Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

 

 

 

 

 

 

ASMA YAPRAGI ...

 

Ülkenin bat?s?ndaki küçük bir mahallenin bir soka??n?n neredeyse tamam? ressamlardan olu?maktayd?.

Bu mahallede, üç katl? bodur bir tu?la y???n?n?n tepesinde iki k?z arkada??n stüdyolar? bulunmaktayd?.

 

Alt katlar?nda ise ya?l? bir ressam otururdu. Günlerden bir gün k?z arkada?lardan biri zatürree hastal???na yakaland?. Genç k?z günden güne eriyordu.

 

Bir gün, arkada?? resim yaparken O da yata??nda pencereden d??ar? bak?yor ve say?yordu... Geriye do?ru say?yordu. "On iki" dedi, biraz sonra da "on bir"; arkas?ndan "on", sonra "dokuz"; daha sonra, hemen birbiri ard?na "sekiz" ve "yedi".

Arkada?? merakla d??ar? bakt?. Say?lacak ne vard? acaba?

 

Görünürde sadece kasvetli, bombo? bir avlu ile alt? yedi metre ötedeki tu?la evin ç?plak duvar? vard?. Budakl? köklerinden çürümüs, ya?l? m? ya?l? bir asma, tu?la duvar?n yari boyuna kadar t?rmanm??t?. Dönüp arkada??na "Neyin var?" diye sordu.

 

Hasta k?z f?s?lt? halinde "alt?" dedi. "Art?k h?zla dü?üyorlar. Üç gün önce neredeyse yüz tane vard?. Saymaktan ba??ma a?r? giriyordu. Ama ?imdi kolayla?t?. I?te biri daha gitti. Topu topu be? tane kald? ?imdi." "Be? tane ne?" diye sordu arkada??. "Yapraklar, asman?n yapraklar?.

Sonuncusu da dü?ünce, ben de mutlaka gidece?im. Hissediyorum bunu. " Arkada?? ona saçmalamamas?n? söyleyip içmesi için çorba götürdü.

 

Fakat O; "??te bir tanesi daha gidiyor. Hay?r çorba filan istemiyorum. Bununla geriye dört tane kald?. Hava kararmadan sonuncusunun da dü?tü?ünü görmek istiyorum. Ondan sonra ben de gidece?im." diyerek cevap verdi.

 

Genç k?z uykuya dald???nda arkada?? da alt kattaki ya?l? ressam? ziyarete gitti. Bu s?rada yaprak olay?n? da anlatt? ya?l? adama.

 

Yukar? ç?kt???nda arkada?? uyuyordu. Ertesi sabah hasta k?z hemen arkada??na perdeyi açmas?n? söyledi. Ama hayret! Hiç bitmeyecekmi? gibi gelen upuzun gece boyunca aral?ks?z ya?an ya?mur ve ?iddetle esen rüzgardan sonra, bir asma yapra?? hala yerinde duruyordu. Sap?na yak?n taraflar? hala koyu ye?il kalmakla birlikte, testere a?z? gibi t?rt?ll? kenarlar?na ölümün ve çürümenin sari rengi gelmi? olan yaprak, yerden alt? yedi metre yükseklikteki bir dala yi?itçe as?lm?? duruyordu.

 

"Bu sonuncusu" dedi hasta k?z. "Geceleyin mutlaka dü?er diye dü?ünmü?tüm. Rüzgar? duydum. Bu gün dü?ecektir, o dü?tü?ü an ben de ölece?im."

 

A??r a??r geçen gün sona erdi?inde onlar alacakaranl?kta bile, asma yapra??n?n duvar?n önünde sap?na tutunmakta oldu?unu görebiliyorlard?.

 

Derken ?iddetli ya?mur tekrar ba?lad?. Hava yeteri kadar ayd?nlan?r ayd?nlanmaz, genç k?z hemen perdenin aç?lmas?n? istedi. Asma yapra?? hala yerindeydi. Genç k?z, yatt??? yerden uzun uzun yapra?? seyretti. Sonra arkada??na seslendi. "Münasebetsizlik ettim. Benim ne kötü bir insan oldu?umu göstermek istercesine, bir kuvvet o son yapra?? orada tuttu. Ölümü istemek günaht?r. ?imdi biraz bana çorba verebilirsin." dedi.

 

Ak?amüstü gelen doktor ayr?l?rken; "?imdi alt kattaki bir hastaya bakmam gerekiyor. Ya?l? bir ressamm?? san?r?m. O da zatürree. Ya?l? adamca??z çok a??r bir durumda, kurtulma umudu yok ama daha rahat eder diye bugün hastaneye kald?r?l?yor," dedi.

 

Ertesi gün doktor: "Tehlikeyi atlatt?n?z, siz kazand?n?z." dedi. O gün ö?leden sonra arkada?? art?k iyile?mi? olan arkada??na alt kattaki ya?l? adam? anlatt?.

 

Ya?l? adam iki gün hastanede yatt?ktan sonra ölmü?. Hastaland??? günün sabah? kap?c? onu a?a??da, odas?nda sanc?dan k?vran?rken bulmu?. Pabuçlar?, elbisesi ba?tan a?a?? s?r?ls?klam, her yani buz gibi bir haldeymi?.

 

Öyle korkunç bir gecede nereye ç?kt???na akil s?r erdirememi?ti kimse. Sonra, hala yan?k duran bir gemici feneri, yerinden sürüklene sürüklene ç?kar?lm?? bir portatif merdiven, bir de üstünde birbirine kar??m?? sar?, ye?il boyalarla bir palet ve sa?a sola saç?lm?? bir kaç f?rça bulmu?lar.

 

O zaman o son yapra??n s?rr? da çözülmü?. Rüzgar esti?i zaman bile yerinden oynamayan yaprak, ya?l? ressam?n ?aheseriydi. Ya?l? adam, son yapra??n dü?tü?ü gece oraya bir yaprak resmi yap?p yap??t?rm??t?.

 

William Sydney Porter (O. Henry)

 

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# Mehmet Karaaslan 17-11-2009 17:10
bir gün yaşadığımız haksızlığın giderileceğini umut ederek yaşadık, dün Dersim\'de Maraş\'ta Sivas\'ta öldürülürken. Ama O\'nur Öymen yaşlı ressam kadar olamadı. Aksine var olan umutlarımızı kırmak için elinden geleni hala yapıyor.
 

Yazarlarımız


IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hasan Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright