Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok
SATA?MA VAR SÖZ HAKKI ?ST?YORUM
Sevgili Hakan karde?imiz hemen her yaz?s?nda benim hakk?mda birazda abartarak güzel ?eyler yaz?p beni onur e ediyor sa? olsun. Ama benden çok ?ey bekledi?ini anlad?m. Bu beklentisine cevap veremedi?im için beni ya?lanm?? ve tek at?ml?k barutumun oldu?unu yazarak benden her ?eyin geçti?ini ima ediyor olarak alg?lad?m ve bu yüzden bu yaz?y? yazmam gerekti?ini dü?ünüyorum.
Sevgili Hakan ya?lanma konusunda biraz hakl?s?n ama daha bende proje çok Köy için proje önermemi bekliyorsun. Ne yaz?k ki bizim köylümüz ?mkanlar?  ve f?rsatlar? de?erlendirmekte biraz yava? davran?yor. Bu da Mümin SEKMAN’?n   dedi?i “Ö?renilmi? Çaresizlik” kavram?ndan kaynaklan?yor san?r?yorum.
Örne?in; Para ödeyerek alamayacaklar? bir bahçecilik (Ceviz ve badem yeti?tiricili?i) Kursu nu ald?lar. Mara? a gelip Burada örnek bahçeleri gördüler. Burada Konuyu anlatan hoca her türlü teknik deste?i sa?layabilece?ini söylemesine ra?men köyde bu yönde bir tek ad?m at?ld???na dair bir duyumum olmad?. Bu da projelerimi yazmam konusunda beni dü?ündürdü. Geri durmama neden oldu.
Madem bana ya?land?n ve tek at?ml?k barutun vard? diyorsun bende bunun böyle olmad???n? göstermek için bu yaz?mda köyümüz için dü?ündü?üm projelerimin adlar?n? s?ralayay?m daha sonra her biri üzerinde detaya girerek anlat?r?m.
Öncelikli olarak köyümüzde bir kültür evi yap?ld? ve köylümüzün hizmetine sunuldu.
Köylülerimizin ihtiyaçlar?n?(bilgi ihtiyac?n?) belirlemek için bir anket düzenleyerek i?e ba?lay?p bu kültür evinin köylümüzün tar?m, hayvanc?l?k, ki?isel geli?im, veya köylümüzün talebi do?rultusunda konusunda uzmanla?m?? ki?ilerin e?itim verebilece?i bir ortam olarak düzenlenebilece?ini dü?ünüyorum. Bunun için bir projeksiyon cihaz? ile çok güzel sunumlar yap?larak e?itimler verilebilir.
Bu e?itimlerde modern tar?m uygulamalar? örnekleriyle anlat?larak babadan kalma yöntemlerden zorda olsa uzakla??l?p modern tar?m ve hayvanc?l??a yönelerek ?uanda verdikleri emek ve yat?r?mlarla daha fazla gelir elde etmesi sa?lan?labilir.
Köyümüzde çok güzel bir imkan internet gelmi? bu bilgi deryas?ndaki bilgileri ö?renmek ve kullanmak için bir bilgisayar kursu düzenlenebilir.
 Köyümüzün temel sorunlar?ndan biri olan susuzlukla ilgili “Ya?mur hasad?” diye bir kavram var bu gündeme getirilebilir.
Ayr?ca ?uanda televizyonda Toprak TV diye bir kanal var. Bu kanal inan?yorum ki köylümüzün birçok sorusuna dolay?s?yla sorununa çözüm bulmas?nda öncülük edecektir.
?nsanlar?m?z ne yaz?k ki görerek ya?ayarak ö?renmeyi tercih ediyorlar. Bu sebeple küçükte olsa örnek tar?m veya hayvanc?l?k uygulamalar? yaparak insanlar?n görmesi sa?lan?labilir.
Sevgili Hakan gördü?ün gibi bende her ?ey bitmedi bunlar? projeden sayarm?s?n  bilmem ama yukar?da yazd???m dü?üncelerimin hayata geçirilmesi istenirse köylümüzün  bunlardan fazlas?yla faydalanaca??na inan?yorum ve köylümüz isterse bunlar? çok daha fazlas?yla ba?ar?r çevrede örnek bir köy olur.
 Bu dü?üncelerime kar?? ç?kanlar veya saçma bulanlar da olacakt?r, ancak inand???m bir ?ey var. Ben bu dü?üncelerimi köylümüzün al???lagelmi? yöntemlerden uzakla?arak daha güzel bir ya?am düzeyine ula?mas?, Bunun sonucunda köyden insanlar?n maa? bekleyen vas?fs?z i?çiler olarak farkl? yerlerde i? aramak zorunda olmayaca??na inand???m için yaz?yorum.
Sayg?lar?mla
?smet AV?AR
 
 
 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# Hakan Dinçer 23-03-2009 11:47
bilsem ki bu kadar verimli bir yazı yazacaksın daha önce sataşırdım. Bu arada projelerin hepsi çok güzel ve çok özel ama içlerinden en çok susuzluk probleminden çok sık bahseden köylümüz için yağmur hasadı konusunu öncelikle ele alır ve yazarsan çok sevinirim çok merak etmeye başladım
 
 
# admin 23-03-2009 14:45
İsmet abi, yazını zevkle okudum. Eline yüreğine sağlık. Değindiğin konuları ileriki yazılarında daha açıklık getirirsen çok memnun oluruz. Hakan ın yazdığı gibi, şimdiden merakla bekliyoruz. Teşekkürler.
 
 
# Hakan Dinçer 14-04-2009 22:03
ismet abi barut lazım mı ? Eski tüfeksin çabuk şişmezsin diyeceğim kadar da eski değilsin. En iyisi sen bizi hayvancılık konusunda biraz bilgilendir. Zira bizim köyde son yıllarda hayvancılık oldukça ön planda yer alıyor. Bu konuda bilgini paylaşırsan sevinirim. Barut da lazımsa bizde çok göndereyim
 

Yazarlarımız


IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright