Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yokGülmeye hasret oldu?umuz bir dönemde iç karart?c? haberlerden sonra biraz da keyifli konular bulay?m derken arad???m?n burnumun dibinde ve bir televizyon kadar yak?n oldu?unu anlad?m. Bazen haber mi dinliyorum yoksa çok güzel komedi mi izliyorum belli de?il. Benim kahkaham? duyanlar bu esprili program? izlemek için di?er odadan geldiklerinde beni bir haber izlerken buluyorlar ve kanal? de?i?tirdi?imi zannediyorlar. ??te bu e?lenceli konulardan ötürü son zamanlarda televizyon haberlerini ve yaz?l? bas?n? daha s?kl?kla izler oldum. Tiraj? komik haberler gülsem mi üzülsem mi ölsem mi öldürsem mi …..
Bu haberler neler mi?… Baz?lar?n? sizlerle de payla?maya çal??aca??m.
Bir ö?renci ba?bakan?n konvoyunu görünce a?z?ndan gayriihtiyari olarak ç?kan “oha” laf? yüzünden 7 saat tutuklu kald? ve sorguland?. Sorguda ne soruldu çok merak ediyorum. K?zca??z bu laf? ,kar??s?nda bir anda gördü?ü onlarca MERSEDES’e demedi?i ne malum? Mersedese oha denir mi? Dense dense deeeeh denir.
Kemal K?l?çdaro?lu bir konu?mas?nda a?z?ndan aaaa sesi ç?kt? gerisi ç?kmad?. Öteki partililer hemen gerisini tamamlad?lar. Bu olsa olsa “Aaaaanan? da al git” olabilirdi. Kemal K?l?çdaro?lu’na tazminat davas? açacaklar?n? söylediler. Sonra anla??ld? ki Kemal K?l?çdaro?lu “Aya??n? denk al “ diyecekmi?. Ama adamlar hakl? aaaaa….
Taksim’de YGS’deki ?ifre iddialar?n? protesto eden 1000 kadar ö?renciye Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n, “Onlar Ygs s?nav?n?n kar??s?nda tav?r ortaya koyduklar?n? aç?klarken, biz de kalkar?z onlar?n kar??s?na 5 bin, 10 bin tane genci koyar?z.” demi?. Bu söyleme içerlenen(!)Devlet Bahçeli Ba?bakan Erdo?an'a "10 bin milisinle Taksim'e gel, ben de bin Bozkurtumla oraya geleyim. ?nan?yorum ki Kas?mpa?a'ya kadar ard?na bakmadan kaçacaks?n" demi?. De?erli dostlar özellikle ?stanbul’da ya?ayanlar dikkat arada ezilmeyin.
Ba?bakan Kars’taki ?nsanl?k an?t?na “Ucube” dedi. Kültür Bakan? Ertu?rul Günay “ucube “sözüyle o an?t? de?il etraf?ndaki kaçak yap?lar?n kastedildi?ini söylediyse de i?i k?v?ramad?. Ucubenin O an?t oldu?u anla??ld?. ?imdi o an?t muhtelif yerlerinden delinerek kamyonlarla musait bir yere götürülüyor.
Haaa hah hah hah tamam. Sanki heykel aaaa…. Aaaa yanl?? anlamay?n “ayaklanacak” diyecektim.
Bu an?t?n y?k?lmas?n? protesto eden ve bir resim galerisinde konu?ma yapan bir avuç ayd?n ve bunlar?n içindeki Bedri Baykam b?çakla yaralan?yor. Etraf?ndaki insanlar Bedri Baykam’?n rol yapt???n? zannediyor. Adamca??z yaraland???n? ispat için pantolonunu indiriyor, özel araç sahipleri, oral? bile de?il. En sonunda bir taksici insafa gelip sanatç?y? taksiye al?yor. Ucunda para olmasa o da nafile. Bu durum bana Sivas’ta Mad?mak Oteli’nde Aziz Nesin’in ba??na gelenleri ça?r??t?rd?. Bu kadar duyars?z m?y?z?
Usame Bin Ladin Pakistan’da Öldürüldü. ABD cesedin hiçbir ülkenin sahiplenmeyece?ini dü?ünerek denize att???n? aç?klad?. Bu durumu ben anlamad?m, yorumunu siz yap?n…
Adana’da gazetelere i? ilan? vererek be? bin ki?iyi doland?ran cezaevi firarisi yakalan?yor. Giderayak gazetecilere ''5 bin ki?i doland?rd?m. Memlekette bu kadar enayi varsa ben ne yapay?m. Bunun suçlusu ben de?ilim'' dedi. Bu durum da bende Aziz nesinin bu ülkenin %60l?k oran?n? hat?rlatt?.
Ba?bakan AP’de konu?uyor ve Frans?z bir Parlamenterin Ahmet ??k ve az?nl?klar ile ilgili bir sorusuna “ Siz Frans?zs?n?z galiba. Bu konulara da Frans?zs?n?z” dedi. Onlar bu laf? önce anlamad?lar. Bir müddet sonra ba?bakan?n ne demek istedi?ini anlayarak “Sizler de Fransa’ya Türk’sünüz” diyerek yan?t verdiler.
Frans?zlar Türkiye’ye gerçekten Frans?z m? ne dersiniz?
Son zamanlarda bir reklam var foto?raf çekmek isterken ark arkaya gidip pencereden a?a?? dü?en biri var ya hah i?te o reklam.(Halk Bank reklam?) Böyle ?eylerin yaln?zca film ve reklamlarda olaca??n? dü?ünmü?tüm. Bir gün ?zmit’te bir otelde gerçekle?tirilen partide alkolü fazla kaç?ran E.B. ve A.?. dans ederken dengelerini kaybederek, 3’üncü kat penceresinden a?a??da park halindeki otomobilin üzerine dü?tü?ünü seyrettim. Olay?n biraz daha ayr?nt?s?n? anlayay?m diyerek internetten bu haberi buldum olay ?öyle devam ediyordu.
Gece boyunca alkolün de etkisiyle ne?eyle dans eden E.B. ile A.?. masa üzerine ç?k?p dans etmeye ba?lad?.
Bir ara masan?n sallanmas?yla dengelerini kaybeden E.B. ve A.?. pencereye yasland?. D??ar? do?ru aç?lan pencerenin mandal?n?n kurtulmas?yla bir anda kendilerini bo?lukta bulan ikili 3’üncü kattan dü?tü.
A?a??da park halindeki otomobilin üzerine dü?en iki gençten E.B. motor kaputunun üzerinde kal?rken, A.?. ise kaputa çarp?p beton zemine yuvarland?. Reklama gülmü?tüm ama böyle bir olaya gülmekle üzülmek aras? de?i?ik bir duygu ya?ad?m.
?stanbul’da Sar?yer-Taksim aras? sefer yapan ?ETT otobüsünde ak?am saatlerinde ya?anan ilginç bir o kadar da dü?ündürücü olay? ma?duru ?öyle anlat?yor: "K?z arkada??m yurtta kal?yor ve onu yurda yeti?tirmek için biz genellikle ayn? otobüsü kullan?yoruz. Dün gece de otobüse bindik. Ben k?z arkada??ma sadece sar?lm??t?m. K?sa bir süre sonra ?oför bize dönerek, '?nin lan arabadan, buras? ?ey yapma yeri de?il' dedi. Ben ilk önce ?oke oldum. Ard?ndan, 'Ne yapma yeri de?il, aç?k konu?' dedim. ?oför de bana, 'Seks yapma yeri de?il' cevab?n? verdi.
Haa haaa haaaaa HAST?R bu kadar da olmaz, olamaz…
Ne oluyor bize kaçanlar kovalayanlar, dinlenenler, dinleyenler, dikizleyenler…

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# admin 11-05-2011 22:31
Hüseyin cok güzel... :))) Türk kanallarında haber değil bence magazin veriyorlar. Almanyada mesela akşam sekizde haberler verilir, her zaman 15 dk. sürer ve bu zamanda dümyadan ve almanya olup olanları güzelce verirler ve hava durumu ile bitirilir. Bu senelerdir böyle, hatta ben bildim bileli.

Türk kanallarında haberler bakıyorum, yok yok, kimin, yok şunun köpeği kaç defa havladı, yok arkadaşım biri cepten kedi ile kuşun bir arada gezdiklerini çekmiş, yok youtube dan görüntüler, daha neler neler.... haberle hiçmi hiç alakası olmayan şeyler bence ama bir yandanda diyorumki demekki millet izliyorda gösteriyorlar yoksa niye gösteriyorlar.. ??

Tekrardan kalemine yüreğine sağlık.

Hüseyi n
 
 
# mehmetkaraaslan 16-05-2011 10:14
Hüseyin hocam siz yine Malatya\'da bize göre rahatsınız. Biz, İstanbul\'da sanki çukur, kanal, dere azmış gibi bir de yeni kanal-la karşıkarşıyayız . geçmiş seçimlerden birinde Haliç\'i kaldırıp park yapacaklardı. şimdi İstnbul\'u denize kavuşturacaklar (!) kanalla.
yine de seçim komedisi olarak algılayıp rahat olmaya çalışıyoruz. fakat insanları şu-bu diye böldükleri gibi İstanbul\'u da kanalla bölebilirler. o zaman Şaka Kaka olur. dikkat!
 
 
# hasanaksoy 27-05-2011 22:49
Sevgili Hüseyin;

Yurdu mdan harika manzaralar süzmüşsün..
Ve hatta benim için epeyce karikatür konusu sıralamışsın..

Eline sağlık..
Hasan Aksoy
 

Yazarlarımız


IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Mehmet Karaaslan

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright