülmektedir. Kad?nlar?n e?itimi de erkeklere oranla f?rsat e?itli?i ve toplumsal önyarg?larda, uygulanan, istihdam politikalar?na dayanak olmaktad?r.
Kad?n?n çal??maya ba?lamas? ile birlikte kad?n?n ailedeki ve toplumdaki rolünde de?i?im olu?sa da, kad?n ev ya?am?n?n getirdi?i yükten kurtulamam??t?r. Bir taraftan evin ve ailenin a??r yükü di?er taraftan sistemin a??r sömürüsü ve de çal??ma ya?am?n?n yükü ile kad?n daha a??r bir sömürüye maruz kalm??t?r. Oysa ki kad?n evin yükünü çekmek için sistemin çarklar? içerisinde çarp??may? göze ald??? oranda, evde de erke?in ev i?lerinde kad?n?n yükünü hafifletmesi gerekmektedir. Kad?nlar?n bir di?er ve önemli sorunu ise do?urgan olmas? ve bu yükün aile içinde payla??lamamas?d?r. Kad?n do?urma ve emzirme görevlerini yerine getirdi?i zaman i? hayat?nda tercih edilen i? gücü olma özelliklerini yitirmektedir. Kad?n çocu?unu büyütmek için kariyerinden ya da yönetim noktalar?ndan vazgeçebilmektedir. Sistem sömürüye dayal? oldu?u ve h?zla ilerledi?i için uzun süreli i? kay?plar? olu?mas?; kad?n? kariyer ya da annelik tercihi gibi zor bir karar? almaya itiyor. Diyelim ki kariyerlerine devam karar? ald?lar… ?? hayat?nda “anne oldu art?k eski ba?ar? seviyesini yakalayam?yor” gibi dü?üncelerin olu?mamas? için kad?n, kendisini daha çok y?prat?yor, çünkü toplumda var olan” kad?n evli ve çocuk sahibiyse i? hayat?nda erkeklerle ayn? ba?ar?ya ula?amaz” dü?üncesi asl?nda içten içe kad?nlar?nda bilinç alt?na i?lemi? durumdad?r. Bu nedenle de kad?nlar; hata yapmamal?y?m ve daha verimli olmal?y?m diyerek, daha da büyük bir özveriyle çal??maya devam ediyor.
Bu arada evde durumlar nas?l…? Kad?n için özel hayat?nda da yine çocukluktan itibaren bilinçalt?na yerle?mi? olan suçluluk duygusu devreye giriyor. Çocuklar?na kar?? suçluluk, e?ine kar?? suçluluk. Acaba yetebiliyor muyum? ?yi bir anne ve e? miyim? Neleri eksik yap?yorum? Hatta kad?n?n yap?s? daha da hassas ise; e?inin ailesine kar?? bile çal???yor olman?n suçlulu?unu duyabilir. Bu suçluluk duygusuyla evinde sürekli i?leyen bir robota dönü?ür. Sürekli etraf?ndakileri memnun etmeye ve mutlu etmeye çal???r. Yine de bir türlü bu suçluluk duygusu onun yakas?n? b?rakmaz. Y?llar böyle geçer ve kariyer yaparak ailesine ve topluma ekonomik ve sosyal katk?lar sa?layan kad?n; maalesef toplumdan ve yak?n çevresinden gerekli deste?i göremedi?i için hayat?na çeli?kilerle ve y?pranm??l?kla devam eder.

Oysa erkekler evde çocuk bak?m?na ve di?er ev i?lerine yani evlilikte söz konusu olan “hayat mü?terektir” ifadesi lafta kalmay?p ortak olsalar sistemde kad?n?n önünde olu?an engelleri a?mas? daha kolay olacakt?r.
Kad?nlar?n sistem içinde kar??la?t??? bir ba?ka sorunda kad?nlar i? yerlerinde cinsiyet ayr?m?na dayal? a?a??lama, küçük dü?ürülme ve tacize maruz kalmas?d?r. Bu durum tarihsel süreç içinde kad?n?n i? hayat?na yeni giri? yapmas? ve daha önceki dönemlerde eve kapat?larak kölele?tirilmesi ile do?ru orant?l?d?r. Yak?n geçmi?te kad?n?n de?eri, kocas?na ve kocas?n?n akrabas?na olan hizmeti ile ölçülüyordu. Erkek, ailede mutlak hakimdi. Kad?n, ?slah edilmesi gereken bir varl?k olarak de?erlendiriliyordu. Bu durumun izleri hala toplumda erkekler ve kad?nlar üzerinde etkilerini sürdürmekte ve kad?n?n toplum içinde ilerlemesine özgür bir birey olmas?na ve i? hayat?nda yerini almas?na engel olu?turmaktad?r. Örneklemek gerekirse; eski Yunan ve Roma gelene?inde kad?n, al?n?p sat?lan veya devredilen bir e?ya hüviyetini ta??yan, kötülü?ün kayna??, yarat?l??ta eksik kalm?? s?ra d??? bir varl?k olarak kabul ediliyordu. Ancak kad?n?n as?l konumunu, cinselli?i tayin ediyordu. Afrodit ya da Roma'daki ad?yla Venüs, cinselli?in tanr?sal bir boyuta ula?t???n?n aç?k bir göstergesidir. Psikanalizin kurucusu Freud'un dü?ünce merkezini te?kil eden "Libido-Haz Prensibi"ni Yunan mitolojisi ile desteklemesi bir rastlant? de?ildir.

Kad?n?n ruhlu mu ruhsuz mu oldu?u, ?eytan olup olmad??? konusu ortaça? filozoflar?n?n tart??t??? konular aras?nda yer al?yordu. Bu zamanlardan günümüze gelindi?inde kad?nlar?n toplum içinde önemli a?amalar kaydetti?i bir gerçektir ama i? gücü olarak kapitalist sistem içinde aile ekonomisine katk? sa?lamak için daha almas? gereken çok yol ve a?mas? gereken çok engel vard?r. Teoride ö?rendiklerini i? hayat?nda uygulamaya ba?lamak ise kad?n için bir o kadar zordur.Bazen stres bazen yorgunluk hatta bazen pes etme sendromu bile ya?atabilir. Sonras?nda rekabette olabilece?in insanlar?n kar??na ç?k?yor olmas? sürekli bir yar?? haline itmektedir. Sistem içinde yar???rken bazen k?skançl?k bazen ise eziklik hissedilir. Her ad?mda yeni bir dönüm noktas? ba?lamakta, ve liderlik sorumlulu?unu almak zorla?maktad?r.

Yap?lan ara?t?rmalara göre ;1960 ‘ l? y?llardan buyana kad?n yöneticilerin say?s? iki kat?na ç?km??t?r. Ancak çal??an kad?nlar?n % 33 ü yönetim kademelerinde yer alabilmesine ra?men bunlardan sadece % 6 s? üst düzeylerdedir. Çal??ma hayat?ndaki kad?n?n en büyük korkusu ise üretememek ve becerisini yitirmesidir. Emeklilik erkek yada kad?n fark etmeksizin olumsuz etkilemektedir. Kad?nda duygusall?k ve stres yükü olu?turmaktad?r. Ama bilinçli olundu?u takdirde emeklilik sonras? programlar emeklili?e geçi?i daha da kolayla?t?rmaktad?r.

Kariyer hedeflerine ula?mak için çaba sarf ederken, aile ve i? aras?nda kad?n denge kurmak zorundad?r. Bu dengede ailede mutlulu?un temini ve i?te ba?ar?n?n sa?lanmas? için önemlidir.

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# hasanaksoy 26-05-2012 12:11
Sevgili Kevser;

Uzun bir aradan sonra dolu dolu bir yazıyla döndün.
Yazdıkl arına kim itiraz edebilir ki..
Sözcüklerl e çizmiş olduğun bu acı tabloyu değiştirecek olan da yine kadınlarımızdan başkası olmayacaktır.

Hasan Aksoy
 
 
# HAksoy 26-05-2012 16:13
Sevgili Kevser ,tarih boyunca birkaç medeniyet hariç toplumda hakim olan ataerkil aile yapısı nedeniyle kadınlar ikinci sınıf olarak görülmüş ve ezilmişlerdir.B ugün gelinen noktada kadınlar kazandıkları pekçok kazanımlara ve haklara rağmen geleneksel ataerkil aile anlayışının zihinlerde değişmemesi nedeniyle benzer baskılara maaruz kalmaktadırlar. Temennimiz bu anlayışın değişmesi ve kadınların özgürce kendilerini ifade etmeleridir.
 
 
# hasan dincer 31-05-2012 08:33
Çok güzel bir yazı. Emeğine, yüreğine sağlık.
 
 
# KEVSER 06-07-2012 10:18
Yorumlarınız için çok teşekkür ederim.
 

Yazarlarımız


IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Kevser Aydın

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright