Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok


Efendim bizde bir yabanc? hayranl??? bir yabanc? özlemi alm?? ba??n? gidiyor. Nedir bu yabanc? hayranl??? demeyin efendim. UUUU mu desem OOOOO mu desem ortal?kta bir sürü örnek.
Rusya da??lma sürecine girince orada ya?ayan insanlar daha fazla para kazanmak için ülkemize do?udan ve kuzeyden girmeye ba?lad?lar. Önce bavul ticareti ard?ndan ba?ka ba?ka i?ler ... Onlar o zamana kadar görmedikleri paray?; biz de görmedi?imiz kadar güzel kad?n ve k?zlar? gördük. Onlar paray? götürdü, biz de MALLARINI? Rusya’n?n güzel bir Pazar oldu?u bunun için RUSÇA ö?renmek gerekti?i söylendi ve baya?? da gündemimizi me?gul etti. ?n?aat sektörümüzü, dokuma sanayimizi, okulumuzu ve en önemlisi KEND?M?Z? ald?k Rusya’ya gittik. Adamlar?n ahlak?n?, kimyas?n? derken neredeyse ?rk?n? de?i?tirdik.
Doyduk mu yoksa b?kt?k m? onlardan bilmiyorum ama bu kez ?N olan Çin’di. Çin’den bize kad?nlar? de?ilse de mallar? geldi. Oyuncakla ba?lay?p otomobillere kadar devam etti. Bu durum iç piyasam?z? allak bullak etti. Yerli üretimi nerdeyse bitirdi. D??ar?ya ihraç etti?imiz dokuma ürünlerini dahi Çin’den getirmeyi dü?ünür olduk. Daha iyi bir ili?ki için onlar? anlamak gerekti?ini ve bunun için de onlar?n dilini ö?renmemizin gereklili?inin fark?na var?ld?. Çincenin ?ngilizce gibi müfredattaki yabanc? diller aras?na girmesi gerekti?i bile konu?uldu. Bu pazar bize yetmezdi ba?ka pazarlar bulmal?yd?k.
OOOO ?eyimizin yani burnumuzun dibinde AFR?KA…… Libya’da Kaddafi’nin çad?r?na, Kral Faysal’?n saray?na kadar ba?bakan?m?zla girdik. Onlar da bize “üstün devlet adam?” , “Kral Faysal Uluslararas? Ödülü” üniversitelerinde fahri doktoralar vermediler mi? Oh be kendimize geldik. Bizi de adam yerine koyup ödül veren varm?? diye dü?ündük. Peki ileti?im … Bu kez Arapçaya ilgimiz artt?. Arapça da müfredata girmeliydi. Evet efendim Bir dil bir insan. Her dili bilmenin ne zarar? olabilirdi ki. Zaten dil konusunda itiraz?m?z da yoktu.
Tar?mda izlen politikalarla (önceden)bir tar?m ülkesi olan Türkiye NE ÜLKES? OLDU?UNU B?LMED???M bir ülke konumuna getirildi. ?çeride ne pahal?ysa “d??ar?da daha ucuzu varken niye pahal?ya alal?m” denilerek d??ar?dan ithal edilmesinde bir mahsur görülmedi. Bu?daylar gemilerle Amerika’dan;Anguslar, L?tvanya, Letonya ,Estonya, Macaristandan getirtildi. Daha iyi ko?uyor diye Safkan ?ngiliz ve Arap atlar?, Etiyopyadan ELVANlar? ,daha iyi süt veriyor diye Hollanda inekleri hatta Uruguay’dan dam?zl?k hayvanlar ithal edildi. Bizimkilerin MAYASI BOZUK , SÜTÜ BOZUK efendim. Bizde mayas? bozuk olan yaln?zca inekler atlar m? ?
Ayn? dili konu?up da birbirimizi anlayamad???m?z ?u ülkemizde ba?ka bir dili konu?an? anlaman?n daha da zor olaca??n? dü?ünüyorum. Bu yazd?klar?m? ?oven duygularla yazd???m? zannetmeyin aksine a?a??land???m?z? anlatmaya çal???yorum. Dünyada s?n?rlar?n kalkt??? teknolojinin s?n?r tan?mad??? bu yüzy?lda teknolojiyi belki de bilim insanlar?n? bedelini vererek tabi ki alaca??z ama öncelik kendi ülkemizin kaynaklar?, kendi ülkemizin insanlar? olmal?. ?htiyaçlar be? y?ll?k planlamalarla hesap edilir ona göre okul ve ö?retmen ihtiyac? hesaplan?r. Üniversitelere ö?renci al?n?r vs. vs. ?htiyaç kar??lanamazsa tabi ki d??ar?dan getirilenlere diyece?im yok. Ama birilerine bir icraat yap?yormu? gibi görünmek için reform ad? alt?nda yap?lanlar. Zaten itiraz?m da bu noktada.
Ülkemiz Atatürk’ten bu yana ne kadar yol ald? ki? Yol almam?z için ba?ka seçenek mi yok… mesela yabanc? bir…… neyse.
Evet evet yabanc? dil Ö?RENMEM?Z LAZIM ama nas?l? Milli E?itim Bakanl??? günübirlik politikalarla buna da bir çözüm buldu galiba. Bizim ö?retmenler yapam?yormu? efendim. Y?llard?r hani ortal?kta bir ?ngilizce konu?an ki?i? Ba?bakan?m?z bile VAN MÜN?TS VAN MÜN?TS d???nda bir ?ey mi biliyor? Öyleyse ne mi yapal?m? ?thal ö?retmen . Bu y?l on bin ve dört y?l içinde de toplam k?rk bin yabanc? ö?retmen. Ya sonras?. % 12 yani 3,5 milyon i?sizin bulundu?u ülkemizdeki insanlar?m?zla ALAY ETMEK DE??LM?D?R? Ya atama bekleyen bizim ö?retmenler…
Benim bu konuya asl?nda güzel bir çözümüm var.Ya dilimizi sokup oturmak .Sokmayacaksak da KU?D?L? ve PANDOM?M efendim. Evet yaaaa ne dersiniz… HEM DE BELE?…

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# Hakan Dinçer 30-03-2011 00:49
güzel bir yazı tebrik ediyorum. Bizim ithal olan ürünlere ilgimizi sayarken futbolda da yabancı cenneti olduğumuzu sanırım herkes bildiğinden yazmamışsın.Bu arada ihracat faaliyetlerimiz de fena değildir.Mesela iktidar aleyhinde potansiyel tehlike oluşturan her tür fikir hele de bu bir memursa itinayla ihrac edilir.
 
 
# KEVSER 30-03-2011 08:41
Sevgili Hüseyin,


Çok güzel ve alkışa şayan bir yazı. Ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi . Türkiye \' de bu kadar öğretmen iş bulamazken dışardan ithal öğretmen getirmek ve bunlara kaynak sağlamak sadece atama için bekleyen öğretmenlere büyük bir saygısızlık, ve topluma zarardır.

Duya rlılığından dolayı bende seni tebrik ediyorum.

Sevgiyle kal...
 
 
# mehmetkaraaslan 30-03-2011 09:44
Hüseyin hocam, ithal öğretmenden sonra sırada ithal doktor projeleri var.
İthal hallerimizi öyle abartmışız ki \"Batman\" şehrininin adını \"betmen\" diye okuyanımız çok fazla.
artık biz de ithal \"president\" isterik
 
 
# HAksoy 01-04-2011 06:53
Değerli meslektaşımHüse yin bir ülkeyi sömürgeleştirme nin en kolay yolu dilini ve kültürünü değiştirmektir. Son uygulamalarla tüm düz liselerin sadece tabela değişikliği ile anadolu liseselerine çevrilmesinin altında da bu yatıyor.Anaokul undan itibaren zorunlu ingilizce,lise müfredatında haftada beş saat ingilizce üç saat almanca iki saat Türk edebiyatı dersi ,ithal öğretmen projesi hayata geçerse bir onyıl sonra resmi dilimiz ingilizce,vatan a millete hayırlı olsun.Ülkemiz aydınları ve insanları bunun farkındamı,anke t sonuçları pek farkında olmadıklarını gösteriyor.
 
 
# hasanaksoy 01-04-2011 22:56
Hüseyin Hocam,

Yazına eski müfredata göre 10, yenisine göre 100 veriyoruz. Bu güzel yazılardan bizi mahrum etmeye ne hakkın var arkadaş?

İthal örtmen mi gelecek, buyursun gelsin. Geçinebilmek için okuldan sonra pazarcılık yada taksicilik yapabileceklers e buyursunlar..

Hasan AKSOY
 

Yazarlarımız


IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
İsmet Avşar

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright