Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok


Son günlerde gündem konusu olan Domuz Gribi ile ilgili Eczac?ba?? Holding ??yeri Sa?l?k Birimi’ nin haz?rlam?? oldu?u mail’i sizlerle payla?mak istedim.

Herkese sa?l?kl? günler dile?imle ,
Kevser AYDIN

 

Pandemik Grip
(Yeni ?nfluenza A / (H1N1)v)

 

Yeni ?nfluenza A (H1N1)v Gribi nedir ?

—Yeni ?nfluenza A (H1N1)v tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastal??a yol açan viral bir hastal?kt?r. Pandemik (salg?n yapan) Grip’de denmektedir.
—Hastal?k ilk kez Meksika’da sonra ABD’de (Nisan 2009) görülmü? ve daha sonra birçok ülkeye yay?lm??t?r.
—Alarm düzeyini Dünya Sa?l?k Örgütü (DSÖ) Pandemik Faz 6 olarak aç?klam??t?r. (11 Haziran 2009)
—Virüs, halen dünyan?n bütün bölgelerinde görülmektedir

Virüsün Yap?s?

Bu virüse “ domuz gribi” denmesinin sebebi, domuzlar aras?nda görülen grip virüslerine çok benzedi?inin gösterilmi? olmas?d?r. Bu yeni virüs insan, domuz ve ku? virüslerinin bir kar???m?d?r ve yeni baz? özelliklere sahiptir.

Mevsimsel Grip / Pandemik Grip Aras?ndaki Farklar ;

—Hastaneye yat??larda farkl? bir ya? da??l?m? var.
—?leri ya?larda daha az vaka. (> 60 ya?)
—Daha önceden sa?l?kl? olan, genç eri?kin ve çocuklarda a??r hastal?k ve ölümler daha fazlad?r.

Hastal???n Baz? Klinik Özellikleri

—En çok 5 - 45 ya? aral???nda görülür.
—Beklenen grip mevsiminin d???nda da süren bula? ve viral dola??m? vard?r.
—Etkin ve h?zl? insandan insana bula?ma görülmektedir.
—Hastal?k spektrumu ate?siz, hafif üst solunum yolu hastal???ndan a??r hatta ölümcül zatürreye kadar de?i?mektedir.

Hastal???n Baz? Klinik Özellikleri

—Hastaneye yat?r?lan hastalarda daha çok, alt solunum yolu hastal??? görülmektedir.
—E?lik eden ikincil enfeksiyonlar olabilmektedir.
—Ortalama hastanede yat?? süresi 5 - 7 gündür.
—Hastal?k hamilelerde daha a??r seyretmektedir.

Bula??c?l?k

—Yeni ?nfluenza A/(H1N1)v virüsü bula??c?d?r ve insandan insana kolayl?kla geçebilmektedir.
—Yeni ?nfluenza A/(H1N1)v’ de mevsimsel grip etkenleri gibi bula?maktad?r.
——Ki?iden ki?iye genellikle öksürme, aks?rma esnas?nda ortama yay?lan ve virüs içeren damlac?klarla bula??r.
Bu damlac?klar, vücuda direkt solunum yolu ile al?nabilece?i gibi ortamdaki kap? kolu, masa, sandalye, telefon, elektrik dü?mesi v.b. gibi cans?z yüzeylerden eller vas?tas?yla da al?nabilir.
Tokala?ma, öpü?me, sar?lma v.b. yak?n temasla da bula?ma olmaktad?r
—?çme, kullanma ve havuz sular?yla herhangi bir bula?ma gösterilmemi?tir.

Bula?may? önlemek için ne yapmal? ?

—Virüsün i? ortam?nda masa, sandalye v.b. yüzeylerdeki canl?l???n? ortam?n ?s?s?, nem oran? ve temizlenme s?kl??? etkiler. Buralar?n s?k s?k temizlenmesi ve ellerin s?k s?k y?kanmas?, bula?ma riskini de en aza indirecektir.
—Öksürme ve hap??rma s?ras?nda a??z ve burundan ortama damlac?klar yay?l?r. Bunlar yakla??k 1.5 metre içinde ki di?er insanlarca soluk yolu ile al?nabilir. Yay?lmay? önlemek için, a??z ve burnun bir mendil ile kapat?lmas? iyi olur. Yok ise a??z kol ile kapat?lmal?d?r.
—Öksürdükten ve hap??rd?ktan sonra eller bol sabun ve suyla y?kanmal?d?r. Alkol içeren el y?kama antiseptikleri de kullan?labilinir.
—Kirli ellerle, gözlere, burna ve a?za dokunulmamal?d?r. Ka??t mendil kullan?lmal?d?r
—Eller s?k s?k, en az 15-20 saniye süreyle su ve sabunla y?kanmal?d?r.
—Su ve sabuna ula??lamayan yerlerde (sokakta, toplu ta??ma araçlar?nda,AVM’lerde v.b.) alkol içeren el antiseptikleri dezenfektanlar? kullanabilinir.
—Hastal?k tan?s? konulursa, belirtilerin ba?lamas?ndan 7 gün sonras?na ya da belirtilerin tamamen geçmesinden bir gün sonras?na kadar evde istirahat edilmelidir.
—Hastal???n bula?mamas? için çevredeki ki?ilerden uzak durulmal?d?r.
—Bulunulan mekan s?k, s?k havaland?r?lmal?d?r.
—Hasta insanlar, belirtilerin ba?lamas?ndan bir gün öncesi ve 7 gün sonras?na kadar bula?t?r?c?d?rlar. Bu süre boyunca temas s?n?rland?r?lmal?d?r.
—Gereklilik halinde maske (cerrahi maske) tak?lmal?d?r.

Belirtileri nelerdir ?

Bu gribin belirtileri, insanlarda görülen mevsimsel grip belirtilerine benzerdir.
1.Ate? (38 derece ve üstü)
2.Öksürük,
3.Bo?az a?r?s?,
4.Yayg?n vücut a?r?s?,
5.Ba? a?r?s?,
6.Ü?üme - titreme
7.Yorgunluk, halsizlik hissi
8.Kusma ve ishal görülebilmektedir

Acil Durumlar

—Eri?kinlerde acil müdahale gerektiren belirtiler nelerdir?
—Nefes darl??? veya zor nefes almak
—Bilinç bulan?kl???
—S?k ve uzun süreli kusma
—Çocuklardaki acil müdahale gerektiren belirtiler nelerdir?
—H?zl? veya zor nefes alma
—Vücutta solgunluk ya da morarma
—Beslenememe
—Uyar?lara cevapta azalma ve uykuya meyil
—Huzursuzluk
—Ate?le beraber döküntü görülmesi

Tan? Koyma

—Yeni ?nfluenza A (H1N1)v’in laboratuar teyidi vakaya yakla??m, antiviral tedavi ve gereksiz antibiyotik kullan?m?n?n önlenmesi aç?s?ndan önemlidir !
—Gerçek zamanl? PCR (Polymerase Chain Reaction-polimeraz zincir reaksiyonu) testi en önemli tan? arac?d?r.

Tedavi

Genel Tedavi Prensipleri :

—Antibiyotikler profilaksi amac?yla kullan?lmamal?
—Vakalar?n ço?unda hastane yat??? ya da antiviral tedavi gerekmemektedir. —Destekleyici tedavi: Ate? dü?ürücü - a?r? kesici, s?v? al?m?n?n art?r?lmas? ve dinlenme önerilmektedir.
—Hamileler, hem mevsimsel, hem H5N1 (ku? gribi) hem de pandemik grip için yüksek risk grubu.
—Yatan hastada yak?n gözlem ve erken antiviral tedavi öneriliyor.

?laç Tedavisi;

—Özellikle kullan?lmas? gereken gruplar;
1.Hamile kad?nlar.
2.Hastal??? h?zla ve ?iddetli olarak ilerleyenler.
3.Pnömonisi olan/geli?en ki?iler.
4.Altta yatan ba?ka hastal?klar? olanlar
—Yeni ?nfluenza A (H1N1)v virüsü halen,
1.Oseltamivir ve zanamivire duyarl?d?r.
2.Amantadin ve rimantadine dirençlidir.—Klinik etkinlik sonuçlar?n? gösteren veriler henüz yoktur !!!
—Oseltamivir ve zanamivir hastal???n ?iddet ve süresini azalt?p ilerlemesini ve ölümleri engelleyebilir.
DSÖ ?laç Tedavisi Önerileri;
—Ciddi veya komplikasyonlu vakalar?n tedavisinde;
—Tercihan oseltamivir, alternatif olarak zanamivir kullan?l?r.
—Tedavi mümkün oldu?unca erken ba?lanmal?, fakat herhangi bir zamanda da ba?lanabilir.
—Hamile ve yenido?an dahil olmak üzere bütün hastalarda ba?lanabilir
—Yüksek riskli hastalar?n hafif veya komplikasyonsuz tedavisinde;
Oseltamivir veya zanamivir kullan?labilinir.
—Önceden sa?l?kl?, hafif veya komplikasyonsuz hastalar?n tedavisi için antiviral kullan?m? gereksiz.
—Kemoprofilaksi önerilmez.

A?? Tedavisi

—A?? haz?rlama çal??malar? tamamlanm?? ve a?? üretimi çal??malar?na ba?lanm??t?r.
—Mevsimsel Grip için haz?rlanm?? olan ve uygulanan a??lardan farkl?d?r.
—Sadece Yeni ?nfluenza A /Californiya/2009/(H1N1)v ad? verilen ve pandemik Grip yapmas? beklenen virüse etkili olacak bir a??d?r.

—Çin’de üretilen ilk domuz gribi (A-H1N1) a??s?n?n denemesi ba?ar?l? oldu.
—Avustralya'da domuz gribi a??s? vurulmaya ba?land?.

Türkiye’de Durum

1.Sa?l?k Bakanl??? 6. faz çal??malar?n? yap?yor.
2.Türkiye afet plan? içerisinde Pandemi planlamas? yap?ld?. ?l koordinatörlükleri olu?turuldu.
3.?laç stoklar? ve a??lar Sa?l?k Bakanl???nca takip (depolanmas? ve takibi)ediliyor.
4.Türkiye yakla??k 26 milyon doz a?? alacak.(Yeni ?nfluenza A /(H1N1)v virüsüne kar?? haz?rlanan a??dan)
Türkiye’de Vaka say?s? (1 Eylül 2009)—Pandemik grip vaka say?s? toplam 423 e ula?m??t?r. Bu vakalar?n 137 si yerli vakad?r.
—Halen 18 vaka ayaktan 2 vaka ise hastanede takip edilmektedir.

Dünya’da Durum

1.DSÖ taraf?ndan 6. Faza geçildi,
2.Bildirilen vaka say?s? hergeçen gün artmakta,
3.Virüs insandan insana bula??yor,
4.Ülkelerin kendi pandemi planlar? haz?rlama çal??malar? devam ediyor,
5.A?? üretimi gerçekle?ti, gelecek bir y?l içerisinde yakla??k 5 milyar a?? üretilebilecek

?stanbul’da Ba?vurulacak Hastaneler

—Avrupa yakas?

1.Haseki EAH
2.?i?li Etfal EAH*
3.Okmeydan? EAH
4.?stanbul EAH

—Asya yakas?

1.Kartal EAH
2.Göztepe EAH*
3.Haydarpa?a Numune EAH

K?saca;

—Genel temizlik ve beslenme kurallar?na uyulmal?,
—Hastal?k ?üphesi var ise ortamdan uzakla??lmal? gereklilik halinde maske tak?lmal?,
—Maskeler bir kere kullan?l?p at?lmal?.
—?zole edilen hastayla temaslarda maske tak?larak yakla??lmal? ve temas sonras? eller hemen bol su, sabun ve/veya alkollü dezenfektanlarla temizlenmeli,
—Çal??ma ve ya?am alanlar? s?k s?k temizlenmeli, masa, sandalye, telefon v.b. aletler s?k s?k silinmeli,
—Toplu olarak kullan?lan alanlarda mümkün oldu?unca ortama (kap? kollar?, asansörler, elektrik dü?meleri v.b.) el ile temas edilmemeli temas sonras? eller y?kanmal? ve/veya dezenfektanlarla temizlenmeli,
—S?k s?k, el ve yüz y?kanmal?,
—Korunmak amaçl? herhangi bir Antibiyotik ve/veya Antiviral ilaç kullan?lmamal?,
—?üpheli bir durumda doktora dan???lmal?

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# admin 19-10-2009 10:19
Bu güncel sorunu ve bilgileri bizlerle paylaştığın için teşekkür ederim.

Hüseyi n
 

Yazarlarımız


IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Süleyman Kılıç

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright