Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok


DEN?ZLER?N ?DAMINI ?K? GÜN ERTELETT?K

• TÜRK?YE’DE ?LK UÇAK KAÇIRMA EYLEM?N? DEN?ZLER ?Ç?N YAPAN AYNULLAH AKÇA
• Röportaj: Gökhan Durmu?

Türkiye tarihinde ilk uçak kaç?rma eylemi 1972’de Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan ve Hüseyin ?nan’?n idam?n? önlemek için yap?ld?. Türkiye Halk Kurtulu? Ordusu (THKO) liderleri için Ankara-?stanbul seferini yapan uça?? Sofya’ya kaç?ran Aynullah Akça, Sefer ?im?ek, Mehmet Y?lmaz, Ya?ar Ayd?n hedeflerine ula?amad?lar, idamlar? durduramad?lar.
Uçak kaç?rma eylemi ile idamlar? durduramayacaklar?n? bilen gençler, ayn? zamanda Jandarma Genel Komutan? Orgeneral Kemalettin Eken’i de kaç?rmay? planlam??lard?. Uçak kaç?r?ld? ancak Jandarma Genel Komutan?n? kaç?racak olan Hasan Ataol, Ergun Adakl?, Sefa As?m Y?ld?z ve Niyazi Y?ld?zhan, harekete geçmeden sald?r?ya u?ray?nca kaç?rma eylemi yap?lamad?. Ç?kan çat??mada Niyazi Y?ld?zhan ya?am?n? yitirdi. Komutan yaraland?.
Uçak kaç?rma eylemini yapanlardan Aynullah Akça, “Bizim elimizde fazla bir koz kalmad?. ?steklerimizin yerine getirilmesi için 12 saat süre vermi?tik. Bu süreyi bir kez daha uzatt?k. O gece Meclis sabaha kadar toplant? yapt? ama karar de?i?medi...”
?sveç’de ya?ayan Aynullah Akça’y? bir Türkiye ziyareti s?ras?nda bulup, uçak kaç?rma eylemini, dönemin gençlik hareketini, bugüne dair dü?üncelerini konu?tuk.


DEN?Z GEZM?? EYLEM? ONAYLADI
Uçak kaç?rma eylemini yapan 4 ki?i farkl? örgütlerden olmas?na ra?men THKO önderleri için hayatlar?n? sürgünde geçirmeyi, öldürülmeyi göze alm??lar.
Ya?ar Ayd?n Türkiye ??çi Partisi, Sefer ?im?ek THKO, Aynullah Akça THKP-C üyesi.
Mehmet Y?lmaz ise herhangi bir partiye üye de?il ama sola sempatisi olan biri.
Akça, “Kendi ba??na olsan da bir ?ey yapman gerekiyordu. Senin önder diye kabul etti?in insanlar öldürülüyor, hakk?nda ölüm emri var. Uçak eylemini yapan dört ki?i birbirimizi önceden tan?yorduk, hem?eriydik. Bu eylem karar?n? ald?k. Sefer, bu dü?üncemizi Denizlere iletti. Deniz Gezmi?, ‘Haz?rl?klar?n?z? yap?n, bizden haber bekleyin’ dedi”.
4 genç, Deniz Gezmi?’den “Haz?rl?klar?n?z? yap?n” talimat?n?n gelmesi üzerine, deneme uçu?lar? yapm??lar. Hayatlar?nda uça?a da ilk defa bu vesileyle binmi?ler.
?dam karar?n?n kesinle?mesinin ard?ndan Deniz Gezmi? “Eylemi yaps?nlar” diye haber gönderince, 3 May?s 1972’de Ankara-?stanbul seferini yapan Bo?aziçi uça??n? kaç?r?rlar.
“THKO ADINA UÇA?I KAÇIRIYORUZ”
Havaalan?nda hiçbir arama yap?lmaz, bilet gösterip uça?a binerler. Akça, o günü ?öyle anlat?yor: “Uçak ?stanbul bo?az?n?n üstüne gelince kaptan anons yapt?. Daha önce planlad???m?z ?ekilde Ya?ar arkada? aya?a kalkt?, uça??n THKO ad?na kaç?r?ld???n? duyurdu. Denizlerin örgütü ad?na kaç?rmay? do?ru bulduk. Kimse k?p?rdamas?n dedi. Biz de kalkt?k, silahlar? çektik; ben bombay? ç?kartt?m. Uça??n içinde kontrolü çok kolay sa?lad?k. Uça?? Bulgaristan’a götürece?imizi, nedeni de orada aç?klayaca??m?z? söyledik. ?ndikten sonra uça?? neden kaç?rd???m?z? söyledik. Bulgarlar?n temsilcileri geldi, taleplerimizi söyledik. Türkiye Büyükelçisi zaten havaalan?nda bekliyormu?; o geldi. Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan, Hüseyin ?nan’?n serbest b?rak?l?p bir uçakla Bulgaristan’a getirilmesini istedik. 12 saat süre verdik. Bizim esas beklentimiz ba?kayd?. Bu hareketle bir sonuç al?namayaca??n? biliyorduk, ama e? zamanl? ba?ka bir eylem daha yap?lacakt?. ?kisi birle?ince sonuç alabiliriz diye dü?ünüyorduk.”
Akça’n?n söyledi?i di?er eylemi de bir grup THKO üyesi yapacakt?. Jandarma Genel Komutan? Orgeneral Kemalettin Eken’i kaç?racaklard?. Ancak eylem planland??? gibi gitmedi ve kaç?rma eylemi gerçekle?tirilemedi. Ç?kan çat??mada Eken yaralan?rken, bir THKO üyesi de ya?am?n? yitirdi.


DEN?Z YOLCULARI ÖLDÜRMEM?Z? ?STEMEZD?


Sofya’da bir kulaklar?n?n Ankara’daki bu eylemde oldu?u an?msayan Akça, “Kaç?rma olay?n? yapamam??lard?. Bizim elimizde fazla bir koz kalmad?. Bir kez daha süreyi uzatt?k. O gece Meclis sabaha kadar toplant? halindeydi. Kararl? oldu?umuzu ispat etmek için art?k uçaktakileri öldürmemiz gerekiyordu. Öbür taraftan; Deniz Gezmi? bu duruma ne derdi diye dü?ünüyorduk. Deniz Gezmi? Anadolu’ya geçerken, polisler üzerine geliyor, elinde otomatik silah var, o durumda bile polisleri öldürmeye k?yam?yor. Ondan sonra Amerikal? çavu?u kaç?r?yor; onu bile öldürmüyor. Biz ne yapal?m! Uçaktakilerin hepsi sivil masum insanlar. Birilerini öldürseydik Denizlerin bunu kabul etmeyece?ini biliyorduk. O dönemin hükümeti bundan faydalanabilirdi de. “Bunlar terörist, suçsuz insanlar? öldürüyor” propagandas? yapabilecekti. Buna ra?men Denizleri b?rakacaklar? da garanti de?ildi. Sivil olmayan tek ki?i ?nönü’nün o?luydu. Kald? ki ?nönü bütün grubuyla “idama hay?r” oyu vermi?ti. Onun o?lunu öldürmek de do?ru olmazd?. Bir kere daha uzatt?k. 36 saat oldu. Bakt?k bir sonuç alamayaca??z. Bas?n toplant?s? yapt?k havaalan?nda. Durumu anlatt?k. Uluslararas? ajanslardan gazetecilerde vard?. Katil hükümetin politik kararla üç genci idama götürdüklerini duyurduk, ama idam? durduramad?k” diyor.
KEND? NEH?RLER?NDE YÜZSÜNLER
Aynullah Akça bugünkü gençlerin mücadelesine ili?kin de dü?üncelerini payla??yor; “Ayn? nehirde iki kere y?kan?lmaz diye bir söz vard?r. Bizim dönemimiz öyle bir dönemdi. Gençler Deniz Gezmi?’in ruhundan gidiyorlard?. En az?ndan onun böyle haks?z yere idam edilmesine tepki gösteriyorlard?. Bence ?imdiki gençler kendi döneminin ruhunu bulmal?lar. Deniz Gezmi? bir semboldür ama o dönem bir daha ya?anmaz. Kendi dönemlerinde o zamanki heyecan? bulmalar? laz?m. Kendi nehirlerinde y?kanmalar? laz?m. Bu dönemde onlar da kendi Denizlerini bulmalar? gerekiyor.”
(?stanbul/EVRENSEL)

EYLEM HAKKINDA GERÇEK DI?I ?DD?ALAR
Aynullah Akça ve arkada?lar?n?n uçak kaç?rmas?n?n ard?ndan dönem dönem çe?itli iddialar ortaya at?ld?, tart??malar yap?ld?. Eylemden sonra Altan Öymen, Erdal Öz gibi ayd?nlar?n gözalt?na al?nmas?n?n ard?ndan kendileri hakk?nda çe?itli iddialar ortaya at?ld???n? hat?rlatan Akça, “Bizim onlar?n içeri al?nmas? için böyle bir eylem yapt???m?z imas?nda bulundular. Sonra U?ur Mumcu Cumhuriyet’te, “ayd?nlar üzerinde bask? yapmak, sindirmek için böyle bir provokasyon yap?ld?” diye yazd?. Birçok iddia ortaya att?lar. Hükümet zaten bu ki?ileri bir çok defa gözalt?na alm??t?. Bizim üzerimizden ne diye plan yaps?n, çok komik. Ondan sonra her y?ldönümünde ?u ya da bu ?ekilde konuyu bize getirerek ‘soru i?aretleri var’ dediler.
Y?llar geçtikten sonra bu sefer idamlar? h?zland?rmak için yapt???m?z söylenmeye ba?land?.
Bu da do?ru olmayan, gerçek d??? söylentilerden biriydi. Biz o gün uça?? kaç?rmasayd?k ertesi gün idam edileceklerdi. Uçak kaç?rma eylemini yapmam?? olsayd?k 4 May?s sabah? idam edileceklerdi. Eylem idamlar? iki gün geciktirdi. Bütün yollar kapanm??t?. Karar al?nm??t?. Meclis’te onaylanm??t?. Kald? ki THKO’nun onay? ile yap?lm?? bir eylemdi. ”

P??MAN DE??L?M AMA BUGÜN YAPMAM
Aynullah Akça, uçak kaç?rma eylemini yapt???nda 22 ya??ndayd?. 18 ay Bulgaristan’da cezaevinde yatt?. Ç?kt?ktan sonra liseyi ve üniversiteyi burada okudu. Devrimci mücadeleden de kopmad?. “Türkiye’de gençli?in hareketinin örgütsüz, partisiz oldu?unu gördük. Bak?yoruz bugün Arap ülkelerindeki devrimlere. Bunlar devrim ama sosyalist devrim de?il. Sosyalist devrim için daha ba?ka ?artlar laz?m. Gençli?in yapabilece?i bir ?ey de?ildi. Orada gördük; sosyalist devrim için i?çi s?n?f? ve onun partisinin olmas? gerekiyordu.”
Aynullah Akça hep bir gün dönme hayali ile ya?ad? ancak 12 Eylül darbesinin ard?ndan bunun mümkün olmayaca??n? anlad? ve Bulgaristan’da kal?c? bir hayat kurdu. Bulgaristan’da sosyalist sistemin çökmesinin ard?ndan ailesiyle ?sveç’e ta??nd?.
Akça, “Böyle bir eylemden kesinlikle pi?manl?k duymad?m. O günleri ya?amak gerekiyor. Bu eylem o kadar do?al geliyordu ki o zaman. Lider gördü?ün insanlar öldürülüyordu. Senin de bir ?ey yapman laz?m. Biz örgüt bask?s? ile yapmad?k. Bir ?ey yapabilmek ad?na kendi r?zam?zla yapt?k bu eylemi. Dolay?s?yla bugün bile dü?ününce pi?manl?k duymuyorum. Bir daha böyle bir eylem yapar m?y?m; kesinlikle hay?r. ?nsanlar?n iradesi d???nda onlar?n hürriyetini elinden al?yorsun. Do?ru de?il” diyor.

EN ÇOK CHE’N?N GÜNLÜ?Ü K?TABI OKUNUYORDU
Daha lise ça?lar?nda çal??t??? foto?rafç?da sosyalist mücadelenin içine giren Akça, çal??t??? foto?rafç?n?n Ankara’da solcular?n, ilerici gençlerin u?rak yeri oldu?unu, burada yap?lan tart??malar? çok sevdi?ini anlat?yor.
O dönem çok ilerletici tart??malar?n yap?ld???n?, sadece belli kesimin de?il bütün bir toplumun tart??malar yapabildi?ini ifade eden Akça, sosyalist, adil, halktan yana bir düzenin tart???ld???n? kaydetti.
Akça, sa?-sol kavgalar?n?n silahl? çat??malara dönü?tü?ünü, halk ordusu, halk cephesi gibi partilerin kurulmaya ba?land???n?, gençli?in sava?a haz?rland???n? söyleyerek, “O zaman en çok Che’nin Günlü?ü kitab? okunuyordu” diyor.
Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan, Hüseyin ?nan tutukland?ktan sonra Türkiye’deki farkl? partilerdeki gençlerin dahi “harekete geçmek, bir ?eyler yapmak laz?m” diye konu?malar yapmaya ba?lad???n? hat?rlatan Akça, Mahir Çayan ve arkada?lar?n?n K?z?ldere’de öldürülmesinin ard?ndan “Mahir öldü, Deniz cezaevinde, art?k bitti” deyip yürüttükleri tart??malar sonunda uçak kaç?rma fikrinin ortaya ç?kt???n? anlat?yor.

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# Mehmet Karaaslan 06-06-2011 12:53
Yukarıdaki röportajın hikayesi: Aynullah yurt dışında yaşıyor.İstanbu l’a akrabalarının yanına gelmiş. Diş sağlığı problemleri olduğunu söyleyince akrabaları bana getirdiler ve tanıştırdılar. Ben de anılarını anlatmasını istedim. Evrensel Gazetesi ve Hayat televizyonundan geldiler ve bizim evde röportaj yapıldı.
http://www.evrensel.net/news.php?id=5671
 
 
# ercan44 05-08-2011 21:14
bu güzel söyleşiyi gerçekleştiren ve emeği geçen herkese tşk ederim en azından yakın tarihimizdeki devrimci arkaşlarımızın mücadelisini hatırlatmak adına güzel bir duygu teşekürler
 
 
# bazobehram 08-08-2011 23:45
Selamlar,

( Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım. Adana\'nın Ceyhan ilçesinde yaşıyorum. \"Yazarlık\" yapmaktayım. )
Köyünüzde doğmuş olan Süleyman oğlu Ali Bazo üzerine \"Biyografik Roman\" yazıyorum.

Siz den ufak bir istediğim olacak.

Kısaca sı,(Gavur Ali) lakaplı karakter olan, Ali Bazo\' nun , İsa köyünden ufak yaşlarda (edindiği bilgilere göre) \"Ailesine tavır alıp\" Adana\'nın Ceyhan ilçesine gelmiştir. Bir çiftlikte çalışmış, sonra o çalıştığı çiftliğin sahibini kendi yanında çalıştırmaya başlamıştır. Öz olarak, başından bin bir türlü komik, dramatik,politi k olaylar geçmiştir.
Yaza cağım bu \"Biyografik Roman\" için sadece ilk halkası kalmıştır. Onun için bazı bilgilere gereksinim vardır.Sadece doğumu ve küçük yaştaki yılları, annesi, babası kardeşleri ve yaşantısı ile ilgilide eksiklerim vardır. Sizlerden Süleyman Oğlu, Ali Bazo ile ilgili doğumu, ailesini, ve gençliğiyle ilgili o köyde bulabileceğim ne gibi kayıtlar olduğunu sormak istiyorum.?
Eğe r ki, karakter hakkında ulaşabileceğim veyahut bir \"yıl lığınız\", kütüphaneniz var ise, Köyünüze bile gelmeyi düşünmekteyim.
Hatta tanıyan, bilgisi olan kişiler var ise bilgilerini şahsıma bu sanal yol ile de ulaştırmalarını rica ediyorum.

Açık çası yardımlarınızı ve yönlendirmeleri nizi sabırsızlıkla beklemekteyim.
Sevgilerimle, Behram

bazobehram@hotmail.com
 

Yazarlarımız


IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hasan Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright