Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Hastal?klar?n kayna??n?n ço?unlukla psikolojik oldu?u art?k günümüzde kabul edilen bir gerçektir.Doktorlar?n hastalar?na, morelini bozmayacaks?n,k?zmayacaks?n, üzülmeyeceksin ?eklinde uyar?lar yapmas? hem hastal?klar?n ço?unun psikolojik nedenlerden kaynakland???n?, hem de hastal?klar?n iyile?mesinin hastan?n psikolojik durumuyla do?ru orant?l? oldu?unu göstermektedir.   Kimsenin kendilerini sevmedi?ini dü?ünen  insanlar,sevilmenin tek yolunun para,güç ve ?öhret arac?l?g?yla  sevgiyi sat?n almak oldu?una inan?rlar buda eskisinden daha da fazla y?pranmalar?na neden olur.Çünkü  sevgiyi  asla sat?n alamazs?n?z.

Günümüzde sokaklarda h?zl? h?zl? yürüyen, kimseyle konu?mayan ,kendi kendine konu?an,ufak bir bahanede kavga ç?karan,h?zla bireyselle?erek toplumdan kopan ve evlere kapanan insan say?s? günden güne artmaktad?r.A??r? çal??ma,stres ve duygusal sorunlar nedeniyle ba????kl?k sistemi zay?flayan bu insanlar kolayca hasta olmaktad?r.Bu durum psikoloklar ve psikiyatristlere olan ilgi ve ihtiyac? günden güne artt?rmaktad?r. Art?k neredeyse herkesin bir psikolojik dan??man? bulunmaktad?r.Henüz küçük ya?larda insanlar?n antideprasan ilaçlar kullanmaya ba?lamalar?  gelecek için kayg? verici bir durumdur.
.

Oysa bunlar?n tüm sebebi sevgisizliktir, sevgi aray???d?r. Sevgi hayata anlam ve amaç katar, sevgi olmazsa ya?am tüm anlam?n? yitirir.Depresyonda oldu?umuzda , kendimizi yaln?z ve üzgün hissetti?imizde ,kimsenin bizi sevmedi?i duy?usuna kap?ld???m?zda kolayca hasta oluruz. Oysa sevdi?imizde , sevildi?imizde , kendimize güven duydu?umuzda kolay kolay hasta olmay?z.

S?k s?k hasta olmak istemiyorsan?z kendinizle,hayatla sevgi dolu bir ili?ki kurmal?s?n?z.  Kendinize, sevdi?iniz insanlara   günde en az bir defa  seni seviyorum deyiniz.Ya?am? sürdüren güç, enerji KO?ULSUZ SEVG? de?ilde nedir?

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hasan Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright